Financial Law II - HPOP0026
Title: Finanční právo II
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: combined
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Petra Kerndlová
Mgr. Ing. Vladimír Kertész
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Mgr. Ondřej Málek
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Mgr. Jan Papajanovský
Mgr. Ing. Kristýna Šedová
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}, HPOP0025
Co-requisite : HPOP0025
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0102
Is complex co-requisite for: HSZK0202, HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o daňovém právu v širším slova smyslu. Jde předně o obecnou část daňového práva a o obecnou právní úpravu správy daní. Poté je pozornost zaměřena na konstrukční prvky jednotlivých daní (zejména daní v užším smyslu) a specifické otázky jejich správy.

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady týkající se jednotlivých druhů daní. Příklady zpracovávají na základě práce s právními předpisy, ve kterých se tak učí správně orientovat. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou judikaturu k probíraným tématům. Vybrané judikáty studenti blíže rozebírají v seminářích.

Pro předmět je k dispozici vzdělávací plán obsahující jednotlivá témata předmětu, jejich náplň a klíčové pojmy, získané znalosti a dovednosti, hlavní prameny a vazby a souvislosti s jinými tématy.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Teaching methods - Czech

Nahrané úvodní prezentace jsou k dispozici zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TR944hvZBHAVbQ-eP0gkO9P

YT kanál s přednáškami je k dispozici zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOgzP1Z442G4iLnAQcO1b4CE

 

 

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (25.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (zpravidla akademickém roce).

Písemná část zkoušky

2.      Písemnou část zkoušky z předmětu je možné v řádném termínu získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu v letním semestru nebo v opravných termínech složením celokatederního testu.

3.      Písemná část zkoušky je klasifikována známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

Absolvování písemné části zkoušky v řádném termínu na semináři

4.      Na seminářích je možné získat celkem 100 bodů, z čehož 35 bodů je za průběžnou práci během semestru, a to za správná řešení zadaných příkladů nebo průběžné testy, a 65 bodů za závěrečný test.

5.      Vedoucí semináře zadá příklady nebo průběžné testy za 40 bodů.

6.      Vedoucí semináře určí, zda je možné při průběžných testech a při závěrečném testu používat právní předpisy a jiné pomůcky.    

Absolvování písemné části zkoušky v opravném termínu formou celokatederního testu

7.      Celokatederní test může student konat nejvýše dvakrát.

8.      Celokatederní testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru.

9.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu v počítačovém programu Moodle s využitím nástroje Safe Exam Browser.

10.   Předmětem celokatederního testu jsou všechna témata zahrnutá do předmětu Finanční právo II (viz sylabus).

11.   Celokatederní test se skládá z testových otázek a příkladů.

12.   Z celokatederního testu je možné získat max. 65 bodů, přičemž body za průběžnou práci během semestru se připočítávají, tj. maximálně lze získat 100 bodů.

13.   Při skládání celokatederního testu je možné používat kalkulačku a právní předpisy přístupné prostřednictvím příslušných vybraných webových stránek.

14.   Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.

15.   Za testové otázky je možné získat maximálně 30 bodů a za příklady maximálně 35 bodů.

Hodnocení písemné části zkoušky

16.   Student je klasifikován v návaznosti na počet bodů získaných absolvováním písemné části zkoušky na semináři nebo v celokatederním testu takto:

 

Počet bodů

Klasifikace

alespoň 85

výborně

alespoň 72

velmi dobře

alespoň 60

dobře

méně než 60

neprospěl/a

Ústní část kombinované zkoušky

17.   K ústní části zkoušky z předmětu bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky (tj. je-li z písemné části zkoušky klasifikován známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), nebo "dobře" (3)).

18.   Ústní část kombinované zkoušky z předmětu bude klasifikována zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

19.   Student bude odpovídat na dvě otázky (jednu z koše A a jednu z koše B), které si vylosuje.

20.   U ústní části zkoušky je možné používat při odpovědi na otázky právní předpisy.

21.   Zkouškové otázky:

KOŠ A

1.      Základní finanční kategorie

2.      Finanční nauky

3.      Pojem, účel, předmět, principy a obsah finančního práva

4.      Subjekty finančního práva

5.      Postavení a systém finančního práva

6.      Prameny finančního práva

7.      Dozorové postupy ve finančním právu

8.      Následky porušení finančního práva

9.      Pojem a principy měnového práva

10.   Hotovostní peněžní oběh

11.   Platební styk

12.   Devizové právo

13.   Pojem a principy práva finančního systému

14.   Subjekty finančního systému

15.   Pojem a principy bankovního práva

16.   Regulace a dohled v bankovním právu

17.   Pojem a principy pojišťovacího práva

18.   Distribuce pojištění a zajištění

19.   Finanční trhy

20.   Služby na kapitálovém trhu a jejich poskytovatelé

21.   Kolektivní investování

22.   Rozpočtové právo (hmotné)

23.   Rozpočtový proces a rozpočtová odpovědnost

24.   Dotační právo

25.   AML právo

 

