SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of State - HPOP3044
Title: Státověda
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Teacher(s): doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Lukáš Lev Červinka, Ph.D.
JUDr. Jakub Dienstbier, Ph.D.
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
JUDr. Filip Jelínek, M.Jur.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Kollert, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is complex co-requisite for: HSZK0218, HSZK3410
Files Comments Added by
download Červinka - Státověda - Témata seminářů.pdf Program seminářů - dr. Červinka Bc. Kateřina Žáková
download Kindlova_M_statoveda_seminare_syllabus 2023.pdf Syllabus seminářů z předmětu Státověda - Miluše Kindlová JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
download státověda - semináře ZS 2023.pdf Program seminářů - doc. Antoš doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
download Státověda 2023 - Jiri Georgiev.docx Program seminářů - Georgiev ZS 2023 Bc. Kateřina Žáková
download Státověda.prednasky2324 (2).docx Státověda - program přednášek 23-24 Bc. Kateřina Žáková
download Státověda_semináře_syllabus_Horák.docx Syllabus seminářů z předmětu Státověda - Filip Horák JUDr. PhDr. Filip Horák, Ph.D.
Annotation - Czech
Státověda je "vědou o státě". Výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů stát a vztah stát-občan charakterizujících. Státověda jako vědní obor je východiskem zejména pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní právo popisuje a vytváří.

Předmětem zkoumání státovědy je v prvé řadě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě. Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie a mnoha dalších.

Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují v různých ústavních systémech a co je limituje. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou literaturu.

V rámci předmětu se studenti seznámí s klíčovými pojmy, principy a instituty nejen po jejich obsahové stránce, ale porozumí i jejich fungování v praktickém uplatnění za různých okolností. Student se v rámci předmětu naučí dovednostem formulovat, interpretovat a prezentovat instituty a principy, klíčové nejen pro budoucí studium ústavního práva ale i dalších právních odvětví. Znalosti získané v tomto předmětu, zahrnující v sobě komplexní pochopení problematiky v kontextu reálného fungování státu, jsou rozhodující pro budoucí práci s právními texty a zejména pak judikaturou.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      U zkoušky není možné používat právní předpisy a jiné zdroje.

2.      Zkouška je klasifikována známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

3.      Zkoušku může student konat nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.

4.      Ze zkoušky je možné získat nejvíce 18 bodů. K úspěšnému složení je potřeba získat nejméně 10 bodů.

5.      Časový limit pro vypracování zkoušky je 40 minut.

6.      Vedoucí semináře bonifikuje maximálně v rozsahu 2 bonusových bodů aktivitu vybraných studentů v rámci výuky (správná řešení zadaných úkolů, diskuse na hodinách, průběžné testy apod.). Bonusové body se přičítají k bodům získaným ze zkoušky. V případě, že student ze zkoušky neobdrží alespoň 10 bodů, bonusové body se nezohledňují.

7.      Zkouška se skládá z 8 otevřených otázek, kdy prvních 6 otázek je hodnoceno každá maximálně 2 body, poslední 2 otázky jsou hodnoceny každá 3 body.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Stát a jeho vývoj. Moderní stát. Suverenita moci.

-        Princip dělby moci. Struktura a organizace moci.

-        Teorie ústavy, konstitucionalismus.

-        Demokratický právní stát.

-        Stát a jednotlivec. Ochrana lidských práv.

-        Volby, volební právo a volební systémy.

-        Parlamenty. Parlamentarismus.

-        Hlava státu a výkonná moc.

-        Soudy. Struktura soudů. Principy soudního procesu.

-        Stát mezi státy. Globalizace. Evropeizace.

-        Stát a jiné struktury moci. Církev. Politické strany. Zájmové skupiny.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      RESCHOVÁ J. a kol. Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer 2019. 484 s. ISBN 978-80-7552-695-3.

2.      KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-022-2. Str. 198-253.

Ostatní literatura:

1.      Aristoteles, Athénská ústava, Arista a Baset 2004, str. 56–79 (kap. 42–69).

2.      G. Sørensen, Stát a mezinárodní vztahy, Portál 2005, str. 65–109 (kap. 4–6).

3.      Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/2011, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2012, str. 9–52 a 63–72 (statě autorů J. Kudrny, M. Antoše, J. Syllové, J. Reschové).

4.      Aristoteles, Politika I., Oikoymenh 1999, str. 7–34 (úvod, autor M. Mráz).

5.      Kolektiv autorů: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 3/2018. 100 let od vzniku ČSR po dnešek. Praha: Karolinum, 2018.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html