SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship in the Electronic Legal Clinic - HP4160
Title: Praxe v elektronické právní poradně
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0022
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3608
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět nabízí studentům možnost zapojit se do činnosti právní poradny v rámci projektu První právní pomoc (PPP). Projekt je realizován ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Juristi a studenti se v rámci praxe zapojí do řešení dotazů, se kterými se na PPP obracejí tazatelé z řad široké veřejnosti.

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Základní orientace v problému je v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu. PPP umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci. Smyslem projektu je dát studentům právnické fakulty možnost konfrontovat své znalosti s praxí a osvojit si základní dovednosti postupu aplikace práva na reálné situace. Záměrem PPP přitom není nahrazování profesionálních právních služeb. S tazateli je komunikováno pouze prostřednictvím e-mailu.

Studenti jsou v praxi zapojeni do řešení dotazů zasílaných tazateli tak, že na každém případu pracují postupně dva studenti (první a druhý řešitel). Jako řešitelé postupují podle vymezeného procesu zpracování přijatého dotazu ve lhůtách pro každou fázi řešení případu. V odpovědích se dbá na věcnou správnost a stejně tak na srozumitelnost textu pro konkrétního tazatele. Společný výstup obou řešitelů před odesláním tazateli zkontroluje a kriticky zhodnotí supervizor. Tyto případy bude mít za semestr každý student na starosti nejméně čtyři, a to jak v pozici prvního, tak v pozici druhého řešitele.

Úkolem prvního řešitele je zejména:
– abstrakce právně relevantních informací z obdrženého dotazu,
– rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
– návrh možných řešení případu,
– příprava textu odpovědi.

Úkolem druhého řešitele je pak zejména:
– prostudování navrženého textu odpovědi,
– rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
– kritické zhodnocení práce prvního řešitele,
– navržení úprav navrhovaného právního řešení a samotného textu odpovědi.

Zapojení do řešení dotazů v rámci praxe rozvíjí důležité právní dovednosti, mezi které patří:
– vlastní organizace času při práci na více případech v různých fázích a rolích,
– schopnost identifikovat a analyzovat konkrétní právní problémy a navrhovat jejich řešení napříč právními odvětvími,
– používání právních informačních systémů, vyhledávání, třídění a analýza relevantních právních zdrojů pro řešení konkrétních právních problémů,
– aplikace právních norem na jednotlivé případy a návrhy efektivních právních řešení s uvedením jejich předvídaných následků,
– v rámci práce v týmu formulovat a prezentovat relevantní argumenty, reagovat na argumenty druhých a poskytovat vzájemnou zpětnou vazbu,
– schopnost při sdělování odpovědi klientům prezentovat právo ve formě, které rozumí i právní laici.

Studenti v rámci praxe mnohdy zažijí pocit významné odpovědnosti za zpracovávanou odpověď, která může pomoci konkrétnímu tazateli. Mohou tak získat zcela odlišnou motivaci pro řešení právních problémů než při běžné výuce a kvalifikovaněji se budou moci rozhodovat ohledně výběru své budoucí právní profese.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (23.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Účast na seminářích (docházka) v rozsahu nejméně 80 %. Případná absence na jednom z úvodních (vstupních) seminářů či na semináři závěrečném musí být nahrazena způsobem stanoveným vyučujícím.

2.      Řádné zpracování předložených dotazů.

3.      Odevzdání portfolia praxe zpracovaného ve stanovené šabloně.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Studenti jsou nejprve na úvodních seminářích seznámeni s vhodnými způsoby komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část praxe poté spočívá v samotném zapojení studentů do řešení obdržených dotazů a zpracovávání odpovědí. Celý semestr pak probíhají pravidelná setkání studentů s vyučujícím dle rozvrhu ve Studijním informačním systému. Podklady k jednotlivým částem praxe budou postupně zpřístupňovány v kurzu v systému Moodle.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, kde studenti řeší případy napříč všemi právními odvětví, nejsou žádné studijní opory předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat zpracovávaných dotazů. Obecně k právnímu psaní jsou doporučeny knihy:

1.      GARNER, Bryan A. Právní psaní srozumitelným jazykem. Překlad a adaptace: J. A. Gealfow, A. Valentová, Š. Janků, P. Hubková, T. Königová. Brno: Nugis Finem Publishing, 2021, 193 s.

2.      VUČKA, J. Právní psaní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, 200 s.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html