SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Political Context of Judicial Power - HP2086
Title: Politický kontext soudní moci
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0153
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV1919
In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)
Předmět určený zejména studentům nižších ročníků si klade za cíl upozornit studenty na faktický význam a vliv soudní moci, jakož i na její právní a politická omezení. Navazuje zejména na problematiku dělby moci, ale i další témata z obecné teorie práva, státovědy a politologie. Předmětem zkoumání jsou různé varianty právní úpravy soudní moci a jejich důsledky (např. přístup k soudům a pravomoci soudů, modely správy soudnictví, požadavky na výkon funkce soudce a jeho odpovědnost, způsoby rozhodování a závaznost rozhodnutí nejvyšších soudů), jakož i vzájemné působení práva a politiky v oblasti soudní moci (např. modely výběru soudců, soudcovský aktivismus a pasivismus, či role národních soudů v procesu evropské integrace). Pro komparaci slouží vybrané příklady z činnosti Nejvyššího soudu USA, německého Spolkového ústavního soudu, francouzské Ústavní rady a Soudního dvora Evropské unie. Jeden až dva semináře v závěru jsou věnovány právně-politologické analýze aktuálních nálezů Ústavního soudu ČR.

Předmět je koncipován tak, aby se zejména v první části studenti seznámili s aktuálním stavem zkoumání soudů z hlediska přístupů Law & Politics v České republice i v zahraničí, a to na základě výkladu vyučujícího a přípravy referátů z každoročně aktualizovaného seznamu, který je dán k dispozici na prvním semináři. Následně jsou studenti vedeni k přípravě a prezentaci vlastních projektů zabývajících se okolnostmi výběru jednotlivých soudců českého Ústavního soudu z právní a politické perspektivy, jakož i kontextuální analýzou vybraných nálezů Ústavního soudu. Závěr kurzu tvoří open-book esej na jedno ze dvou zadaných témat vztahujících se k diskutovaným aktuálním otázkám.

Vedle bližšího seznámení se s právním rámcem fungování soudnictví v České republice, jeho historickými kořeny a základním mezinárodním srovnáním, rozvíjí předmět kritickou práci s právními i mezioborovými odbornými texty v českém a anglickém jazyce, schopnost aplikace kontextuálního přístupu na konkrétní soudní rozhodnutí a dovednosti při práci s právními informačními systémy a aplikacemi (např. ve vztahu k NALUSu vyhledávání rozhodnutí podle relevance, soudců zpravodajů, soudců, kteří připojili disent, vztahy mezi jednotlivými rozhodnutími apod.)
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (25.01.2024)

1.      Zkouška sestává z aktivity na seminářích v podobě referátů a projektů (60 %) a závěrečné open-book eseje (40 %).

2.      Očekává se, že každý student/ka v průběhu semestru vystoupí nejméně třikrát s referátem a/nebo projektem (ev. jejich kombinací) a současně je zašle v písemné podobě vyučující předmětu, která je zpřístupní všem účastníkům kurzu prostřednictvím Moodle.

3.      Podrobnosti projektů budou sděleny na prvním semináři, pravidla pro referáty a závěrečnou esej jsou následující:

Pravidla pro referáty:

-        délka ústního přednesu 5 až 7 (výjimečně 10) minut – odpovídá cca 2 stranám psaného textu

-        vystižení hlavních myšlenek ve vztahu k tématu semináře (prosté převyprávění obsahu nestačí)

-        odkaz k tématu minimálně z jednoho dalšího zdroje

-        shrnutí vlastního názoru

-        návrh 1-2 diskusních otázek

-        aktivní účast v následné diskusi

-        odevzdání referátu v příslušný den (do 24:00, bude-li chtít student/ka zapracovat podněty z diskuse k referátu)

Pravidla pro psaní eseje

-        lze použít všechny materiály z volitelného předmětu, případně další vlastní literaturu

-        rozsah textu cca 2 strany A4 psané rukou nebo 3 normostrany (esej je možné psát na počítači a zaslat elektronicky)

-        časový limit 90 minut

-        prokázání prostudování literatury citacemi nejméně tří autorů z povinné a jednoho autora z doporučené literatury k volitelnému předmětu

-        odkaz na nejméně jedno soudní rozhodnutí k tématu eseje

4.      U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (09.09.2022)

Obsah výuky je každoročně aktualizován s ohledem na vývoj v literatuře a právní i politické praxi. Rovněž se v průběhu kurzu přihlíží k aktuálním oblastem zájmu přihlášených studentů, kterým lze přizpůsobit témata referátů i projektů. Základní kostra předmětu pokrývá následující témata: 

- Úvod do tématu (přístup Law & Politics, jeho historické inspirační zdroje, vývoj a aktuální témata ve vztahu k soudní moci) 

- Funkce soudní moci a různá pojetí role soudce: soudce jako ústa zákona - soudce jako relativně autonomní aktér v rámci právního a politického systému - soudce jako tvůrce práva a politiky 

- Pravomoce soudů a ústavních soudů zvláště, meze soudního, resp. ústavního přezkumu 

- Organizace soudnictví a její vliv na nezávislost soudní moci, modely správy soudnictví, požadavky na výkon funkce soudce, odpovědnost soudců 

- Modely výběru soudců, úprava deliberace a rozhodování 

- Závaznost soudních rozhodnutí a možnosti jejich přezkumu, problém soudcovského aktivismu a pasivismu 

- Mezinárodní soudnictví, výběr mezinárodní soudců a soudní dialog mezinárodních avnitrostátních soudů 

- Evropský soudní dvůr jako příklad úspěšného politického hráče? 

- "Soudcokracie": hrozba, skutečnost nebo ideál? 

- Analýza vybraných rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z právního a politického hlediska 

- Závěrečná open-book esej a následná diskuse, zhodnocení postavení ústavních soudů vprávním a politickém systému obecně i konkrétně v České republice 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (25.01.2024)

Základní literatura:

1.      Koopmans, T.: Courts and political institutions. Cambridge 2003, vybrané kapitoly

2.      Kosař, D.: Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha, 2016

3.      Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Praha 2014, vybrané kapitoly

4.      Kysela, J.: Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády. Praha 2019, vybrané kapitoly.

5.      Ondřejková, J.: Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha 2017

6.      Ondřejková, J., Malíř, J. a kol.: Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? Praha 2020

7.      Smekal, H., Benák, J. a kol.: Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2021, vybrané kapitoly

8.      Šámal, P. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy. Praha 2018

9.      The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford University Press 2008, vybrané kapitoly

Jedná se o doporučenou referenční literaturu, další literatura je uvedena v přehledu jednotlivých seminářů a v případě zájmu účastníků může být doplněna i v průběhu kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html