SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Public International Law I - HPOP0045
Title: Mezinárodní právo veřejné I
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Teacher(s): prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Mgr. Dominik Brtna
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
Mgr. Barbora Hnátová
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Eliška Hůlová
Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M.
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
JUDr. Natalie Rymeš Illková
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
JUDr. Kristýna Urbanová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Enes Zaimović
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0103, HPOP0046
Is complex co-requisite for: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo veřejné II.

Cílem předmětu je:
- aby se posluchači seznámili se základními instituty, pojmy a odvětvími mezinárodního práva veřejného (znalost),
- aby posluchači pochopili roli mezinárodně právních pramenů ve vnitrostátním právu a dokázali je použít při výkladu českých vnitrostátních právních sporů (znalost i dovednost)

Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách.

V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady situací nastalých či probíhajících v mezinárodních vztazích, případy jsou rozebírány na základě judikatury MSD a dalších mechanismů řešení sporů. Na jejich základě se studenti naučí aplikaci a výkladu pramenů MPV a jejich roli ve vnitrostátním právu. Získají teoretický i praktický základ pro pochopení jednotlivých zvláštních částí MPV (rozebrané v MPV II).


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Teaching methods - Czech

ZS 2023

Výuka probíhá prezenčně. Zároveň jsem zveřejňovány nahrávky v Moodlu. 

Last update: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (04.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Klasifikovaný zápočet z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je možné získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu Mezinárodní právo veřejné I v zimním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

Absolvování klasifikovaného zápočtu na semináři

2.      K připuštění k zápočtu na semináři z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je nutné splnit následující podmínky:

         - alespoň 70% účast na seminářích

         - aktivita v rámci semináře (např.  seminární práce, prezentace případu či nadstandardní aktivita během semestru) Upřesňující informace k podmínkám získání zápočtu, zejm. hodnocení aktivity na semináři, sdělí vyučující na začátku semestru.

         Na základě splnění shora uvedených podmínek je studentu/tce umožněno psát zápočtový test.

3.      Zápočet uděluje vedoucí příslušného semináře na základě jím/jí vytvořeného písemného testu, z něhož lze udělit maximálně 60 bodů, přičemž hodnotící škála je totožná jako u celokatederního testu (viz dále). 

4.      Vedoucí semináře může bonifikovat studenta/tku připočtením až 8 bodů (do max. výše 60 bodů) k výsledku písemného testu za nadstandardní aktivitu (např. správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.)

Absolvování klasifikovaného zápočtu formou celokatederního zápočtového testu

5.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy v období od zimního zkouškového období do konce letního semestru.

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

7.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou všechna témata zahrnutá do předmětu Mezinárodní právo veřejné I (viz sylabus).

8.      Celokatederní zápočtový test se skládá z 20 testových otázek, které zahrnují 15 otázek s možností výběru správné odpovědi a 5 otevřených otázek určených ke krátké odpovědi.

9.      Z celokatederního zápočtového testu je možné získat max. 60 bodů (max. 2 body za každou "multiple choice" otázku (tj. otázku s výběrem správného tvrzení) a max. 6 bodů za každou otevřenou otázku).

10.   K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

11.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 45 minut.

12.   Za každou multiple-choice otázku je možné získat 0 bodů (nesprávná odpověď), nebo 2 body (správná odpověď); za otevřené otázky 0-6 bodů podle úplnosti odpovědi.

13. U multiple-choice otázek může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi se označují kroužkem.

14.   Student/tka je klasifikován/a v návaznosti na počet bodů získaných v zápočtu v celokatederním zápočtovém testu takto:

Počet bodů

Klasifikace

52-60

výborně

44-51

velmi dobře

36-43

dobře

0- 35

neprospěl/a

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:              

Mezinárodní právo veřejné (Vymezení, znaky, vztah k jiným právním a neprávním oblastem, systém MPV, historie MPV)

Prameny MPV I (Obecný přehled pramenů, obyčej v MPV, obecné zásady právní, podpůrné prameny MPV, jednostranné právní akty)

Prameny MPV II (Mezinárodní smlouvy – pojem, typologie, způsob sjednávání, platnost, zánik, výhrady a výklad)

Pravidla MPV (Pojem pravidla, typologie pravidel (kogentní a dispozitivní normy, soft law a hard law aj.))

