SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Internship in law offices focused on migration law - HP4159
Title: Právní praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/127, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0021
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3821
In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí, získání zkušeností a dovedností v rámci činnosti advokátní kanceláře v oblasti cizineckého a azylového práva. Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena cizineckým a azylovým právem (tj. oblast zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců). Zkušenosti se vztahují jak k praktické zkušenosti s aplikací této oblasti práva, tak i s chodem advokátní kanceláře. Studenti se zapojují do chodu kanceláře, podílejí se na rešerších zákonné úpravy i judikatury, podílejí se na přípravě podání k soudům či jiným institucím, připravují podklady pro jednání s klienty či pro jednání se soudy či jinými institucemi.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i v advokátní kanceláři. Na začátku praxe se koná první fakultní setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru. V advokátní kanceláři je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede portfolio praxe včetně reflexního deníku, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává prostřednictvím systému Moodle vyučujícímu předmětu, kterému slouží jako podklad pro reflexní setkání.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
- připravovat a formulovat právní listiny,
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
- identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
- používat právní informační systémy,
- připravovat podání k orgánům veřejné moci.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování reflexních setkáních na fakultě a odevzdání portfolia praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

-        konkrétní aspekty cizineckého a azylového zákona (podle věcí, kterých se bude v rámci praxe účastnit),

-        judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

-        evropské právo v cizinecké a azylové oblasti,

-        jednání s klientem,

-        etické aspekty profese advokáta,

-        psaní podání,

-        stavba právního argumentu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře https://forms.office.com/r/acVYfssefZ.

Přihlašování je otevřeno každý rok v době od 13.9. do 30.9. (pro přihlašování na praxe v zimním semestru) a od 1.2. do 22.2. (pro přihlašování na praxe v letním semestru)

O přijetí do praxe budete informováni do tří dnů od přihlášení.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (13.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů,

2.      zákon č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů,

3.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

4.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html