Student Research: Fiscal Law - Budget Law and Tax Law - HP4187
Title: SVOČ: Finanční právo fiskální - rozpočtové právo a daňové právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0304
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2917
In complex pre-requisite: HM1701
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět má za cíl uvést studenty do základů vytváření vědeckých textů. Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/. Nový ročník soutěže SVOČ je vyhlášen vždy v prosinci příslušného roku – podrobnosti jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Cílem předmětu je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. Je založena na otevřenosti, transparentnosti a respektu k obecně přijímaným zásadám vědecké práce.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (13.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné: 

- zpracovat a odevzdat soutěžní práci (soutěžní práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem pro potřeby soutěže, příp. lze práci vypracovat ve spoluautorství maximálně dvou soutěžících) 

- obhájit výzkumnou práci při ústní obhajobě v rámci studentské vědecké konference konané v letním semestru příslušného akademického roku v časovém rozmezí stanoveném Radou SVOČ. 

2. Další podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech pro příslušný ročník soutěže SVOČ v daném akademickém roce. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Syllabus - Czech
Základem předmětu je buď samostatná výzkumná práce studenta, nebo výzkumná práce pod vedením konzultanta. Po sepsání práce následuje ústní obhajoba. V ústním kole práci student obhajuje před porotou složenou z předsedy a dalších odborníků v daném nebo příbuzném oboru.  
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Learning resources - Czech
Zdroje pro zpracování tématu jsou odvislé od studentem zvoleného tématu práce, příp. je studentovi doporučí konzultant. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)