SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at secondary schools (Street Law) II - HP4163
Title: Právní praxe na středních školách II (Street Law)
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: oral
Hours per week, examination: 0/95, C+Ex [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0027
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : {Právní praxe na středních školách I}
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2034
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law). V něm se studenti seznámili se základy didaktiky práva a odučili cca 10 hodin na vybrané střední škole. To jim umožnilo lépe vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, lépe porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím, kriticky přemýšlet o právu a jazyku, kterým promlouvá, trénovat schopnost kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech, vysvětlovat právní otázky laikům a vylepšit své prezentační dovednosti.

Pokračování ve výuce práva na střední škole prostřednictvím Právní praxe na středních školách II (Street law) je určeno těm absolventům předmětu Právní praxe na středních školách I (Street Law), kteří chtějí dále rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti, stejně jako reflektovat právní hodnoty a svůj vztah k nim. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji (zpravidla budou vyučovat sami, jakkoli to není podmínkou), jejich úkolem bude vystavět a posléze i odučit celé tematické celky, jejich kontakt s fakultním učitelem bude méně častý než při předchozí praxi. V neposlední řadě pak jejich praxe bude delší – měla by obsáhnout minimálně 30 vyučovacích hodin, zpravidla na časové ploše alespoň čtyř měsíců, jakkoli se může jednat i o intenzivnější kurz (např. bloková či projektová výuka).

Během praxe se studenti – jakkoli nepravidelně – setkávají s fakultním učitelem. Na setkáních jsou zpravidla přítomní i ostatní studenti, kteří v daný semestr absolvují tento předmět, je ovšem možné si domluvit i osobní konzultaci. Setkání na fakultě se konají vždy jen po domluvě s vyučujícím předmětu tak, aby vhodně doplňovala probíhající praxi studentů. Studenti si během celé praxe vedou reflexní deník, který představuje hlavní část portfolia odborné právní praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Předpokladem pro absolvování zkoušky je získání zápočtu.

2.      Zápočet student získá za kumulativní splnění následujících podmínek:

–    řádné odučení minimálně 30 vyučovacích hodin,

–    účast na všech setkání na fakultě (úvodní, průběžná a závěrečné),

–    včas a řádně vypracované a odevzdané portfolio praxe.

3.      V rámci ústní zkoušky studenti referují o svých zkušenostech z učení, vztahují je k příslušné teorii a prostudované literatuře a diskutují o nich s vyučujícím praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň se odvíjí od domluvy konkrétního studenta s vybranou střední školou, nelze ji předem přesně vymezit. Je nicméně stanoveno, že student má v rámci své praxe odučit alespoň 30 vyučovacích hodin, zpravidla na časové ploše minimálně čtyř měsíců.

Obsahem praxe je zejména:

-        výuka na vybrané střední škole,

-        reflexe zkušeností z výuky, ideálně pak jejich zapracovávání do nových, resp. aktualizovaných plánů hodin,

-        vedení reflexního deníku,

-        reflexní setkání s vyučujícím praxe,

-        závěrečná zkouška.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Příhlašování na předmět probíhá prostřednictvím e-mailu vyučujícího.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (13.01.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/street-law-aneb-jak-ucit-pravo-na-strednich-skolach.pdf)

2.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.      FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

2.      Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“. Partners Czech, Praha 2001.

3.      KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

4.      SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

5.      URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

6.      URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

7.      URBAN, M., FRIEDEL, T. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013.

8.      URBAN, Michal a kol. Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

9.      DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

10.   DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html