SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship in Sports Associations - HP4170
Title: Právní praxe ve sportovních asociacích
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/107, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0024
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. David Kohout, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV1550
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět probíhá zhruba deset týdnů v průběhu zimního semestru (zpravidla jeden až dva dny v týdnu) u sportovních asociací či sportovních klubů v České republice (dle momentální nabídky). Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku tzv. sportovního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce u příslušného poskytovatele stáže (tj. typicky sportovní asociace s celostátní působností) a praktickou právní agendu v této oblasti. Student si v průběhu praxe vede reflexní deník.

Studenti výkonem praxe rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:
- získají představu o vnitřní struktuře, chodu, organizaci práce u příslušné právnické osoby v oblasti sportu,
- získají dovednost základní orientace v právní agendě v této oblasti,
- získají schopnost formulovat základní právní podání či jiné dokumenty uvnitř sportovního prostředí (organizace soutěží, individuální rozhodnutí, vnitřní předpisy), popř. navenek (zejména vůči orgánům státu).

Registrace na praxi probíhá individuálně (mimo SIS) v souladu s aktuální nabídkou míst poskytovaných sportovními organizacemi pro příslušný semestr, a to v průběhu předcházejícího letního semestru. Vyhrazuje se právo mezi zájemci o stáž vybrat studenty, kteří mohou dle aktuální nabídky stáž absolvovat.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Podmínkou pro splnění předmětu je absolvování praxe v předepsaném rozsahu a předložení vyplněného originálu formuláře potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisem garanta stáže a razítkem. Formulář je dostupný v souborech v informačním systému.

2.      Vyplněný formulář potvrzení musí být odevzdán garantovi předmětu nebo ho student doručí prostřednictvím podatelny, a to nejpozději do poloviny ledna. Potvrzení doručená v druhé polovině ledna již nemohou být akceptována s ohledem na nutnost provedení zápisu splnění předmětu před koncem semestru.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Obsah Právní praxe ve sportovních asociacích je zaměřen s ohledem na specifičnost jednotlivých poskytovatelů stáží zpravidla na tyto oblasti:

-        seznámení se s vnitřní strukturou příslušné sportovní organizace

-        vztahy příslušné sportovní organizace a celostátní, popř. mezinárodní zastřešující sportovní asociace

-        vztahy příslušné sportovní organizace ke státu

-        interní normativní rámec fungování příslušné sportovní organizace

-        individuální právní úkony a další podání či dokumenty v rámci činnosti příslušné sportovní asociace (dle konkrétní situace může jít o smlouvy, žalobní podání, rešerše, zpracování vnitřní dokumentů atp.)

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Kuklík, J. (et al.) Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012

2.      Hamerník, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2008

Ostatní literatura:

1.      Hamerník, P. Sportovní právo – Hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012

2.      Kolektiv autorů, Otázky sportovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008

3.      Králík, M. Právo ve sportu, Praha: C.H. Beck, 2001

4.      Králík, M. Civilní odpovědnost za sportovní úrazy. Praha: Leges, 2016

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

Právní předpisy:

1.      zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

2.      zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik

3.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4.      zákon č. 440/2015 Z.z., o športe

5.      vnitřní předpisy příslušné sportovní organizace

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html