SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology for lawyers - HP3023
Title: Psychologie pro právníky
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HSPV0003
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2301, HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Náplní tohoto předmětu je seznámení se se základy obecné psychologie, s nejdůležitějšími psychologickými školami, směry, metodami a s některými významnými postavami dějin i současnosti oboru. Největší důraz je kladen na psychologii osobnosti (struktura a dynamika), jejíž poznatky jsou využívány ve forenzní psychologii, v kriminalistice atd. „Věda zvaná psychologie“ je také nahlížena v rámci širšího, filosofického a zejména právnického kontextu (problematika odpovědnosti, svobodné vůle atd.).
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1,      Zkouška je písemná, skládá se z 3 částí. První část tvoří testové otázky (s 1 správnou odpovědí), druhou tvoří několik pojmů či témat k rozsáhlejší textové odpovědi. Poslední část tvoří zpracování stručné eseje na zadané téma.

2.      Okruhy otázek ke zkoušce:

1.      Různá pojetí psychologie, psychologické směry a disciplíny; využití a zneužití psychologie

2.      Osobnost z hlediska psychologie (vymezení pojmu, eklekticismus G. Allporta)

3.      Geneze osobnosti (genetické, sociální a kulturní faktory, typy výchovy atd.)

4.      Struktura osobnosti (základní vlastnosti, ego, proprium atd.)

5.      Dynamika osobnosti (stabilizační a egodefenzivní mechanismy)

6.      Sebepojetí

7.      Základní psychologické typologie

8.      Postoje (stereotypy, předsudky)

9.      Motivy

10.   Výslechové chyby

11.   Wundtova experimentální psychologie a Pavlovovy pokusy

12.   Behaviorismus; základní paradigma a pedagogický optimismus – J. B. Watson

13.   Neobehaviorismus – P. C. Tolman, S-O-R

14.   Klasická psychoanalýza – S. Freud

15.   Neopsychoanalýza – K. Horneyová, E. Fromm

16.   Logoterapie – V. E. Frankl

17.   Individuální psychologie a otázka životních cílů – A. Adler

18.   Hlubinná psychologie – C. G. Jung

19.   Tvarová, kognitivní a humanistická psychologie

20.   Základní psychologické typologie – E. Kretschmer, C. G. Jung, E. Fromm

21.   Psychologie a filosofie

22.   Psychologie a náboženství

23.   Hédonismus, vůle a charakter

24,   Problematika svobodné vůle

25.   Forenzní psychologie (vývoj, vztah psychologie a práva, polygraf atd.)

26.   Vývoj osobnosti podle K. Horneyové

27.   Maslowova teorie potřeb

28.   Experimenty J. B. Watsona a „park pro krysy“ B. Alexandra

29.   Pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti

30.   Lombrosova teorie rozeného zločince

3.      U zkoušky není možné používat žádné právní předpisy ani jiné zdroje.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět pokrývá zpravidla následující témata:

-        Různá pojetí předmětu psychologie, psychologické směry a disciplíny, systém a metody oboru; využití psychologie (odborná pomoc pacientům a klientům, aplikované psychologické disciplíny, zejména ty, jež mají úzkou vazbu na právo – forenzní, policejní psychologie); zneužití psychologie (reklama, eugenika – testování imigrantů v USA počátkem 20. století, rasismus).

-        Psychologie jako součást širšího, filosofického nebo teologického konceptu, filosofické a náboženské názory na fungování duševna – křesťanství, buddhismus, konfucianismus, taoismus, řecká filosofie a medicína; anglický empirismus a asocianismus (Locke); lidská přirozenost a právo, teorie T. Hobbese a J. J. Rousseaua

-        Pozitivistický duch 19. století, psychologie jako jedna z přírodních věd, experimentální psychologie W. Wundta; Pavlovovy pokusy a vznik behaviorismu, neobehaviorismus; experimenty J. B. Watsona a "park pro krysy" B. Alexandra.  

-        Cesta do hlubin nevědomí – S. Freud a klasická psychoanalýza, freudovský determinismus a pansexualismus, sublimace a vytěsnění, oidipovský komplex; dědičnost a polehčující okolnosti.

-        Individuální psychologie A. Adlera, pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti; mocenský komplex; psychika neurotika a psychika zločince; teleologický aspekt Adlerovy psychologie; problém životních cílů, samoty a autenticity

-        C. G. Jung a jeho archetypální psychologie; osobní a kolektivní nevědomí, archetyp stínu a individuace; V. E. Frankl a logoterapie; neopsychoanalýza (K. Horneyová a pocit bezpečí, E. Fromm a únikové mechanismy, I. Berlin a otázka svobody)

-        Psychologie osobnosti, teorie osobnosti G. Allporta; její geneze, vznik a vývoj vědomí já, utváření osobnosti, její biologická a sociokulturní determinace, sebepojetí; koncepce K. Horneyové

-        Struktura a dynamika osobnosti; psychické vlastnosti osobnosti, temperament, schopnosti, potřeba jako základní forma motivu, Maslowova teorie potřeb; stabilizační a egodefenzivní mechanismy

-        Základní psychologické typologie (Kretschmer, Jung, Fromm), vrstvy osobnosti, Allportovo proprium, ego a osobnost; hédonismus, vůle a charakter

-        Člověk a svobodná vůle; spor Erasma Rotterdamského a M. Luthera ve světle moderní vědy; psychologie a právo; W. James

-        Forenzní psychologie a její témata; Lombrosova teorie "rozeného zločince" a její kritika; psychologie výslechu, interpersonální percepce ve výslechové situaci a vědomá kontrola jejích produktů, význam empatie a sebepoznání, verbální a nonverbální komunikace; polygraf

-        Lidská agresivita, její příčiny, formy a projevy; K. Lorenz, S. Freud a E. Fromm 

-        Charakteristika a funkce paměti, zapamatování a zapomínání; psychologie výpovědi a zkoumání její věrohodnosti; klamné vzpomínky a vzpomínkové mezery; E. Loftusová, její experimenty s pamětí a znalecké posudky

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

1.      Kosek, J. Věda to je určitě, ale o čem?: kapitoly z psychologie. Baset. Praha. 2003.

2.      Slater, L. Pandořina skříňka: nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století. Argo. Praha. 2008.

Ostatní literatura:

1.      Frankl, Viktor Emil: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy, Cesta, Brno, 1996

2.      Freud, Sigmund: O člověku a kultuře, Odeon, Praha, 1990

3.      Fromm, Erich: Strach ze svobody, Naše vojsko, Praha, 1993

4.      Jung, Carl Gustav: Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Academia, Praha, 1993

5.      Kosek, Jan: Jak (ne)být sám (se) sebou (úvod), Dokořán, Praha, 2015

6.      Nakonečný, Milan: Základy psychologie osobnosti. Management Press, Praha, 1993

7.      Tavrisová, Carol; Aronson, Elliot: Chyby se staly (ale ne mou vinou), Dokořán, Praha, 2012

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html