SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at the State Institute for Drug Control - HP4167
Title: Právní praxe ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0036
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV4014
Annotation - Czech
Předmět spočívá v zapojení do právních činností v rámci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Praxe probíhá v rozsahu alespoň 80 hodin po dobu jednoho semestru. Cílena je na studenty osmého a vyššího semestru, podmínkou k výkonu praxe jsou složené zkoušky, které jsou uvedeny v části „podmínky zápisu“.

Studenti díky této praxi:
- porozumí fungování SÚKL,
- použijí své dosavadní znalosti v praxi,
- rozšíří si své znalosti i praktické zkušenosti v mnoha oborech práva i způsobech jejich aplikace,
- nabydou řadu komunikačních dovedností a stávající si rozšíří.

Přihlašování probíhá pouze prostřednictvím e-mailu vyučujícího s uvedením motivace k výkonu této praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Student se musí zúčastnit celé praxe v předepsaném časovém rozsahu a dodržovat pravidla PF UK pro výkon praxe, jakož i pravidla dohody mezi PF UK a SÚKL, stejně jako pravidla stanovená SÚKL.

2.      Student odevzdá potvrzení splnění praxe, portfolio praxe a absolvuje všechna setkání s vyučujícím.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji předem přesně vymezit, není stanoven standardní sylabus. Podrobná náplň praxe bude specifikována na prvním setkání. Student absolvuje úvodní setkání s garantem, kde bude seznámen s očekávaným průběhem praxe, v průběhu praxe podle potřeby nejméně jedno další setkání, kde bude probrán její dosavadní průběh, a závěrečné setkání, kde student informuje garanta o průběhu praxe a předá písemné osvědčení o absolvování podepsané zástupcem úřadu (vedoucím praxe).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Přihlašování probíhá pouze prostřednictvím e-mailu vyučujícího s uvedením motivace k výkonu této praxe.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (27.08.2021)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Bude vhodné, když zájemci o praxi budou mít zájem o otázky správního práva obecně, správního řízení a zejména problematiky zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Orientace v následujících předpisech a zájem o ně výhodou:

1.      zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů,

2.      zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),

3.      zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů,

4.      zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen a zákon 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

5.      zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

6.      zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích,

7.      zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů,

8.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

9.      zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů,

10.   zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

11.   zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů,

12.   zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog,

13.   zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html