Tax Law Exercises - HP4101
Title: Daňověprávní praktikum
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HDPV0146
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci povinného předmětu Finanční právo II.
Studenti absolvováním předmětu získají detailní znalosti o aplikaci daňových právních předpisů na praktické úlohy, seznámí se vyplňováním daňových tiskopisů, osvojí si základní praktické předpoklady pro zpracování podání směřujících jak vůči správci daně, tak vůči soudům. Studenti v průběhu výuky budou zpracovávat zadané úkoly, budou zejména vyplňovat daňová tvrzení a další formulářová podání, zpracovávat rozhodnutí a opravné či dozorčí prostředky při správě daní a v rámci soudního přezkumu.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium

1.      Kolokvium z předmětu spočívá v písemném testu, jehož předmětem je vyhotovení písemného podání/rozhodnutí/jiného úkonu.

2.      Předpokladem pro účast na písemném testu je absolvování alespoň 50 % přednášek z předmětu.

3.      Písemný test se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

4.      Při písemném testu je možné používat veškeré právní předpisy a kalkulačku, není však možné používat jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        daně z příjmů

-        daň z nemovitých věcí

-        daň z přidané hodnoty

-        správa daní

-        podání vůči správci daně

-        rozhodnutí správce daně

-        podání vůči soudu

-        rozhodovací činnost soudů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Learning resources - Czech

Literatura:

VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 192 s. ISBN 978-80-7380-894-5.

Právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

2.      zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

3.      zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

4.      zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

5.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

6.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

7.      směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

8.      vybrané mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Úvod do předmětu, práce s prameny daňového práva IJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday26.02.2024Práce s prameny daňového práva IIJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday04.03.2024Zadání hlavního příkladu, práce s tiskopisyJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday11.03.2024Daňová kontrola, doměření daně (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday18.03.2024Odvolání (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday25.03.2024Rozhodnutí o odvolání (plus daně z příjmů)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday01.04.2024Velikonoce 
Monday08.04.2024Správní žaloba, rozhodnutí soudu (plus daň z nemovitých věcí)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday15.04.2024Kasační stížnost (plus DPH)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday22.04.2024Rozhodnutí o kasační stížnosti (plus DPH)JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday29.04.2024Ústavní stížnost, stížnost k ESLP, klíčová judikatura ÚS a ESLPJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Monday06.05.2024Aktuální témata, předtermín testuJUDr. Roman Vybíral, Ph.D.