Sociology and topical issues of law and political science - HP3713
Title: Sociologie a aktuální problémy práva a politologie
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0173
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2301
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Cílem tohoto předmětu je vytvořit prostor pro otevřenou a kritickou diskuzi právně sociologických témat mezi učiteli a studenty právnické fakulty. Diskuzi, která nám pomůže lépe rozumět společnosti, ve které žijeme, i právnímu řádu, který z ní vyrůstá a který ji tvaruje. Jelikož právo úzce souvisí se společností, ve které vzniká, společenské změny se nutně odrážejí i v právu.

Právě vzájemná interakce práva a společnosti bude v centru našeho zájmu. V předmětu budeme pojmenovávat a analyzovat aktuální společenské změny a sledovat, jak ovlivňují právo – v navrhovaných regulacích, soudních rozhodnutích i úvahách právních akademiků. Metodicky se bude seminář sestávat jak ze setkání, na kterých budou vyučující představovat a nabízet k diskuzi vybraná témata, tak ze společného kritického čtení sociologických, politologických či právně sociologických textů i ze seminářů věnovaných prezentacím připravených studenty. Oproti ostatním sociologickým předmětům by tento předmět měl být otevřen pro menší počet zájemců, a být tudíž komornější a svým charakterem více připomínat vědecký seminář.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

1. Zkouška je kombinovaná, skládá se z ústní a písemné části. Pro úspěšné absolvování kontroly studia je přípustná max. 1 absence.  

2. Písemná část zkoušky spočívá v týmové přípravě podkladů k vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla. 

3. Ústní část zkoušky spočívá v týmovém vedení jednoho diskusního semináře týkajícího se zvoleného díla. 

4. U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

5. Zkouška má 2 opravné termíny. Opravný termín může mít podobu zkoušky individuální (student připraví podklady k vedení semináře sám a následně o nich vede rozpravu svyučujícím kurzu). 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Vzhledem k povaze předmětu konečný sylabus předmětu vznikne až v závislosti na konkrétním personálním složení semináře aaktuálních společenských, politologických a právních událostech. Počítáme nicméně, že se nepochybně budeme dotýkat otázek legitimity, legality adůvěry v právo, dopadu globalizace, digitalizace a vědeckého pokroku, i způsobů právní socializaci adisciplinaci společnosti pomocí právních předpisů. Pro doplnění představy: v akademickém roce 2020/2021 jsme společně četli knihu Fareeda Zakarii: Ten Lessons for aPost-Pandemic World (což berte prosím i jako upozornění, že v semináři můžeme číst anglické texty).  
Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Základní literatura: 

1. Bauman: Modernita a holocaust 

2. Přibáň: Sociologie práva 

3. Bourdieu: Teorie jednání. Praha: Karolinum 

4. Foucault: Je třeba bránit společnost 

5. Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti: Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti 

6. Bell: Kulturní rozpory kapitalismu 

7. Pospíšil: Právní antropologie 

8. Prokop: Slepé skvrny