SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at the Ministry of Defence - HP4166
Title: Právní praxe na Ministerstvu obrany
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0033
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3933
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět spočívá v zapojení do činnosti ministerstva na Legislativním a právním odboru MO s tím, že v průběhu samotné praxe student vystřídá různé úseky tohoto odboru, případně se domluví na zaměření na jeden konkrétní úsek. Praxe probíhá v rozsahu alespoň 80 hodin po dobu jednoho semestru. Cílena je na studenty osmého a vyššího semestru, podmínkou k výkonu praxe je občanství ČR z důvodu stupně utajení „vyhrazené“ a složené zkoušky, které jsou uvedeny v části „podmínky zápisu“.

Studenti díky této praxi:
- porozumí fungování výše uvedeného pracoviště Ministerstva obrany,
- použijí své dosavadní znalosti v praxi,
- rozšíří si své znalosti i praktické zkušenosti v mnoha oborech práva i způsobech jejich aplikace,
- nabydou řadu komunikačních dovedností a stávající si rozšíří.

Přihlašování probíhá pouze prostřednictvím e-mailu vyučujícího s uvedením motivace k výkonu této praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Student se musí zúčastnit celé praxe v předepsaném časovém rozsahu a dodržovat pravidla PF UK pro výkon praxe, jakož i pravidla dohody mezi PF UK a Ministerstvem obrany, stejně jako pravidla stanovená ministerstvem.

2.      Student odevzdá potvrzení splnění praxe, portfolio praxe a absolvuje všechna setkání s vyučujícím.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji předem přesně vymezit, není stanoven standardní sylabus. Podrobná náplň praxe bude specifikována na prvním setkání. Student absolvuje úvodní setkání s garantem, kde bude seznámen s očekávaným průběhem praxe, v průběhu praxe podle potřeby nejméně jedno další setkání, kde bude probrán její dosavadní průběh, a závěrečné setkání, kde student informuje garanta o průběhu praxe a předá písemné osvědčení o absolvování podepsané zástupcem ministerstva (vedoucím praxe).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Přihlašování probíhá pouze prostřednictvím e-mailu vyučujícího s uvedením motivace k výkonu této praxe.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (27.08.2021)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Bude vhodné, když zájemci o praxi budou mít zájem o otázky zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Vhodným zdrojem informací mohou být namátkou následující publikace:

1.      Pavlíček, V. a kol. Právo a bezpečnost státu (sborník statí). Právnická fakulta UK, Praha, 2002.

2.      Pavlíček, V. a kol. Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn (sborník příspěvků). Právnická fakulta UK, Praha, 2004.

3.      PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

Právní předpisy a další zdroje budou upřesněny vyučujícím, respektive vedoucím praxe v rámci Ministerstva obrany.

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html