SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Compliance – Theory and Practice - HP4305
Title: Compliance – teorie a praxe
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HDPV0185
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michaela Růžková
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Annotation - Czech
V posledních letech došlo k významnému rozvoji právní úpravy oblasti souhrnně označované jako „Compliance“, která zahrnuje několik vzájemně propojených subsystémů regulujících výkon podnikání v České republice, a to s ohledem na etičnost, bezpečnost a udržitelnost. Žádná společnost, bez ohledu na svoji velikost a význam, se v dnešní době neobejde bez fungujícího systému řízení právních, finančních, operačních a dalších rizik („Compliance systém“), který je předpokladem jejího úspěšného obchodního modelu.

Compliance systém má za cíl zajistit soulad s právními a regulatorními požadavky a zároveň chránit společnost před sankcemi ze strany dozorových orgánů a poškozením jejího dobrého jména a pověsti. Pro efektivitu Compliance systému je nezbytné, aby byl přizpůsoben konkrétní společnosti, tedy aby reflektoval odvětví a oblast jejího podnikání, míru rizik, jimž je vystavena, a také její vnitřní organizační strukturu, dosavadní zkušenosti či praxi. Tato skutečnost klade vysoké nároky nejenom na znalost právních předpisů napříč veřejným i soukromým právem, ale také na osvojení tzv. „best practice“ a informovanost o postupech a procesech v rámci společnosti. Pro vytvoření efektivního Compliance systému a jeho implementaci v praxi je rovněž nezbytné získat celou řadu „soft-skills“ v oblasti prezentace, analýzy, vyjednávání či reportování jak uvnitř společnosti, tak i navenek.

Předmět je určen všem studentům, které zajímá oblast korporátního práva a práva veřejnoprávní regulace podnikatelské činnosti. Jeho cílem je poskytnout studentům ucelený teoretický základ a praktické postupy a metody pro implementaci a správu Compliance systému v regulované společnosti nebo jiné entitě. Studenti si v rámci kurzu procvičí důležité dovednosti pro oblast Compliance, jako je vyhodnocování a navrhování úpravy jednotlivých Compliance subsystémů v souladu s dalšími soustavami a firemní kulturou, komunikace s dohledovými orgány, tvorba reportů či řešení krizových situací. Studenti se naučí kriticky myslet, hodnotit, navrhovat a také prosazovat funkční řešení včetně jeho komunikace a prezentace jak před vedením společnosti, tak dalšími osobami zodpovědnými za vývoj a prodej konkrétního produktu či služby. Tyto poznatky a dovednosti mohou studenti následně využít v praxi, a to například v interních korporátních právních odděleních, v dohledových orgánech nebo jako externí poradci – advokáti v oblasti Compliance.

Předmět volně doplňuje ostatní předměty zaměřené na právní regulaci konkrétních sektorů podnikatelského trhu. Na rozdíl od nich se předmět nezabývá hlubším porozuměním speciální regulace, ale zaměřuje se spíše na Compliance systém jako celek a dále na schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí. Pro jeho absolvování se předpokládá znalost obchodního práva, závazkového práva a alespoň základů fungování správního dohledu a povolovacích řízení.

V první části studenti získají teoretické základy o problematice Compliance a jejích jednotlivých subsystémech, zdrojích právní úpravy, existenci a rolích jednotlivých orgánů společnosti v rámci Compliance systému včetně činnosti Compliance Officerů.

V druhé části bude kladen důraz na rizikové případy z jednotlivých Compliance subsystémů, které budou analyzovány a prakticky procvičovány v průběhu semináře. Studenti si zde osvojí schopnost efektivně komunikovat s dohledovými orgány, psát samostatné zprávy o stavu rizik společnosti, tvořit Compliance strategie a vnitřní předpisy společnosti či formulovat návrhy na změnu a úpravu Compliance systému před třetími osobami. Součástí bude i standardizovaná zpětná vazba, která studentům umožní identifikovat své silné a slabé stránky a dále je rozvíjet, přičemž zpětná vazba se bude vztahovat nejen k samotnému obsahu sdělení, ale i ke způsobu jeho prezentování (tj. verbální a neverbální komunikaci).
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (29.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Aktivní účast na seminářích a plnění průběžně zadávaných úkolů ve formě čtení článků, přípravy analýz či skupinové spolupráce apod.

2.      Povinná 80% účast na seminářích.

3.      Skupinová analýza jedné z rizikových situacích v rámci Compliance systému, navržení jejího řešení, příprava písemného shrnutí a odprezentování výsledků před vedením fiktivní společnosti.

4.      Jelikož má předmět kombinovanou formu průběžného plnění, je nezbytné splnit všechny podmínky v předem stanovených termínech, přičemž plnění v náhradním termínu nebude přípustné.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Představení Compliance systému a jeho význam v rámci společnosti

-        Postavení a role Compliance Officera a dalších orgánů společnosti v oblasti Compliance

-        Představení hlavních Compliance subsystémů a regulujících zákonů

-        Analýza hlavních rizik a jejich vyhodnocení včetně přípravy efektivního řešení v rámci vybraných Compliance subsystému

-        Předkládání návrhů vedení společnosti a vyjednávání o nich

-        Komunikace s dohledovými orgány, tvorba reportů a zveřejňování povinných údajů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Entry requirements - Czech

Předmět je doporučen pro studenty 3. a vyššího ročníku. Pro jeho zapsání je vhodné, aby student měl absolvovány nebo alespoň zapsány předměty Občanské právo hmotné IV a Obchodní právo II. Dále se pro jeho zápis doporučuje, aby měl student absolvovány nebo současně zapsány alespoň dva další předměty zaměřující se na jednotlivé oblasti právní regulace (např. regulace finančních a bankovních subjektů, ochrana osobních údajů, energetika apod.).

