SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Law and Arts - HP3613
Title: Právo a umění
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0138
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět má umožnit studentům hlouběji proniknout do filosofických, etických, sociálních a politických problémů, které jsou s fungováním práva ve společnosti nutně spojeny. Cílem předmětu je seznámení se s tématy, které jsou s právem a jeho působením spojovány (spravedlnost, morálka, atd.) stejně jako kulturně historické dědictví společnosti, ve které právo působí a které zpětně promítají do systému právních norem orientační body při jeho tvorbě, výkladu a aplikaci přináší studentům možnost dokonalejší orientace v systému psaného práva a hlubší pochopení jednotlivých právních disciplín. Předmět Právo a umění doplňuje reflexi práva estetikou práva, symbolikou spravedlnosti, architekturou soudních budov a kulturním dědictvím práva.

V rámci předmětu studenti:
- pochopí, jak na sebe právo, společnost a umění na sebe vzájemně působí;
- porozumí základním způsobům uchopování práva (či právní vědy) uměním;
- vysvětlit způsoby pohledu na právo a kritické analýzy právního textu a právní praxe;
- interpretovat některé soudobé směry právní teorie a filosofie;
- použít informace o právu pramenící nejen z právních dokumentů; předkládat odůvodněná rozhodnutí o pozici práva ve společnosti.


Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Zkouška je kombinovaná, skládá se z písemné a ústní části.

2.      Písemná část zkoušky spočívá ve zpracování tematické eseje.

3.      U písemné části zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

4.      Ústní část zkoušky spočívá v obhajobě eseje s diskusi s vyučujícím a studenty.

5.      Pro úspěšné absolvování předmětu je dále nutné:

-        pravidelně chodit na semináře (povolena jedna absence),

-        vstupovat do seminárních diskuzí, a to samostatně, nebo alespoň na vyzvání.

6.      U ústní části zkoušky není možné používat veškeré právní předpisy ani jiné materiály.

7.      Ústní část zkoušky má 2 opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Vztah kultury a práva (Estetika práva)

-        Autorství (autorské právo osobnostní, autorské právo zhodnocovací)

-        Právo autora na svobodu vyjadřování

-        Text vs. obraz

-        Musea, galerie and veřejná místa (Umění ve veřejném prostoru, kolize s vlastnickým právem, související otázky správního práva, přestupkového práva, trestního práva)

-        Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright (hranice autorských práv – citace, rozmnožování, tzv. svoboda panoramatu, atd.)

-        Ochrana kulturních statků, účel a systém ochrany památek; ochrana nehmotných kulturních statků (základní problémy)

-        Architektura práva, architektura a právo

-        Kulturní dědictví práva

-        Závěr a vyhodnocení

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      ŠKOP, Martin. Právo a vášeň: Jazyk, příběh, Interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

2.      Právo v umění a umění v právu: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. Editor Ondrej HAMUĽÁK. Praha: Leges, 2011, 447 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-14-4.  

3.      HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html