KOŠ B

1.      Pojem daňového práva, daně v širokém a úzkém smyslu, prameny daňového práva

2.      Konstrukční prvky daní

3.      Daňové principy, daňová soustava, daňový systém

4.      Daně a poplatky

5.      Clo, veřejná pojistná a jiná plnění obdobná daním a poplatkům

6.      Základy správy daní

7.      Subjekty, předmět a základ daně z příjmů fyzických osob

8.      Dílčí základy, sazba, výpočet a období daně z příjmů fyzických osob

9.      Subjekty a předmět daně z příjmů právnických osob

10.   Základ, sazba, výpočet a období daně z příjmů právnických osob

11.   Společná ustanovení daní z příjmů

12.   Správa daní z příjmů

13.   Mezinárodní právo daňové

14.   Principy, povaha a subjekty daně z přidané hodnoty

15.   Předmět daně z přidané hodnoty

16.   Základ, sazba, výpočet, období a správa daně z přidané hodnoty

17.   Daň z nemovitých věcí

18.   Clo a poplatky

19.   Principy správy daní

20.   Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

21.   Nalézací rovina daňového řízení

22.   Platební rovina daňového řízení

23.   Následky porušení daňového práva

24.   Právní prostředky ochrany v daňových věcech

25.   Mezinárodní spolupráce při správě daně

Celkové hodnocení kombinované zkoušky

22.   Je-li student hodnocen z ústní části kombinované zkoušky "neprospěl/a" (4), bude kombinovaná zkouška hodnocena neprospěl/a" (4).

23.   V ostatních případech se postupuje podle této tabulky:

 

Hodnocení písemné části zkoušky

Hodnocení ústní části zkoušky

Celkové hodnocení kombinované zkoušky

"výborně" (1)

"výborně" (1)

"výborně" (1)

"výborně" (1)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"výborně" (1)

"dobře" (3)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"výborně" (1)

"výborně" (1)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"dobře" (3)

"dobře" (3)

"dobře" (3)

"výborně" (1)

"velmi dobře" (2)

"dobře" (3)

"velmi dobře" (2)

"velmi dobře" (2)

"dobře" (3)

"dobře" (3)

"dobře" (3)

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        pojem daňového práva, daně v širokém a úzkém smyslu, prameny daňového práva

-        konstrukční prvky daní

-        daňové principy, daňová soustava, daňový systém

-        daně a poplatky

-        clo, veřejná pojistná a jiná plnění obdobná daním a poplatkům

-        základy správy daní

-        subjekty, předmět a základ daně z příjmů fyzických osob

-        dílčí základy, sazba, výpočet a období daně z příjmů fyzických osob

-        subjekty a předmět daně z příjmů právnických osob

-        základ, sazba, výpočet a období daně z příjmů právnických osob

-        společná ustanovení daní z příjmů

-        správa daní z příjmů

-        mezinárodní právo daňové

-        principy, povaha a subjekty daně z přidané hodnoty

-        předmět daně z přidané hodnoty

-        základ, sazba, výpočet, období a správa daně z přidané hodnoty

-        daň z nemovitých věcí

-        clo a poplatky

-        principy správy daní

-        správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

-        nalézací rovina daňového řízení

-        platební rovina daňového řízení

-        následky porušení daňového práva

-        právní prostředky ochrany v daňových věcech

-        mezinárodní spolupráce při správě daně

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      VYBÍRAL, Roman a kol. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 190 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013. 332 s. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

6.      ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení)

2.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

3.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

4.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

5.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

6.      zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

7.      zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

8.      zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

9.      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

10.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

11.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

2.      zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

3.      zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

4.      část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

5.      Smlouva o fungování Evropské unie (vybraná ustanovení)

6.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

7.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

8.      směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

9.      směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

10.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

11.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

12.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

13.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

14.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

15.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bHPOP0026p1

Groups of students
M.P.4.P
Mon 19.02.2024 10:00 - 11:30 lecture Daně z příjmů I (DPFO) JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Mon 26.02.2024 10:00 - 11:30 lecture Daně z příjmů II (DPPO) JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Mon 04.03.2024 10:00 - 11:30 lecture Daně z příjmů III (společná ustanovení včetně odpisů, vybírání daně srážkou, povinnosti plátců) JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Mon 11.03.2024 10:00 - 11:30 lecture Mezinárodní zdanění JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Mon 18.03.2024 10:00 - 11:30 lecture Daň z přidané hodnoty I prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mon 25.03.2024 10:00 - 11:30 lecture Daň z přidané hodnoty II prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mon 01.04.2024 10:00 - 11:30 lecture Velikonoční pondělí
Mon 08.04.2024 10:00 - 11:30 lecture Daň z nemovitých věcí prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Mon 15.04.2024 10:00 - 11:30 lecture Poplatky a clo JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Mon 22.04.2024 10:00 - 11:30 lecture Správa daní I JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Mon 29.04.2024 10:00 - 11:30 lecture Správa daní II JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Mon 06.05.2024 10:00 - 11:30 lecture Správa daní III JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.