SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at Public Administration Bodies in Charge of Environmental Protection - HP4145
Title: Právní praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/40, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2010
In complex pre-requisite: HM1901
Annotation - Czech
Předmět je organizován ve spolupráci se správními úřady vykonávajícími státní správu s přímou vazbou na problematiku ochrany životního prostředí. Spolupracující orgány veřejné správy aktuálně zahrnují Ministerstvo životního prostředí (odbor legislativní, sekretariát rozkladové komise), Ministerstvo zemědělství (odbor legislativní a právní), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (právní oddělení), Český báňský úřad a Českou inspekci životního prostředí.

Obsahem praxe je především seznámení se s chodem příslušného pracoviště, s okruhem jeho správních a dalších činností a aktivní podílení se (např. příprava podkladů pro správní rozhodnutí, příprava výkladových stanovisek, účast na jednáních k tvorbě právních předpisů apod.) na vybraných úkolech za odborného vedení zaměstnance úřadu (mentora). Praxe probíhají individuálně, popřípadě v malých skupinkách (max. 5 osob), což studentům poskytuje výjimečnou možnost intenzivní spolupráce s odborníky na danou oblast. Praxe je určena především studentům vyšších ročníků a navazuje zejména na výuku předmětů povinného základu Právo životního prostředí I (HPOP0027) a Právo životního prostředí II (HPOP0028).

Předmět má kapacitu omezenou na max. 20 studentů, a to s ohledem na aktuální možnosti hostitelských institucí. Přihlašování na předmět probíhá přímo na katedře, a to u garanta předmětu (sobotka@prf.cuni.cz).


Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá v povinnosti studenta předložit portfolio a vypracovat hodnotící zprávu (max. 2 strany). Spolupracující orgán veřejné správy zpravidla zasílá katedře celkové hodnocení průběhu praxe v daném roce.   

2.      Při zpracovávání portfolia a hodnotící zprávy je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Průběh předmětu je individuální s ohledem na možnosti hostitelské instituce. S ohledem na Standardy odborných právních praxí PF UK jsou obligatorní součástí každé praxe následující prvky:

-        Úvodní setkání s vyučujícím (garantem předmětu) k základním organizačním a obsahovým aspektům praxe.

-        Praxe na příslušném pracovišti hostitelské instituce v rozsahu minimálně 40 hodin/semestr. Rozložení praxe v průběhu semestru záleží na individuální dohodě s mentorem. Praxe zpravidla probíhá pravidelně v rozsahu několika hodin týdně.

-        Závěrečné setkání s vyučujícím (garantem předmětu), zhodnocení praxe (kolokvium).   

Vyučující (garant předmětu) je po celý průběh praxe k dispozici k individuálním konzultacím a provádí kontrolu průběhu praxe.

Student je povinen si vést záznam o průběhu praxe (datum jednotlivých setkání, popis vykonávané činnosti), popřípadě složku s jím realizovanými výstupy (portfolio).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Literatura ani právní předpisy nejsou předepsány, mohou ale být doporučeny individuálně pověřenými pracovníky jednotlivých pracovišť.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html