SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Parliament of the CR: Theory and Practice - HP3716
Title: Parlament České republiky - teorie a praxe
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, colloquium [HS]
Extent per academic year: 30 [hours]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HXPV0029
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV0742
In complex pre-requisite: HM0401, HM2501
Annotation - Czech
Předmět je věnován činnosti Parlamentu České republiky. Zabývá se postavením poslance a senátora, činností správy parlamentních komor (Kanceláře komor), lobbingem a legislativním procesem včetně jeho kontroly Ústavním soudem. Kurz je doplněn praxí v obou komorách Parlamentu. Výuka kombinuje právní a politologický přístup. Hlavní důraz je kladen na styk s poslanci a odborníky z parlamentního prostředí a účast na přípravě studií, které podporují odbornou úroveň poslanecké a senátorské činnosti, popř. aktivity směřující k podávání pozměňovacích návrhů k návrhům zákonů nebo činnost členů Parlamentu vůči orgánům EU nebo při implementaci práva EU. Obsah kurzu se tedy dotýká i práva EU, když je při stáži podporována role výborů pro unijní záležitosti v legislativním procesu EU. Jako volitelný byl předmět založen v r. 2009 a byl vyučován každý rok. Byl vždy velmi úspěšný a zcela zaplněný. Výsledky práce studentů byly použity v odborných útvarech Parlamentu, některé z nich jsou umístěny na veřejných webových stránkách komor a slouží tak dalším poslancům. Z předmětu vzniklo i několik článků, publikovaných v odborném tisku. Předmět může studovat jen limitovaný počet studentů – vzhledem k omezeným možnostem vstupu studentů do Poslanecké sněmovny a Senátu, které jsou pro praxi studentů nezbytné.

Předmět je spojen se stáží v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, která vyžaduje 5-6 hodin práce týdně přibližně po dobu 3 měsíců. Práce se provádí v komoře nebo částečně z domova. Prosíme studenty s vysokým pracovním vytížením, nebo studenty, kteří studují 2 vysoké školy, aby se na předmět nehlásili. Předmět je určen pro studenty druhého a vyššího ročníku.

Z pohledu dovedností, které student absolvováním předmětu získá, platí, že se jedná o předmět z kategorie předmětů odborné právní praxe. Poskytnuté teoretické zázemí (zejm. formou diskusí) je rozšířením znalostí z oblasti ústavního práva, těžiště předmětu spočívá na průběhu stáže v Poslanecké sněmovně nebo Senátu. Student se během stáže podílí na činnosti útvarů kanceláře dané komory, a proto se naučí připravovat a formulovat právní listiny, analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení, přitom používat právní informační systémy. Zároveň se při zpracování zadaných výstupů naučí na jedné straně vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí, na straně druhé analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Získávání daných znalostí je pak doprovázeno kooperací studenta se zodpovědnou osobou dané komory (tutorem), která dohlíží na práci studenta a vede jej směrem k získání předmětných dovedností. Většina práce vyžaduje využití jazykových znalostí studenta, což mu umožní nahlédnutí do jiných právních systémů a naučí jej je využívat.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Kolokvium zahrnuje popis písemné práce, která byla každým studentem odevzdána v rámci stáže. Práce je ústně představena před kolegy. Dále je součástí kolokvia písemný test, jehož část se týká znalostí a názorů týkajících se obsahu předmětu, část je hodnotící ve vztahu kosobám, se kterými se studenti setkají, včetně vyučujících a k obsahu předmětu. 

2. U písemného testu je možné používat právní předpisy a jiné zdroje. 

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět je vyučován v souladu se svým účelem, jímž je seznámení posluchačů s Parlamentem České republiky a jeho fungováním. Výuka probíhá formou setkání, která jsou uspořádána jako diskuse se studenty. Základní částí předmětu je stáž v jedné z komor Parlamentu ČR a aktivní odborná činnost studentů při této stáži. 

Témata setkání (neformálních přednášek) a s nimi spojených diskusí jsou pouze rámcová, mohou být pozměněna aposunuta vzhledem k preferencím studentů nebo hosta předmětu, případně podle aktuality 

- Postavení poslance a senátora – právní úprava a praktické problémy - J. Kysela 

- Odborná podpora poslanců a senátorů (stranické think tanks, lobbing, vysoké školy, úřednická parlamentní podpora, asistenti) - J. Syllová 

- Vybrané externí vlivy na rozhodování Parlamentu (lobbing) - J. Syllová, popř. lobbista jako host 

- Práce člena parlamentu – otázky týkající se nezávislosti a volného mandátu – diskuse se senátorem nebo poslancem a pracovníkem poslaneckého nebo senátorského klubu - J. Syllová a hosté 

- Legislativní činnost v Poslanecké sněmovně - J. Syllová, jako host odborný referent legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny 

- Orgány komor v komparativním kontextu; činnost senátní komise pro Ústavu ČR aparlamentní procedury a podobných sněmovních útvarů - J. Kysela 

- Vliv národních parlamentů na rozhodování orgánů EU, zadání úkolu na hodnocení slučitelnosti českého předpisu s právem EU - J. Syllová a odborník pro práci výboru pro unijní záležitosti jedné z komor Parlamentu 

- Role judikatury v legislativě - J. Kysela 

- Vliv ESLP na legislativu v ČR - J. Syllová, doplněno diskusí se zmocněncem České republiky u Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Vítem Schormem (nebo pracovníkem jeho útvaru),  

- Aktuální záležitosti Parlamentu ČR, organizace kanceláří komor (J. Syllová a pracovník Kanceláře) 

-  zkouška 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:  

1. Syllová, J. , Kavěna, M., Němec, J., Tetourová, E., a kol. Jednací řád Poslanecké sněmovny, komentář. Praha: Wolters Kluwer 2022 

2. Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Geogiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013.  

4. Pítrová. L. Evropská dimenze legislativního procesu. Praha: Leges 2016. 

5. Bohadlo, J. et alii (eds.) Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra 2011. 

Ostatní literatura: 

1. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck 2016 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html