SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship - NGOs for the protection of refugees and migrants - HP4142
Title: Právní praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/110, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0020
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2016
In complex pre-requisite: HM2701
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí z oblasti azylového a uprchlického práva, resp. migračního práva, a získání zkušeností a dovedností v rámci činnosti neziskové organizace. Odborná praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů představuje tzv. právní kliniku, v jejímž rámci studenti pracují s reálnými klienty u neziskové organizace.

Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena cizineckým a azylovým právem (tj. oblast zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců). Zkušenosti se vztahují jak k praktické zkušenosti s aplikací této oblasti práva, tak i s chodem neziskové organizace. Studenti se zapojují do chodu organizace, podílejí se pod dohledem mentorů – právníků dané organizace na práci s klienty, na rešerších zákonné úpravy i judikatury, na přípravě podání k soudům či jiným institucím, připravují podklady pro jednání se správním orgánem. Do neziskové organizace docházejí jeden den v týdnu.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i v neziskové organizaci. Na začátku odborné praxe se koná první fakultní setkání ke zpětné vazbě – setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát týdně po dobu celého semestru. V neziskové organizaci je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede Reflexní deník, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává skrze Moodle garantovi předmětu.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
- připravovat a formulovat právní listiny; činit podání k orgánům veřejné moci a vystupovat v jednáních před těmito orgány; opatřovat, shromažďovat a hodnotit podklady a připravovat rozhodnutí a jiné úkony orgánů veřejné moci,
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
- identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
- používat právní informační systémy,
- jednat s klientem, analyzovat jeho konkrétní právní případ, vytvořit návrh dalšího právního postupu v jeho věci, a sdělit mu jej tak, aby věc pochopil.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Teaching methods - Czech

Informace o způsobu případné bezkontaktní výuky:

- Výuka bude probíhat podle domluvy s externí partnerskou organizací, pokud nebude vůbec možná prezenční, pak lze distančně.

- Zpětná vazba bude probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.

- Komunikační kanál: Moodle.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (06.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na setkáních na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe.

2.      Při výkonu praxe je možné používat veškeré právní předpisy i jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby v předmětu patří:

-        konkrétní aspekty cizineckého a azylového zákona (podle věcí, kterých se bude v rámci praxe účastnit),

-        judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

-        evropské právo v cizinecké a azylové oblasti,

-        jednání s klientem,

-        etické aspekty profese právníka v neziskové organizaci,

-        psaní podání,

-        stavba právního argumentu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Registration requirements - Czech

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře https://forms.office.com/r/acVYfssefZ.

Přihlašování je otevřeno každý rok v době od 13.9. do 30.9. (pro přihlašování na praxe v zimním semestru) a od 1.2. do 22.2. (pro přihlašování na praxe v letním semestru)

O přijetí do praxe budete informováni do tří dnů od přihlášení.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (13.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů,

2.      zák. č. 325/1999 Sb, o azylu ve znění pozdějších předpisů,

3.      zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

4.      zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html