SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the methodology of social sciences for lawyers - HP4120
Title: Úvod do společenskovědní metodologie pro právníky
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HDPV0011
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3710
In complex pre-requisite: HM0501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Jaké má právo reálné důsledky? Co soudci, občané či úředníci považují za právo a čím se řídí? Jak zjišťovat, zda je právo vykonáváno v souladu s teorií? Jaké jsou důsledky přijatých zákonů a které intervence jsou efektivní a proč? Těmito a mnohými dalšími otázkami se zabývají empirické právní vědy. Abychom na ně byli schopni co nejspolehlivěji odpovědět (a nespoléhali se u toho na dojmologii), potřebujeme znát a používat společenskovědní výzkumné metody.

Předmět představí základy společenského výzkumu a jeho paradigmata, možná využití společenskovědních metod v právu, poskytne návod, jak si klást správné otázky a formulovat návrh výzkumu, a představí základní společenskovědní metody.
Předmět je proto vhodný zejména pro ty, kteří přemýšlejí o roli práva ve společnosti a jejím zkoumání. Těm, kteří uvažují o napsání SVOČ, zvolení vhodného tématu diplomové práce či přihlášce do doktorského studia, poskytne vhled do toho, co je reálně možné. Všichni účastníci by pak měli být schopni tyto znalosti použít pro interpretaci sociologických, ekonomických a psychologických výzkumů, které hrají čím dál větší roli i v právu.

Výuka předmětu probíhá formou diskuze a aktivit navazujících na povinnou četbu, přičemž od účastníků se očekává, že na každý seminář přečtou 2-3 články či kapitoly v českém či anglickém jazyce. Semináře bývají běžně zakončené obědem v menze se zájemci, kdy se neformálně diskutuje jak o společenskovědním výzkumu, tak o dalších tématech. Předmět je zakončen sepsáním návrhu výzkumu, ke kterému každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu.

Teaching methods - Czech
Last update: Eva Kučerová (13.09.2021)

Komunikační kanál se studenty: Moodle.
V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase
původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.
Studentům budou v případě bezkontaktní výuky zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle.

Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.“
 
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Kolokvium bude uděleno na základě zpracování návrhu výzkumu, který obsahuje strukturovaný abstrakt a hlavní část výzkumu, jež zahrnuje následující části:

-        Úvod: Proč je konkrétní otázka zajímavá, proč konkrétní výzkumník chce danou otázku zkoumat a co to může nabídnout.

-        Shrnutí současného poznání: Definice toho, co se ví o určité oblasti; shrnutí jak zahraničního, tak i českého výzkumu. Inspiraci lze vzít v článku týkající se literature review.

-        Zaměření výzkumu, výzkumné otázky obecná a specifická: Stanovení oblasti výzkumu + proč je potřeba toto zkoumat a co nám to může dát (významnost otázky)

-        Metodologie: Jaké metody a jakým způsobem budou použity; je třeba, aby navazovaly na metody použité v ostatních výzkumech, popř. vysvětlily, proč budou použité jiné/jinak. Dále jaká data budou potřeba získat a popis plánovaného postupu získání dat.

-        Závěr: Shrnutí výzkumu na cca 5-10 % z celkového rozsahu; v závěru přitom nesmí být vyjádřena žádná myšlenka, která nebyla vyjádřena výše

2.      Podmínkou udělení kolokvia je také účast na všech seminářích, akceptovány jsou dvě absence.

3.      Při zpracování návrhu výzkumu je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

V rámci předmětu budou probrána následující témata, jejichž rozpětí se může mírně rozšířit či zúžit zejména v závislosti na svátcích a děkanských či rektorských volnech připadajících v daném akademickém roce na den výuky.

-        Vztah teorie a empirie.

-        Pozitivismus ve společenských vědách.

-        Kauzalita a korelace.

-        Experimenty a kvaziexperimenty.

-        Kvantitativní, kvalitativní a smíšené metody.

-        Návrh empirického výzkumu a jeho jednotlivá stádia.

-        Výzkumné otázky a hypotézy: Proč jsou důležité a jak je formulovat?

-        Etika a výzkum

-        Plagiátorství a citování

-        Data: Jejich typy a jak je získat.

-        Vzorek, populace a možnosti generalizace.

-        Validita a reliabilita.

-        Kvantitativní metody (2 semináře)

-        Kvalitativní metody (2 semináře)

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002

2.      BACHMAN, Ronet a Russell K. SCHUTT. The practice of research in criminology and criminal justice. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.

3.      BRYMAN, A. Social Research Methods. 4th ed.  Oxford: Oxford University Press, 2012.

4.      Speciální číslo Jurisprudence 6/2016.

Ostatní literatura:

1.      LUKER, Kristin. Salsa dancing into the Social Sciences. Cambridge: Harvard University Press, 2010

2.      PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015.

3.      DENNEY, A.S., TEWKSBURY, R. How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education. 2013, 24(2), str. 218-234, DOI: 10.1080/10511253.2012.730617

Odkazy na další literaturu budou studentkám a studentům poskytnuty na jednotlivých seminářích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html