SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship regarding medical law - HP4164
Title: Právní praxe v oblasti zdravotnického práva
Guaranteed by: Department of Medical Law (22-KZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0030
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Pre-requisite : HP0801
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět lze alternativně absolvovat zejména u jednoho z následujících poskytovatelů praxe:
1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)

Opakovaný zápis předmětu je umožněn za účelem vykonání praxe u toho poskytovatele, u kterého student v rámci tohoto předmětu praxi zatím neabsolvoval.

1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
V rámci praxe se studenti zapojí do činnosti oddělení Ministerstva zdravotnictví, které se zabývá podporou práv pacientů skrze jejich zapojení do řízení a procesů v oblasti zdravotnictví. Náplní praxe budou zejména právní rešerše, příprava podkladů pro jednání, účast na jednání (často i na vysoké úrovni), podílení se na přípravě akcí oddělení, účast na akcích souvisejících s agendou oddělení (např. různých vzdělávacích akcích), vypracování odpovědí na dotazy pacientů zaslané ministerstvu. Vzhledem k širokému tematickému záběru oddělení je možné zaměření praxe na určitou oblast v rámci českého zdravotnictví.

Studenti díky této praxi:
– se seznámí s činností Oddělení podpory práv pacientů a s aktuálně řešenými tématy zdravotnického práva v jeho gesci;
– zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů;
– budou pracovat na své dovednosti vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat relevantní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace;
– posílí dovednost vhodně právní argumenty formulovat a prezentovat;
– zlepší si dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost oddělení.

Praxe probíhá v rozsahu 80 hodin zpravidla v období března až května, orientačně dva (tři) dny v týdnu. Termíny jsou rámcové, záleží na stážistech, zda jim bude lépe vyhovovat chodit dva nebo tři dny v týdnu, poskytovatel praxe má snahu studentům vyjít vstříc v případě dalších školních povinností. Preferováni jsou uchazeči ze 4. a vyšších ročníků.

2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
V rámci praxe se studenti zapojí do činnosti Odboru právního ÚVN. Vzhledem k širokému spektru činností Odboru právního je možné zaměření praxe na určitou oblast práva. Studenti se mohou věnovat zejména zdravotnickému, částečně i pak správnímu právu, trestnímu právu nebo veřejným zakázkám. Nedílnou součástí praxe jsou i právní specifika státní příspěvkové organizace včetně problematiky Právní služby Armády České republiky. Část praxe probíhá i v Komunitním centru pro válečné veterány, kde se studenti mohou zapojit do činnosti právní poradny zaměřené na poskytování právního poradenství pro válečné veterány a jejich osoby blízké, a to při řešení životních situací v kontextu oblastí práva uvedených výše.

Studenti díky této praxi:
– získají odborné zkušenosti s činností právního útvaru v prostředí celosvětově uznávaného špičkového zdravotnického zařízení;
– zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů;
– posílí dovednost vhodně formulovat a prezentovat právní argumenty v reálném prostředí poskytovatele zdravotních služeb;
– zlepší si dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost odboru.

Praxe probíhá v rozsahu 80 hodin. Dle dohody studenti dochází 1–2x týdně do ÚVN. Část praxe může probíhat distanční formou při dodržení plnění zadaných úkolů. Mentor praxe má snahu studentům vyjít maximálně vstříc v případě dalších školních povinností.

Každý student bude mít vždy zpětnou vazbu od svého mentora. Preferováni jsou uchazeči ze 4. a vyšších ročníků.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (22.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Jednou z podmínek úspěšného absolvování kontroly studia předmětu je aktivní účast studentů na činnostech konkrétního poskytovatele praxe. Ta bude doložena potvrzením o absolvování praxe obsahujícím vyhodnocení studijní stáže.

2.      Pro úspěšné absolvování předmětu je dále nutná účast na reflexních setkáních a odevzdání portfolia praxe.

3.      Potvrzení o absolvování praxe (jehož vzor je dostupný v souborech ve Studijním informačním systému) student odevzdá při závěrečném reflexním setkání vyučujícímu předmětu, případně do poloviny ledna (v zimním semestru) / do poloviny září (v letním semestru) doručí na katedru prostřednictvím fakultní podatelny.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (22.08.2023)
Syllabus - Czech

Předmět se skládá ze dvou částí, vedle výkonu praktické části předmětu u poskytovatele je nedílnou částí předmětu i odborná část zajišťovaná fakultou. Studenti se též účastní reflexních setkání na fakultě. Na závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během výkonu praxe.

1. Ministerstvo zdravotnictví – Oddělení podpory práv pacientů
Studenti se budou v obecné rovině věnovat tématu zapojení pacientů, potažmo pacientských organizací, jakožto důležitých aktérů ve zdravotnictví. Budou se zabývat jeho podpůrnými faktory, jako je vzdělávání a informování pacientů či financování pacientských organizací. Konkrétně se budou moci soustředit na zapojení pacientů např. v oblasti duševního zdraví, úhrady zdravotní péče (vč. inovativní léčby a zdravotnických prostředků), zdravotně-sociálního pomezí, kvality poskytované péče apod. Studenti budou dále zodpovídat dotazy pacientů zaslané ministerstvu v oblasti práv pacientů a budou se moci věnovat dílčím agendám oddělení, jako jsou lidská práva či zdravotní gramotnost. Úkoly jim budou přidělovány, pokud možno po domluvě a za zohlednění jejich zaměření a dalšího předpokládaného směřování.

2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům hlubší praktické i teoretické pochopení fungování právního týmu při zohlednění specifik státní příspěvkové organizace a Právní služby Armády České republiky. Studenti se budou v obecné rovině věnovat tématům veřejného i soukromého práva. Praxe je nejvíce zaměřena na zdravotnické právo, konkrétně na práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, pacientů, zdravotnickou dokumentaci apod. S veřejným právem se pak studenti budou setkávat například při výběrových řízení při pořizování majetku a služeb nebo při řešení agendy svobodného přístupu k informacím. V rámci praxe v ÚVN mají studenti jedinečnou možnost seznámit se s procesy právního poradenství poskytovaného válečným veteránům a jejich rodinným příslušníkům. Úkoly budou studentům přidělovány mentorem, pokud možno po předchozí domluvě a se zohledněním jejich zaměření a dalšího předpokládaného profesního směřování.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Mach, J., Buriánek, A., Záleská, D., Máca, M., Vráblová, B. Zákon o zdravotních službách. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

2.      Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,

2.      zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

3.      zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

4.      zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

5.      disciplinární řád České lékařské komory,

6.      případně další právní předpisy dle konkrétního zaměření praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html