SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminal Law I - HPOP3031
Title: Trestní právo I
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0031
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3032, HPOP3117
Is complex co-requisite for: HSZK3430
Annotation - Czech
Obsahem předmětu je první oblast obecné části trestního práva hmotného, tj. problematika viny, která tvoří tzv. základy trestní odpovědnosti. Na začátku se výuka věnuje pojmu, funkcím a základním zásadám trestního práva hmotného, které představují vůdčí právní ideje, na nichž je založena právní úprava podmínek trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených. Zevrubná pozornost je věnována pojmu trestného činu, jeho třídění a pojmu skutkové podstaty trestného činu. Podrobně jsou rozebírány všechny znaky (skupiny znaků) trestného činu. Pozornost je věnována též základům trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak v rámci výkladu o subjektu (pachateli) trestného činu, tak samostatně. Na uvedené oblasti navazují další klíčová témata základů trestní odpovědnosti, zejména okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestného činu, problematika účastenství v širším i užším smyslu a mnohosti (souběhu) trestných činů.

Absolvováním předmětu si studenti osvojí základy trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob, podmínky vzniku a zániku trestní odpovědnosti a předpoklady pro právní posouzení jednání pachatelů trestných činů, na které bude v další fázi studia navazovat výuka jednotlivých trestných činů zakotvených ve zvláštní části trestního zákoníku.

Předmět je tvořen přednáškami a seminární výukou, která navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek. Studenti získávají při výuce i dílčí poznatky ze zvláštní části trestního práva hmotného. Studium trestního práva procesního vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky budou streamovány z učebny na fakultě za přítomnosti studentů ve dnech a časech podle rozvrhu, nebude-li uvedeno jinak. Odkazy na distanční sledování přednášek budou posluchačům s předstihem zveřejněny v této sekci níže. Počet studentů účastnících se výuky v přednáškové místnosti není omezen.

V případě rozhodnutí fakulty o plně bezkontaktní formě přednášek v průběhu semestru budou přednášky předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací) a posluchačům nejpozději v čase přednášky zpřístupněny prostřednictvím odkazu vloženého do této sekce a současně na elektronickou nástěnku v SIS.

Ve všech případech budou přednášky nahrány a zpřístupněny studentům na fakultním kanále Youtube, a to nejméně do konce akademického roku. Odkaz na playlist přednášek bude uveřejněn v této sekci níže.

Seminární výuka všech seminárních skupin z předmětu Trestní právo I. probíhá kontaktní formou.

---

  

Odkaz na stream přednášek:

 

https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOi-S8VM3b4NhMtsp75vfknc

   

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Klasifikovaný zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu.

2.      Výslednou známku tvoří kromě celokatederního testu (60 %) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 %) a aktivita v jejich průběhu (20 %). Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, tato okolnost se nicméně promítá do klasifikace (viz dále).

3.      Klasifikační stupnice je stanovena následovně:

Počet bodů

Klasifikace

100 - 85

výborně

84 - 70

velmi dobře

69 - 50

dobře

49 - 0

neprospěl/a

Celokatederní test

4.      První termín celokatederního testu se koná v zápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.

5.      Při vypracování celokatederního zápočtového testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, například právní předpisy, učebnice, komentáře nebo poznámky z výuky.

6.      Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 60 minut.

7.      Celokatederní test se skládá z 30 uzavřených otázek. Za každou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.

Osobní účast studentů na seminářích:

8.      Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %. Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast na seminářích nezískává.

Aktivita na seminářích:

9.      Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.

10.   Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.

11.   Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů z trestního práva hmotného a procesního.

12.   Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými i praktickými problémy materie kriticky uvažovat.

 

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje následující témata:

-        Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásady

-        Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů

-        Působnost trestních zákonů

-        Pojem trestného činu, druhy trestných činů, třídění trestných činů

-        Skutková podstata trestného činu

-        Objekt trestného činu

-        Objektivní stránka trestného činu

-        Pachatel trestného činu

-        Subjektivní stránka trestného činu

-        Okolnosti vylučující protiprávnost

-        Vývojová stadia trestného činu

-        Účastenství

-        Souběh trestných činů a recidiva

-        Zánik trestní odpovědnosti

-        Trestní odpovědnost právnických osob

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.      Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019.

3.      Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

Poznámka: Obě učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

1.      Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.

2.      Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).

2.      Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.

3.      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

4.      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

5.      Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.

6.      Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html