SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Rights Protection in Theory and Practice II - HP4134
Title: Ochrana lidských práv v teorii i praxi II
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/40, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0035
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP4133
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV1485
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
Předmět navazuje na předmět Ochrana lidských práv v teorii i praxi I a jeho hlavní náplní je stáž na spolupracující instituci. Stáž probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři veřejného ochránce práv, kanceláře vládního zmocněncem pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, sekce lidských práv Úřadu vlády, anebo Transparency International. Cílem stáže je seznámit studenty s praktickou agendou v oblasti lidských práv v příslušné instituci a s vybranými problémy spojenými s ochranou lidských práv v praxi. Za tím účelem mohou studenti studovat reálné případy a případně se i zapojovat do jejich řešení.

Cílem předmětu je kromě získání znalostí z oblasti praktické aplikace lidských práv v českém právním řádu rovněž:

- zlepšit schopnost studentů identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,

- rozvíjet kritické myšlení a aplikovat teoretické znalosti v oblasti lidských práv na praktické právní problémy,

- formulovat a prezentovat relevantní argumenty,

- zlepší si schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení praktických právních problémů.

Přihlašování na předmět probíhá elektronicky (prostřednictvím online formuláře). Kapacita předmětu je 15 studentů. Při výběru studentů je zohledněna motivace studenta, ale také absolvování vybraných povinných i výběrových předmětů zaměřených na lidská práva, a dále odborná či praktická činnost související s ochranou lidských práv. Aktuální datum pro přihlašování je vždy s předstihem zveřejněn ve Studijním informačním systému.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (12.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Hodnocení probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (kancelář veřejného ochránce práv, kancelář vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP, odbor lidských práv a ochrany menšin a odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, Transparency International).

2.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       absolvovat praxi u poskytovatele v rozsahu nejméně 40 hodin a plnit v rámci ní zadané úkoly,

–       účastnit se všech setkání na fakultě (úvodního, závěrečného a případně průběžného),

–       včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe,

–       odevzdat potvrzení o řádném absolvování praxe (které může být nahrazeno podkladem poskytnutým spolupracující institucí).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Vzhledem k tomu, že předmět je prakticky orientovaný, jeho konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji tedy předem přesně vymezit. Závazně je stanoven rozsah praxe, a to minimálně 40 hodin dle domluvy studenta apříslušné instituce (v případě stáže v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP je délka stáže z požadavku poskytující instituce 80 hodin). 

Obsahem odborné právní praxe je v obecné rovině: 

- docházení do příslušné instituce, seznamování se s agendou i konkrétními řešenými případy týkajícími se ochrany lidských práv,  

- diskuse o případech s pověřenými osobami v rámci příslušné instituce, 

- v některých případech poskytování asistence, rešeršní činnost a příprava podkladů pro konkrétní materiály vypracovávaná v rámci příslušné instituce, 

- další činnost podle pokynů pověřené osoby související se zabezpečením činnosti instituce v oblasti lidských práv. 

Studenti se též účastní úvodního a závěrečného setkání s vyučujícím kurzu, která se konají na fakultě. Úvodní setkání, jehož cílem je poskytnout informace o stážích a o reflexním portfoliu, může proběhnout v zimním semestru v rámci předmětu Ochrana lidských práv v teorii a praxi I. V závislosti na délce a místě konání stáže se může uskutečnit také průběžné reflexní setkání studentů s vyučujícím předmětu. V případě krátkodobé stáže bude průběžné setkání nahrazeno podrobněji zpracovaným portfoliem. Před závěrečným setkáním studenti odevzdají portfolio odborné právní praxe, které zpracovávají v průběhu celé praxe. 

Last update: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (17.01.2023)
Registration requirements - Czech

Přihlašování proběhne prostřednictvím formuláře na připojeném odkazu, který bude otevřen od 12.2.2024 (20:00) do 19.2.2024 (23:45). Součástí formuláře je požadavek na nahrání souboru s motivačním dopisem (max. rozsah 2 normostrany, tj. 3600 znaků) a životopisu (max. rozsah 2 strany).

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUokLUfYlVXV5ApcquAvCEQQ1UMVVSR05KQThCNDZWVzRZNzlTVFI3TVJPSS4u

Last update: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (01.01.2024)
Learning resources - Czech
Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, ne žádná povinná literatura předepisována. Totéž se týká i právních předpisů. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejm. z práva ústavního a správního, případně mezinárodního a evropského. Čerpají rovněž z nastudované literatury a poznatků z předmětu Ochrana lidských práv v teorii ipraxi I, který musejí absolvovat před zápisem. 
Last update: Ondřejek Pavel, doc. JUDr., Ph.D. (17.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html