SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship regarding the protection of human rights - HP4165
Title: Právní praxe v oblasti ochrany lidských práv
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/60, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0032
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3911
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět nabízí studentům možnost absolvovat stáž u vybrané státní instituce či neziskové organizace zabývající se ochranou lidských práv, a tím prohlubovat jejich znalosti a dovednosti v této oblasti.

Studenti mohou využít zprostředkování stáže prostřednictvím katedry právních dovedností, nebo mohou navrhnout též absolvování stáže vlastní (volbu je nutné předem zkonzultovat).

Studenti díky této praxi s přihlédnutím ke konkrétnímu poskytovateli:
– lépe porozumí fungování ochrany lidských práv v praxi,
– budou schopni identifikovat přednosti a limity systému ochrany lidských práv v konkrétní oblasti,
– budou lépe schopni identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
– zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů,
– v rámci práce s kolegy se naučí formulovat a prezentovat relevantní argumenty a naučí se týmové spolupráci,
– zlepší si znalosti práva v konkrétní oblasti dle příslušné praxe,
– naučí se pracovat s reflexí vlastních zkušeností z praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Absolvovat praxi u poskytovatele v rozsahu nejméně 60 hodin.

2.      Zúčastnit se všech setkání na fakultě.

3.      Včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe.

4.      Odevzdat potvrzení o řádném absolvování praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Předmět se skládá ze dvou částí, vedle praxe samotné je nedílnou částí předmětu i odborná část zajišťovaná fakultou. Praktickou část předmětu vykonávanou u poskytovatele nelze předem vymezit, neboť její konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe. Závazně je stanoven rozsah praxe, a to minimálně 60 hodin dle domluvy studenta a příslušné instituce.

Studenti se též účastní úvodního setkání a reflexních setkání s vyučujícím kurzu, která se konají na fakultě. Uskuteční se čtyři taková setkání (úvodní, průběžné a závěrečné reflexní setkání). Na závěr praxe studenti odevzdají reflexní portfolio, které zpracovávají průběžně během celého semestru.

Last update: Vanýsková Zuzana, Mgr. Bc. (05.02.2024)
Registration requirements - Czech

Studenti/studentky se na předmět přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře, jehož součástí je krátký motivační dopis, který bude zaslán vybrané organizaci. Přihlašovací formulář najdete zde: https://forms.office.com/e/V0HhBhP2w5 (pro vyplnění formuláře je třeba, abyste byli přihlášeni fakultním účtem)

Přihlašovat se lze od 12. 2. 2024 od 19 hod do půlnoci dne 25. 2. 2024.  V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vyučující předmětu na e-mailové adrese eliska.mainclova@prf.cuni.cz. 

Studentky a studenti mohou praxi absolvovat v následujících organizacích:

  • Aperio, společnost pro zdravé rodičovství - webové (příležitostně telefonické) právní poradenství, rešerše - vhodné pro studenty se zájmem o právo sociálního zabezpečení a rodinné právo, ideálně 4. a vyšší ročník
  • proFem - pomoc s přípravou analýz, rešerše, případně odpovídání na dotazy klientů - vhodné pro studenty se zájmem o trestní a rodinné právo, ideálně absolvované předměty Trestní právo I. a II. 
  • Fórum pro lidská práva - rešerše, příprava podkladů, psaní právních textů / pokud máte zájem o praxi ve fóru pro lidská práva, přiložte prosím životopis
  • kancelář Veřejného ochránce práv (v Brně) - 1 místo v justiční agendě (student/ka by měl/a mít za sebou správní právo, ústavní právo nebo aspoň mít zájem o dění v justici z hlediska organizování práce (tzv. státní správa soudů).Student/ka bude zapojen/a do výzkumu, který bude kancelář VOP na jaře zpracovávat. Student/ka zjistí, jak se ve VOP pracuje s podněty, zkusí připravit odpovědi. Student/ka pracuje aktuální přehled judikatury ESLP zaměřené na spravedlivý proces, kárné judikatury ve věcech soudců, případně další rešerše. Část praxe může být vykonána na dálku.), 2 místa v agendě rovného zacházení (předpokládá se absolvované správní právo a zájem o lidskoprávní problematiku)
  • Amnesty International - rešerše a příprava podkladů, předpokládaná témata: interrupce, držení zbraní, sexualizované násilí


Po domluvě s vyučující je možno též domluvit si praxi u vlastního poskytovatele (možno vyznačit v přihlašovacím formuláři).

Last update: Vanýsková Zuzana, Mgr. Bc. (07.02.2024)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejména z práva ústavního a správního. Doporučit lze:

1.            BARTOŇ, M. a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016.

2.            ANTOŠ, M. a kol. Ústavní právo. Casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

3.            ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. Praha: Leges, 2018.

4.            WINTR, J. Principy českého ústavního práva, 5. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

Základní právní předpisy:

Studenti budou pracovat především s těmito právními předpisy:

1.      Ústava České republiky,

2.      Listina základních práv a svobod,

3.      Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html