SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Society and Law in Muslim Countries - HP2084
Title: Společnost a právo v muslimských zemích
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0129
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)
Cílem obecného povinně volitelného předmětu Společnost a právo v muslimských zemích je zprostředkovat studentům znalosti z oblasti islámského práva a práva muslimských a islámských zemí. Jednotlivé přednášky se zaměří na několik tematických oblastí či bloků (úvod, pojetí státu, státní úřady, soudy a role učenců, vývoj státu a práva, vybrané otázky práva), kdy k jednotlivým tématům bude přistupováno z pohledu historického, teoretického, ale i praktického. V rámci prvních přednášek se studenti seznámí především s formováním islámského práva (právní školy, idžtihád, zásada taqlídu) a některými současnými přístupy k jeho interpretaci včetně těch, které nabízejí řešení aktuálních společenských a právních otázek, jakými jsou např. lidská práva. Druhý blok bude věnován vybraným úřadům spojeným s výkonem státní moci, zrodu a vývoj soudních soustav, roli učenců ve společnosti a při vydávání fatew. V neposlední řadě bude pojednáno o zrodu a vývoji soudních soustav. Ústředním tématem závěrečných dvou bloků přednášek budou vybrané právní otázky, především práva rodinného, následně i základní otázky práva dědického a nadačního. Stranou zájmu nezůstane i role šarí´y v ústavách a změny v právu muslimských (ale i islámských) zemí od 19. století. Velké změny přináší především 20. století, kdy země přijímaly své první ústavy a nejrůznější zákoníky, jež byly více či méně inspirované islámským právem. Posuny v právní regulaci, častokráte vyžádané společenskými změnami, budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Studenti tak po absolvování předmětu získají ucelenější obraz o působení šarí´y ve společnosti a právních vztazích v minulosti a dnes.

Vyučujícím kurzu je JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M. (lenka.bezouskova@ilaw.cas.cz).

Pro zapsání předmětu není stanovena podmíněnost jeho zápisu absolvováním jiného předmětu. Zápis předmětu je však doporučován spíše studentům druhého a vyšších ročníků.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Teaching methods - Czech
Last update: Eva Kučerová (23.09.2021)

„Komunikační kanál se studenty – Moodle.

V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.

Studentům budou předem zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle.

Ústní zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně prostřednictvím ZOOM. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

1.      Předmět je zakončen zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.      Zkouška je ústní a je veden formou kolegiální odborné diskuse nad tématy probíranými v rámci hodin, kdy cílem je zjištění pochopení problematiky a schopnost argumentovat. Výsledné hodnocení se nicméně skládá především z hodnocení aktivní účasti na hodinách a dále pak (zpravidla 2-3) krátkých testů ověřujících základní znalosti probírané materie v rámci příslušného bloku přednášek.

4.      Zkušební okruhy (diskusní témata) tematicky odpovídají znalostem odpřednášené látky.

5.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Předmět Společnost a právo v muslimských zemích zahrnuje tato témata:

-       Úvod - Islámské právo

-       Prameny islámského práva a fiqh

-       Maqásid aš-šarí‘a, úvod do trestního práva, hudúd

-       Výkon státní moci - úřady, hisba, zahalování

-       Moc soudní, role učenců ve společnosti, fatwy

-       Stát a šaríatská politika, vývoj právních úprav od 19. století, možnosti a způsoby rozvoje práva

-       Vybrané oblasti islámského práva - rodinné právo

-       Vybrané oblasti islámského práva - rodinné právo

-       Vybrané oblasti islámského práva - rodinné právo

-       Vybrané oblasti islámského práva - právo nadační a dědické

Learning resources - Czech
Last update: Eva Kučerová (23.09.2021)

Pro příslušnou tematickou oblast bude doporučena na každé hodině odpovídající odborná literatura, ať už knižní nebo časopisecká. Obecně však lze vycházet z níže uvedených zdrojů.

Základní literatura:

1.     Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2011

2.     Potměšil, Jan. Šarí‘a: Úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012

3.     Kouřilová, Iveta - Mendel, Miloš. Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2003.

4.     Hallaq, Wael B. An Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010

5.     Kamali, Muhammad Hashim. Shari´ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008

6.     Rohe, Mathias. Islamic Law in Past and Present. Leiden: Brill, 2014

7.     Rohe, Mathias. Das Islamische Recht: Geschichte und Gegenwart. C.H.Beck, 2011

8.     Peters, Rudolph. Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from 16th to the 21th Century, Cambridge University Press, 2006

Ostatní literatura:

1.     Auda, Jasser. Maqásid al-Sharícah: A Beginner´s Guide. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008

2.     Mallat, Chibli. Introduction to Middle Eastern Law. New York: Oxford University Press, 2007

3.     Nasir, Jamal J. A. The Islamic Law of Personal Status. Third Revised and Updated Edition. Leiden: Brill, 2009

4.     Welchmann, Lynn. Women and Muslim Family Laws in Arab States. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007

5.     Bezoušková, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges, 2013

6.     COULSON, Noel J. Succession in the Muslim Family. Cambridge: Cambridge University Press, 1971

7.     Beránek, Ondřej - Ťupek, Pavel. Dvojí tvář islámské charity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2008

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html