Vztah MPV a vnitrostátního práva (Teoretické koncepce (monismus, dualismus), řešení na národní úrovni (úprava v ČR))

Subjekty MPV I (Subjekty obecně – pojem subjektu, typy subjektů, katalog subjektů (státy, mezinárodní organizace, jednotlivec, subjekty sui generis))

Subjekty MPV II (Stát v MPV – pojem, typologie, kompetence, imunity, vznik a zánik, sukcese))

Subjekty MPV III (Mezinárodní organizace – pojem, typologie, subjektivita, OSN a další univerzální organizace (WTO, WHO, MOP aj.), regionální organizace (EU, Rada Evropy, NATO, OBSE))

Odpovědnost v MPV (Typy odpovědnosti (responsibility a liability)

Odpovědnost státu – protiprávní jednání, přičitatelnost, obsah, okolnosti vylučující protiprávnost)

Donucení v MPV (Pojem donucení, nástroje donucení, horizontální nástroje (retorze, protiopatření, sebeobrana), vertikální nástroje (kolektivní akce RB OSN bez použití a s použitím síly)

Řešení sporů v MPV (Spor v MPV, typy nástrojů, politické nástroje, judiciální nástroje (arbitráž, soudy – MSD))

Aktuální otázky MPV

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, 3. vyd. C.H.Beck. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.

2.      Šturma, Pavel a kol., CASEBOOK - Výběr případů mezinárodního práva veřejného. 4. doplněné vydání. PFUK. Praha. 2019. 978-80-8797-533-6

Ostatní literatura:

1.      Šturma, Balaš. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.

2.      Čepelka, Šturma, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Praha. 2011. 978-80-7380-341-4.

3.      Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv, 3.vydání. C.H. Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.

4.      Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2.vydání, Karolinum. Praha. 1998.

5.      Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část a poměr k jiným právním systémům. 7.vydání, MU. Brno. 2020. 978-80-210-9510-6

6.      Šturma a kol. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. PF UK. Praha. 2009.

7.      Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti. AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.

8.      Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Charta OSN, 892 UNTS 119, v ČR vyhlášena pod č. 30/1947 Sb.

2.      Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1155 UNTS 331, v ČR zveřejněna pod č. 15/1988 Sb.

3.      Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústava ČR, č. 1/1993 Sb.

2.      (Montevidejská) úmluva o právech a povinnostech států

3.      Vídeňská úmluva o právním nástupnictví států ve vztahu ke smlouvám z roku 1978, č. 292/1999 Sb.

64.   Rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970

5.      Posudek MSD ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949

6.      Posudek MSD ve věci Souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem z roku 2010

7.      Rozsudek MSD ve věci Nukleární testy v Pacifiku z roku 1974

8.      Rozsudek SDMS ve věci Východní Grónsko z roku 1933

9.      Rozsudek MSD ve věci Diplomatický azyl z roku 1950

10.   Rozsudek MSD ve věci Kontinentální šelf Severního moře z roku 1969

11.   Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997

12. Rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

13. Rozsudek MSD ve věci Genocida (Bosna a Hercegovina v. Srbsko) z roku 2007

14. Rozsudek SDMS ve věci Chorzówská továrna z roku 1928

15. Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

16. Rozsudek MSD ve věci Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní z roku 1986

17. Rozsudek MSD ve věci Korfský průliv z roku 1949

Pozn.: U judikatury je znalost vyžadována v rozsahu uvedeném v Casebooku.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday04.10.2023Mezinárodní právo veřejné prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday11.10.2023Prameny MPV Iprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday18.10.2023Prameny MPV IIprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday25.10.2023Pravidla MPVprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Wednesday01.11.2023Vztah MPV a vnitrostátního právaprof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 
Wednesday08.11.2023Subjekty MPV Iprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday15.11.2023Subjekty MPV IIprof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
Wednesday22.11.2023Subjekty MPV IIIJUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 
Wednesday29.11.2023Odpovědnost v MPVJUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 
Wednesday06.12.2023Donucení v MPVprof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
Wednesday13.12.2023Řešení sporů v MPVJUDr. Věra Honusková, Ph.D. 
Wednesday20.12.2023Aktuální otázky MPVprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html