SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts - administrative courts - HP4148
Title: Právní praxe na soudech – správní úsek
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 80/0, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0034
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3816
Pre-requisite : HP0703
In complex pre-requisite: HM0701, HM1601
Annotation - Czech
Dovednostní povinně volitelný předmět Právní praxe na soudech – správní úsek je součástí studijního modulu Správní právo. Předmět je vyučován v obou semestrech; praxe je vykonávána v zimní semestru na správním úseku Městského soudu v Praze a v letním semestru na správním úseku Krajského soudu v Praze, vždy u konkrétního soudce, ke kterému bude student přidělen. Praxe probíhá deset týdnů během zimního (říjen – prosinec) či letního semestru (březen – květen); celkem 80 hodin (frekvence stáže: zpravidla jeden den v týdnu). Cílem předmětu je doplnit a rozšířit výuku správního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce správního úseku krajského soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu. Součástí stáže je z větší části zpracování konceptů soudních rozhodnutí. Studenti se zblízka seznámí s praktickými aspekty fungování správního soudnictví. Budou moci propojovat teoretické znalosti a znalosti platné právní úpravy s poznáním reálného prostředí. Rámcová náplň je určena sylabem, na který navazuje doporučený přehled odborných činností, kterým by se měl student v průběhu praxe věnovat; konkrétní podobu určuje pověřený soudce. Vedle toho je součástí praxe její fakultní část sestávající ze tří povinných setkání (úvodní setkání před zahájením stáže, průběžné reflexní setkání zhruba v polovině průběhu stáží a závěrečné setkání po skončení stáže). Zápis předmětu se provádí prostřednictvím studijního informačního systému. Počet míst pro výkon praxe je v každém semestru omezen na určitý počet studentů podle aktuálních možností soudu (v zimním semestru lze očekávat zhruba 10 míst, v letním semestru zhruba 5); rozhoduje včasnost zápisu.

Vedle toho je zápis předmětu umožněn i studentům, kteří si absolvování obdobné stáže sami zajistí u správního úseku některého z dalších krajských soudů, případně u Nejvyššího správního soudu. Podmínkou je, že student absolvuje stáž ve stejném období, ve výše uvedeném rozsahu (80 hodin) a bude vykonávat činnosti dle přehledu odborných činností. Současně se takový student bude účastnit fakultní části stáže a bude plnit další povinnosti pro získání kolokvia. Zápis těchto studentů provede po předchozí konzultaci vyučující. Důrazně upozorňujeme, aby se studenti se zájmem o tento způsob výkonu stáže nezapisovali prostřednictvím SISu (a tím tak nesnižovali kapacitu stáží).

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Burdu.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.       Předmět Právní praxe na soudech – správní úsek je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia.

2.       Za úspěšné absolvování předmětu student získá 4 kredity.

3.       Kolokvium zahrnuje následující povinnosti:

-        docházet na soud podle dohodnutého harmonogramu a splnit základní rozsah stáže (80 hodin); na soudě se potom přiměřeným způsobem zapojovat do činnosti pracoviště a odevzdávat výstupy na přiměřené odborné úrovni a dále dodržovat pokyny pověřeného soudce a dodržovat pravidla pracoviště,

-        absolvovat doporučené odborné činnosti (konkrétní program je ale ponechán na domluvě s konkrétním soudcem),

-        zúčastnit se tří povinných setkání na fakultě (úvodní setkání, průběžné reflexní setkání a závěrečné setkání), v odůvodněných případech může být nahrazeno osobní konzultací,

-        průběžně si vést tzv. reflexní deník a odevzdat ho (v rozpracované a konečné verzi) podle pokynů vyučujícího.

4.       Splnění prvních dvou podmínek pro udělení kolokvia bude kontrolováno prostřednictvím Evidence odborných činností, kterou student odevzdá vyučujícímu v závěru stáže, nejpozději však do konce příslušného semestru.

5.       V případě, že student nebude průběžně plnit uvedené podmínky pro udělení kolokvia, může být jeho stáž rozhodnutím vyučujícího ukončena.

6.       Náhradní plnění podmínek pro udělení kolokvia není možné.

 

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
Syllabus - Czech

Obsahem předmětu Právní praxe na soudech – správní úsek je absolvování vybraných odborných činností, a to po dohodě s přiděleným soudcem. Jejich přehled je konkretizován v dokumentu „Evidence odborných činností“.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
Learning resources - Czech

Základní právní předpisy:

1.       Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

2.       Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.       Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4.       Rozhodnutí správních soudů evidovaná na internetových stránkách NSS.

5.       Komentářová literatura k soudnímu řádu správnímu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html