SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at Non-Profit Organizations Protecting the Environment - HP4146
Title: Právní praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/30, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0019
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2023
In complex pre-requisite: HM1901
Annotation - Czech
Předmět je organizován ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi (spolky), jejichž hlavním předmětem činnosti dle jejich stanov je ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana klimatu či ochrana zvířat (dále jen „poskytovatelé praxe“). Jedná se tedy o spolky s přímou vazbou činnosti na problematiku ochrany životního prostředí.

Poskytovatelé praxe s Právnickou fakultou UK aktuálně představují a nabízejí praxi v oblasti:
i. praktických případů ve správním řízení, tvorbě a řízení pozemkového spolku – např. Česká společnost ornitologická, Český svaz ochránců přírody;
ii. praktických případů ve správním a soudním řízení – např. Frank Bold, Hnutí Duha, Arnika;
iii. sledování a analýza legislativního vývoje v Parlamentu ČR – např. Zelený kruh.

Cílem předmětu je nabídnout studentům alternativní možnosti seznámit se s právem životního prostředí v praxi, vyzkoušet si aplikaci dosažených teoretických znalostí na konkrétních případech řešených v nevládní neziskové organizaci působící v ochraně životního prostředí (zejména konkrétní případy řešené ve správním řízení), případně se podílet prostřednictvím práce v nevládních neziskových organizacích na sledování přípravy nové environmentální legislativy či na tvorbě a řízení pozemkového spolku.

Na průběhu praxe u poskytovatelů praxe spolupracuje zkušený právník či jiný odborný pracovník určený touto organizací (tzv. mentor). Praxe je semestrální, je nabízena jak v letním, tak zimním semestru. Minimální celkový rozsah je 30 hodin praxe. Hodinová týdenní dotace a obsahové podrobnosti praxe budou u poskytovatelů praxe přímo individuálně dohodnuty mezi studentem a mentorem.

Obsahem praxe je především seznámení se s chodem příslušného pracoviště, s okruhem jeho správních a dalších činností a aktivní podílení se (např. příprava podkladů pro správní rozhodnutí, příprava výkladových stanovisek, příprava smluv v rámci pozemkových spolků, účast na jednáních k tvorbě právních předpisů apod.) na vybraných úkolech za odborného vedení mentora. Praxe probíhají individuálně, popřípadě v malých skupinkách (max. 2-3 osoby na neziskovou organizaci), což studentům poskytuje výjimečnou možnost intenzivní spolupráce s odborníky na danou oblast. Praxe je určena především studentům vyšších ročníků a navazuje zejména na výuku předmětů povinného základu Právo životního prostředí I (HPOP0027) a Právo životního prostředí II (HPOP0028).

Počet míst se může po dohodě s příslušnou organizací změnit. Předmět má kapacitu omezenou na max. 20 studentů, a to s ohledem na aktuální možnosti hostitelských institucí. Přihlašování na předmět probíhá přímo na katedře, a to u garanta předmětu (stejskal@prf.cuni.cz). Vyučujícím předmětu je zároveň garant předmětu. Na předmět se studenti přihlašují s uvedením důvodů, proč chtějí praxi absolvovat (motivace) a ve které neziskové organizaci v oblasti ochrany životního prostředí by tomu tak mělo být.


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá v povinnosti předložit portfolio a vypracovat hodnotící zprávu (max. 2 strany). Poskytovatel praxe působící v oblasti ochrany životního prostředí zpravidla zasílá katedře celkové hodnocení průběhu praxe v daném roce.

2.      Při zpracovávání portfolia a hodnotící zprávy je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Průběh předmětu je individuální s ohledem na možnosti poskytovatele praxe. S ohledem na Standardy odborných právních praxí PF UK jsou obligatorní součástí každé praxe následující prvky:

-        Úvodní setkání s vyučujícím (garantem předmětu) k základním organizačním a obsahovým aspektům praxe. Účast studentů na úvodním setkání je povinná. Případnou absenci si student musí nahradit způsobem, který stanoví vyučující praxe.

-        Praxe u příslušného poskytovatele praxe (aktuální seznam a zaměření činnosti viz rubrika Anotace) v rozsahu minimálně 30 hodin/semestr. Rozložení praxe v průběhu semestru záleží na individuální dohodě s mentorem. Praxe zpravidla probíhá pravidelně v rozsahu několika hodin týdně. Součástí je jedno reflexní setkání s vedoucím praxe, způsobem, které stanoví vyučující praxe.

-        Závěrečné setkání s vyučujícím praxe (případně s garantem předmětu), zhodnocení praxe (kolokvium).   

Vyučující praxe je po celý průběh praxe k dispozici k individuálním konzultacím a provádí kontrolu průběhu praxe.

Student je povinen si vést záznam o průběhu praxe (datum jednotlivých setkání, popis vykonávané činnosti), popřípadě složku s jím realizovanými výstupy (portfolio).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Literatura ani právní předpisy nejsou předepsány, mohou být doporučeny katedrou a zpravidla i individuálně pověřenými pracovníky jednotlivých neziskových organizací

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html