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (24.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      ANDREISOVÁ, Lucie a Tomáš MORAVEC. Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance. Vydání první. Praha: GRADA Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1217-3.

2.      JANEČKOVÁ, Eva. GDPR: praktická příručka implementace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-248-1; 978-80-7552-288-7.

3.      MILLS, Annie a Peter HAINES. Essential strategies for financial services compliance. Second edition. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1118906132.

4.      MILES, Roger. Conduct risk management: using a behavioural approach to protect your board and financial services business. London; New York: Kogan Page, 2017. ISBN 9780749478612 (alk. paper).

5.      MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR a FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD. Příručka evidování skutečných majitelů. Online.  Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 2022, verze k 1. 10. 2022. Dostupné z: https://www.financnianalytickyurad.cz/files/priruckaesm-po-novele-1102022.pdf .

6.      NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČR. Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Online. Průvodce právní úpravou pro státní zástupce. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství, 2020. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/11/Metodika-NSZ-k-%C2%A7-8-odst.-5-ZTOPO-2020.pdf .

7.      NONNEMANN, František, Vlastimil ČERVENÝ a Dominik VÍTEK. Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-515-3.

8.      SCHENKOVÁ, Kateřina a Jan LASÁK. Compliance v podnikové praxi.  Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-668-5.

9.      ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Oznámení úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 1. 1. 2024 o compliance programech. Online. Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2024. Dostupné z: https://uohs.gov.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html#ceska-republika.

10.   ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů. Online. Praha: Úřad pro ochranu osobních údajů, 2024.
Dostupné z: https://uoou.gov.cz/verejnost/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju

Ostatní literatura:

1.      BIEGELMAN, Martin T. a Daniel R. BIEGELMAN. Building a world-class compliance program: best practices and strategies for success. Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780470114780 (cloth) 0470114789 (cloth).

2.      BIEGELMAN, Martin T. a Joel T. BARTOW. Executive roadmap to fraud prevention and internal control : creating a culture of compliance. Hoboken, N. J.: Wiley, 2012. ISBN 0471739278 (cloth acid-free paper) 9780471739272 (acid-free paper).

3.      CLARKE, Thomas. Comparative corporate governance: a research overview [online]. [London; New York]: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023.

4.      FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL, Irena BÍLÁ a ČESKO. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář.  2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-966-4.

5.      CHOUDHURY, Barnali a Martin PETRIN. Understanding the company: corporate governance and theory. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107146075 (hardback).

6.      KRAAKMAN, Reinier H. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. Third edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780198739630 (hbk.) 9780198724315 (pbk.).

7.      LASÁK, Jan, Jan DĚDIČ, Jarmila POKORNÁ a Zdeněk ČÁP. Zákon o obchodních korporacích: komentář.  2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-881-2.

8.      MAGNIER, Véronique. Comparative corporate governance: legal perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 9781784713553 (hardback).

9.      ŠVARC, Zbyněk. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva.  5. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-7380-834-1.

10.   VONDRÁČEK, Ondřej. Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů: rozkrývání, evidence a dokládání. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-695-1.

Základní právní předpisy:

1.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); EUR-Lex, 2016/04/27/ 2016 (GDPR)

2.      směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

3.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

7.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

8.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

9.      zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

10.   zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

11.   zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů

12.   zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

13.   zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

14.   zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

15.   zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

2.      zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3.      zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

5.      další předpisy upravující nabízení a prodej konkrétních produktů a služeb dle zvolené regulované oblasti trhu

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.01.2024)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday22.02.2024Úvod do oblasti Compliance, vztah ke „Corporate Governance“ a řízení rizik  
Thursday29.02.2024Compliance Management System a Conduct Risk  
Thursday07.03.2024Trestní odpovědnost právnických osob, AML a problematika UBO, soutěžní compliance  
Friday08.03.2024Exkurze na FAÚ 10:00 - 12:00 
Thursday14.03.2024Ochrana osobních údajů (GDPR)  
Thursday21.03.2024Regulace finančního trhu (ESG a ochrana spotřebitele)   
Thursday04.04.2024Praktická hodina (“elevator talks”)  
Thursday11.04.2024Postavení Compliance Officera, komunikace a vyjednávání  
Thursday18.04.2024Jak přistupovat k IP rights?  
Thursday25.04.2024Problematika využití AI v Compliance    
Thursday02.05.2024Etický kodex a kontrolní systémy  (whistleblowing)  
Thursday09.05.2024Předkládání návrhů vedení společnosti a vyjednávání o nich  
Friday17.05.2024Kolokvium, místnost č.38 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html