SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at metropolitan district offices in Prague or at the City of Prague Office - HP4157
Title: Právní praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0016
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Viktor Derka
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2024
In complex pre-requisite: HM0701, HM1601
Annotation - Czech
Předmět lze absolvovat u jednoho z následujících poskytovatelů praxe:
– Magistrát hlavního města Prahy
– Úřad městské části Praha 4

Volbu poskytovatele provádí student. Studenti mohou též navrhnout absolvování praxe na úřadě jiné pražské městské části (volbu je nutné předem konzultovat s vyučujícím). Jednotliví poskytovatelé praxe mohou také stanovit vlastní požadavky na absolvované předměty, které je nutné při výběru zohlednit. Při výběru je také vhodné vyjít z náplně praxe u konkrétního poskytovatele, která se může lišit (na Magistrátu HMP je např. možné v rámci praxe se zaobírat agendou svobodného přístupu k informacím či legislativní agendou, na Úřadu MČ Praha 4 naproti tomu zacházením s obecním majetkem).

Magistrát HMP nabízí možnost zapojení studentů do oblasti samostatné i přenesené působnosti v rámci Sekce průřezových činností, konkrétně v rámci Odboru legislativního a právního, Odboru právní podpory a Odboru veřejných zakázek. V rámci uvedených útvarů Magistrátu HMP se mohou studenti zapojit zejm. do agendy legislativní, zpracování veřejných zakázek, vyřizování řízení v rámci agendy svobodného přístupu k informacím, a obecné komunální agenda v oblasti veřejného i soukromého práva. Výkon praxe je možný dle dohody s poskytovatelem jak v rámci většího počtu útvarů Magistrátu HMP v rámci tzv. kolečka, tak na menším počtu útvarů.

Úřad městské části Praha 4 nabízí možnost zapojení studentů do některých oblastí činnosti územní samosprávné korporace. Do činnosti úřadu je možné se zapojit v rámci Odboru právního, Odboru personálně-mzdového, a na Přestupkovém oddělení. Praxe tedy zahrnuje jednak oblast samostatné působnosti (zejm. otázky nároků MČ vycházejících z nájemních a jiných soukromoprávních vztahů a agenda právní poradny), a také oblast přenesené působnosti (zejm. přestupková agenda). V rámci jednotlivých agend bude studentům umožněno komplexní seznámení se s konkrétními případy a návrh jejich řešení, možné též postupně v rámci tzv. kolečka na jednotlivých věcně příslušných odborech Úřadu MČ Praha 4.

Studenti díky této praxi:
– si zlepší svou dovednost právního psaní přípravou a formulováním podkladů pro činnost úřadu včetně podání k orgánům veřejné moci a dalších právních dokumentů v agendě poskytovatele praxe,
– získají dovednost identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích, kterými se úřad obvykle zabývá, a navrhovat jejich řešení,
– budou pracovat na své dovednosti vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat relevantní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace,
– posílí dovednost vhodně právní argumenty formulovat a prezentovat,
– v případě účasti na občanské poradně si osvojí také základy vedení pohovoru a komunikace s klientem.

Studenti v rámci předmětu vyplňují portfolio odborné právní praxe a účastní se reflexních setkáních konaných na fakultě.

Odborná praxe se vykonává dle úředních hodin příslušného poskytovatele či dle dohody s poskytovatelem.
Last update: Derka Viktor, JUDr. (10.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následující:

–       včas, řádně a pravidelně docházet na praxi podle dohodnutého harmonogramu,

–       přiměřeným způsobem se zapojovat do činnosti poskytovatele a odevzdávat výstupy na přiměřeně odborné úrovni,

–       dodržovat pokyny osoby určené poskytovatelem a interní pravidla poskytovatele,

–       odevzdat potvrzení o absolvování praxe a vyplněné portfolio odborné právní praxe,

–       zúčastnit se všech reflexních setkání (případně odevzdat náhradní plnění stanovené vyučujícím).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět se skládá ze dvou částí, vedle praxe samotné je nedílnou částí předmětu i odborná část zajišťovaná fakultou. Praktickou část předmětu vykonávanou u poskytovatele nelze předem vymezit, neboť její konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe. Závazně je stanoven rozsah praxe, a to minimálně 80 hodin dle domluvy studenta a příslušného poskytovatele.

Obsahem odborné praxe je zejména seznámení se s činností daného poskytovatele praxe a spolupráce s jeho zaměstnanci (tj. zejména právníky) v rámci samostatné činnosti, zejména v níže uvedených oblastech (konkrétní výkon je odvislý od domluvy s daným poskytovatelem praxe, zároveň ne všechny agendy lze plnit u každého poskytovatele):

Obsahem odborné praxe je zejména seznámení se s činností daného poskytovatele praxe a spolupráce s jeho zaměstnanci (tj. zejména právníky) v rámci samostatné činnosti, zejména v níže uvedených oblastech (konkrétní výkon je odvislý od domluvy s daným poskytovatelem praxe, zároveň ne všechny agendy lze plnit u každého poskytovatele):

–       nakládání komunálního práva dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

–       řešení pohledávek, příprava civilních žalob,

–       agenda zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

–       agenda personální podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, ve spojitosti se zákoníkem práce,

–       agenda veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

–       agenda svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

–       agenda legislativní.

Studenti se též účastní úvodního setkání a reflexních setkání s vyučujícím kurzu, která se konají na fakultě. Uskuteční se minimálně tři taková setkání (úvodní, průběžné a závěrečné reflexní setkání). Na závěr praxe studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během celého semestru.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Registration requirements - Czech

Studenti se na předmět přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře (zde: https://forms.office.com/r/rV8grsSKRK), jehož součástí je krátký motivační dopis – při výběru je zohledněna motivace studenta, ale také absolvování vybraných povinných i výběrových předmětů zaměřených na právní oblasti související s praxí či vědecká činnost v dané problematice. Konkrétní poskytovatel může stanovit další kritéria výběru, o kterých budou studenti vždy před zápisem informováni.

Last update: Derka Viktor, JUDr. (26.08.2021)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejm. z práva občanského a správního.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html