SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Moot Court – Financial Law - HP4318
Title: Moot court – finanční právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HDPV0189
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Annotation - Czech
Předmět nabízí možnost vyzkoušet si realizaci nabytých teoretických znalostí prostřednictvím praktického cvičení. Je vhodný pro studenty 4. ročníku studia, kteří absolvovali nebo jsou aktuálně studenty předmětu Finanční právo II a Správní právo III.

Studenti se během vlastního řešení případu naučí zpracovávat podání k tuzemským správním soudům, a to jak v roli daňového subjektu, tak v roli správce daně. Cílem předmětu tak je, aby se studenti praktickou formou naučili analyzovat zadaný případ, identifikovat klíčové právní a potažmo i skutkové otázky a ve skupině zpracovat příslušná podání.

Studenti budou garantem předmětu v návaznosti na zájem o předmět rozděleni do skupin čítající 3 – 5 studentů. Tyto skupiny budou následně zadaný případ zpracovávat.

Řešení případu bude rozděleno do dvou částí. V první části bude probíhat simulované řízení před příslušným správním soudem o žalobě proti rozhodnutí správce daně vydaném při správě daní, u kterého to zákon připouští. Na základě podaných podání (tedy žaloby daňového subjektu a repliky správce daně) bude následně ve věci rozhodnuto pro každou dvojici skupin garantem předmětu. Druhá část řešení předmětu bude představovat simulované řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Pro vybrané úspěšné absolventy předmětu s aktivní znalostí anglického jazyka by měla navazovat účast na International and European Tax Moot Court pořádaný KU Leuven (Belgie) v následujícím akademickém roce.
Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Teaching methods - Czech

Předmět bude vyučován blokově. Na prvním setkání budou studenti seznámeni se zadaným případem a s příslušnou hmotněprávní úpravou.

Na druhém setkání budou studenti seznámení s příslušnou procesněprávní úpravou a s praktickými aspekty přípravy podání.

Na třetím setkání bude studentům poskytnuta individuální zpětná vazba k jejich podáním ke krajskému soudu.

Na čtvrtém setkání bude studentům poskytnuta zpětná vazba k jejich podáním k Nejvyššímu správnímu soudu a bude vyhodnoceno, kterým studentům bude nabídnuta možnost účasti na International and European Tax Moot Court (za splnění dalších podmínek).

V akademickém roce 2023 – 2024 bude zadán příklad zaměřený na daň z přidané hodnoty.

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Pro absolvování zkoušky je nutná aktivní příprava v průběhu celého semestru.

2.     Kolokvium zahrnuje průběžnou přípravu písemného podání a jeho finalizaci v českém jazyce, týmovou spolupráci a v průběhu pravidelných setkávání prokázání dostatečných znalostí v tématu pro daný rok.

3.      Při zpracování písemných podání je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

1.      Soudní přezkum rozhodnutí správce daně

2.      Hmotněprávní úprava příslušné daně

3.      Sepis žaloby a repliky

4.      Sepis kasační stížnosti a repliky

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
Entry requirements - Czech

Pro zapsání předmětu je vhodné, aby student měl zapsán nebo absolvován předmět Finanční právo II.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (25.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

Další odborná literatura bude vycházet ze zadání příkladu.

 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení)

2.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

3.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

Další právní předpisy budou stanoveny vzhledem k zadání případu.

Last update: Martiník Pavel, JUDr. Bc., Ph.D. (30.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html