SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - HPOP0099
Title: Diplomový seminář I
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0101, HPOP0118, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0102
Is complex co-requisite for: HSZK0101, HSZK0102, HSZK0103, HSZK0104, HSZK0105, HSZK0106, HSZK0107, HSZK0108, HSZK0109, HSZK0110, HSZK0111, HSZK0112, HSZK0113, HSZK0114, HSZK0115, HSZK0116, HSZK0117, HSZK0118
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce.

Výuka předmětu spočívá v absolvování e-learningového kurzu v Moodle a účasti na přednáškách. Studující se v rámci předmětu dozvědí, jak mají diplomovou práci zpracovat, a to jak z hlediska formálního (zejména rozsah a náležitosti diplomové práce), tak materiálního (zejména struktura textu diplomové práce). Velký důraz je rovněž kladen na práci se zdroji, jejich řádné citování a studenti jsou upozorněni na zákaz plagiátorství a ghostwritingu. Dílčími tématy je rovněž práce s právními informačními systémy, rešerše zdrojů (obecně a zejména v knihovně PF UK) a práce s textovým editorem Word.

Opomenuta nejsou ani pravidla pro odevzdání diplomových prací a jejich obhajobu.

Prezenční setkání slouží k interakci se studenty a zodpovězení dotazů. Termíny prezenčních setkání jsou každoročně uvedeny v Moodle.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium splní ten, kdo splní všechny úkoly v Moodle.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

–       předpisy k diplomovým pracím

–       zadání diplomové práce

–       změna tématu diplomové práce

–       rozsah a náležitosti diplomové práce

–       formulace výzkumné otázky

–       tvorba literature-review

–       vlastní text diplomové práce

–       rešerše zdrojů

–       citace

–       plagiátorství a ghostwriting

–       odevzdání diplomové práce

–       posudky na diplomovou práci

–       obhajoba diplomové práce

–       právní informační systémy

–       psaní textu v editoru Word

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Learning resources - Czech

Literatura:

1.      ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F.; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. 1999. 255 str.

2.      KNAPP, V. Vědecká propedeutika pro právníky. 3. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. 2003. 233 str.

3.      KÜHN, Z.; BOBEK, M.; POLČÁK, R. (ed). Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium. 2006. 256 str.

4.      FOLTÝNEK, T. a kol. Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty. Praha: Karolinum, 2021.

5.      DENNEY, A.S., TEWKSBURY, R. How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education. 2013, 24(2), str. 218-234, DOI: 10.1080/10511253.2012.730617

6.      Speciální číslo Jurisprudence 6/2016.

7.      DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.

8.      ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON. 20007. 209 str.

9.      ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde. 2009. 160 str.

Internetové zdroje:

1.      https://moodle.prf.cuni.cz

2.      https://www.citace.com/ (zdroj je pouze ilustrativní a neslouží ke generaci přesných citací)

3.      http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html