SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Summer internships in courts I - HP4152
Title: Letní právní praxe na soudech I
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/50, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0001
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3025
Pre-requisite : HP0285, HP0763
In complex pre-requisite: HM0701
Is complex co-requisite for: HP4153, HXPV0002
Files Comments Added by
download FAQ Letní praxe_ak. rok 2023-24.pdf JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D.
download Informace o praxi pro soud_ak. rok 2023-24.pdf JUDr. Kristina Zbíralová, Ph.D.
Annotation - Czech
V rámci předmětu mohou studující třetích a vyšších ročníků vykonat v průběhu června, července a srpna (nejpozději na počátku září) letní právní praxi na okresních (obvodních) soudech, výjimečně na soudech vyšší instance.

Praxe musí být dohodnuta studujícím osobně s příslušným soudem, a to podle jeho možností a zájmu (na uzavření dohody není právní nárok). Fakulta praxi nikterak nezajišťuje, ani se soudy neuzavírá smluvní vztah. Předpokládá se, že studující v průběhu praxe stráví minimálně 50 hodin na soudu nebo činností pro něj. Studující si v průběhu praxe vede reflexní portfolio.

Studující díky této praxi:
– získají představu o vnitřní struktuře, chodu, organizaci práce příslušného soudu a obsahu práce soudce a soudních funkcionářů;
– získají dovednost základní orientace v soudním spisu a práce s ním;
– posílí dovednost právně analyzovat soudní spis a soudní rozhodnutí;
– zhlédnou několik soudních jednání a budou schopni porovnat studiem získané představy o soudním řízení, včetně rolí různých subjektů soudního řízení, s praxí.Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Podmínkou pro splnění kolokvia je absolvování praxe v předepsaném rozsahu, zapsání předmětu studujícím do Studijního informačního systému, předložení originálu potvrzení příslušného soudu o jejím vykonání na předepsaném formuláři, odevzdání vyplněného portfolia odborné právní praxe, splnění zadaných úkolů v systému Moodle a účast na závěrečném reflexním setkání. Formulář potvrzení a portfolio jsou dostupné v souborech ve Studijním informačním systému, jakož i v systému Moodle.

2.      Vyplněný formulář potvrzení musí být odevzdán na sekretariátu katedry právních dovedností nebo ho studující katedře doručí prostřednictvím podatelny, a to nejpozději do poloviny září. Potvrzení doručená v druhé polovině září již nemohou být akceptována s ohledem na nutnost provedení zápisu splnění předmětu před koncem akademického roku. Vyplněné portfolio odborné právní praxe je třeba odevzdat v systému Moodle týden po dokončení praxe, nejpozději však do poloviny září.

3.      Vzhledem k podmínkám absolvování předmětu Letní právní praxe na soudech I nelze uznat praxi za splněnou zejména studujícím,

–       kteří vykonali praxi v průběhu roku (tj. nikoli ve výše uvedených letních měsících);

–       jejichž praxe neproběhla na soudu (vyřazena jsou tak státní zastupitelství, jakož i právní oddělení rozličných úřadů a jiných subjektů).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Syllabus - Czech

Praktickou část předmětu vykonávanou na soudu nelze předem přesně vymezit, neboť její konkrétní náplň závisí na aktuální agendě konkrétního soudu, který stanoví přesný obsah praktické části předmětu.

Studující soudu předloží informace o praxi obsažené v dokumentu dostupném ve Studijním informačním systému, z nichž bude náplň praxe vycházet.

Dle tohoto dokumentu může být náplň praxe složena zejména ze seznámení se

–       s členěním soudu na jednotlivé úseky, soudními specializacemi, organizací a rozvrhem práce a prací soudních funkcionářů;

–       s obsahem práce soudní administrativy, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce;

–       s organizací spisů, spisovou evidencí a informačními systémy používanými v justici;

–       s činností soudu před zahájením řízení, řízením v prvním stupni a řízením o opravných prostředcích;

–       s tvorbou soudních rozhodnutí a vedení ústního jednání, resp. hlavního líčení či veřejného zasedání.

Fakulta zároveň vítá aktivní zapojení studujících do soudní činnosti a možnost vyzkoušet si např. sepsání konceptu některých rozhodnutí. Míra zapojení studujících do soudní činnosti závisí ovšem na úvaze a možnostech soudu.

Studující se též účastní reflexních aktivit zajišťovaných fakultou. Studující mají možnost zúčastnit se dobrovolného úvodního setkání. Dále plní průběžné aktivity v kurzu k předmětu v systému Moodle a nakonec absolvují závěrečné reflexní setkání s fakultním vyučujícím. Na úplný závěr praxe studující odevzdají reflexní portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají průběžně během celé doby výkonu praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
Registration requirements - Czech

Předmět se (na rozdíl od obvyklého postupu zápisu předmětů ve Studijním informačním systému) nezapisuje předem, ale až v průběhu semestru. Zápis předmětu je povolen v období od 1. května od 19 hod do 25. června 2024. Pozdější zápis předmětu není možný. Možnost splnění předmětu je podmíněna zápisem předmětu v tomto období. Při zápisu předmětu se vybírá i paralelka vedená vyučujícím, který povede reflexní část praxe.

Pro zápis předmětu jsou stanoveny prerekvizity Občanské právo procesní III a Trestní právo III. V případě zápisu praxe před vykonáním zkoušek z těchto předmětů zůstane předmět zapsán pouze v režimu předběžného zápisu. Na "závazný" zápis se předmět převede v řádu dní po splnění prerekvizit. V případě nesplnění prerekvizit nelze splnit ani praxi. Zrušit zápis (škrtnout si předmět) jde pouze v období předběžného zápisu předmětu (který v případě splněných prerekvizit trvá pouze krátký okamžik po zápisu), zápis závazně zapsaného předmětu již není možné vzít zpět.

Dotazy ohledně praxe mohou studenti pokládat skrze e-mail praxe@prf.cuni.cz či přímo garantce předmětu na adrese kristina.zbiralova@prf.cuni.cz.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (11.04.2024)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studující mohou nicméně vycházet z příslušné oborové literatury podle náplně činnosti konkrétního soudního úseku. K porozumění procesním souvislostem mohou využít zejména:

1.      Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.

2.      Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.

3.      Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

4.      Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021.

5.      Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

6.      Jirsa, J. a kol. Klíč k soudní síni. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (31.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html