SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Migration Law - HP2015
Title: Migrační právo
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0092
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1601, HM2701
Annotation - Czech
Cílem předmětu je představení cizineckého práva, azylového práva či právní úpravy udělování státního občanství, tedy témat, které zasahují do několika oblastí práva veřejného (ústavní právo, správní právo, mezinárodní právo veřejné, evropské právo, právo sociálního zabezpečení), ale mají (zejména cizinecké právo) i své soukromoprávní souvislosti. Předmět se zaměřuje na danou problematiku výhradně z hlediska postupů orgánů veřejné správy a v tomto smyslu tedy spadá do zvláštní části správního práva. Předmět seznamuje studenty se základními rozhodovacími procesy orgánů veřejné správy týkající se pobytu cizinců a jejich právního postavení od momentu vstupu cizince na území až po ukončení pobytu cizince na území či rozhodování o udělení státního občanství. Pozornost je věnována jednotlivým titulům pro pobyt cizince na území, a to včetně specifických důvodů azylových a důvodů sloučení rodiny. S ohledem na procesní zvláštnosti bude rozebrána i právní úprava řízení ve správním soudnictví v těchto věcech.

Cílem předmětu je seznámit studenty podrobně s problematikou migrace v českém právu a ukázat jim souvislosti v evropském a mezinárodním právu. Absolventi předmětu by měli umět základní argumentaci zákonem o pobytu cizinců, rozumět jeho systematice, a vědět kam a s čím se mohou v této právní oblasti obrátit.

Ke každé přednášce se student dopředu připravuje (obvykle v rozsahu jedné, max. dvou hodin týdně). Předmět je veden formou kombinace interaktivních přednášek a diskuzí nad fiktivními i reálnými případy z praxe. Podíl na výuce mají též hosté zabývající se problematikou azylu a uprchlictví ve své každodenní praxi, a to ve veřejné správě (Ministerstvo vnitra), správním soudnictví či advokacii.

Student získá absolvováním předmětu důkladné teoretické znalosti v oblasti právní úpravy zejména cizineckého práva, které může uplatnit jak ve svém budoucím zaměstnání, tak i v průběhu studia v odborných praxích v dané problematice. Teoretické znalosti budou doplněny o praktické aspekty, byť méně – na dovednosti se více soustřeďují navazující odborné praxe. I tak ale studium předmětu rozvíjí řadu právních dovedností, mezi jinými:

- schopnost orientace v mezinárodním, evropském i vnitrostátním právu,

- schopnost interpretace a aplikace určité právní normy na konkrétní případ,

- schopnost vyhledání a analýzy judikatury,

- schopnost analýzy konkrétních právních problémů,

- schopnost věcně diskutovat o problematice cizineckého práva v širším kontextu, kupříkladu o státním občanství.

Dovednosti budou získávány zejména v průběhu práce na seminářích.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Teaching methods - Czech

V případě nemožnosti konání kontaktní výuky bude výuka probíhat formou online webinářů v čase přednášek, a to prostřednictvím Zoom.

Studentům budou předem zpřístupněny podkladové materiály v Moodle. Tím, že používám techniku převrácené třídy (flipped clasroom), je příprava na seminář nutná, v semináři už látku jen procvičujeme.

Kolokvium bude v případě nemožnosti kontaktního provedení probíhat prostřednitvím Zoom.Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (06.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení celkového výkonu studenta je následující (musí být splněno 75 %):

  1. a) 50 % tvoří docházka a průběžná aktivita v Moodle a v hodinách,

    b) 50 % písemná práce a její obhajoba v debatě anebo účast na alespoň dvou aktivitách nad rámec standardní práce v předmětu.

Písemná práce: týden před příslušným termínem je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 8-12 normostran (rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.) emailem dr. Věře Honuskové (honuskova@prf.cuni.cz). Práci je nutno zaslat vždy, i při opakovaném skládání kontroly studia. Písemná práce musí splňovat standardní parametry vědecké práce. Její téma je nutno konzultovat s dr. Honuskovou po některé zpřednášek. K práci získají studenti zpětnou vazbu od některého z vyučujících předmětu. Při zpracovávání písemné práce je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. Obhajoba práce probíhá v debatě: podle zaměření práce budou sestaveny skupiny studentů (tak, aby se pokud možno ve skupinách sešli vždy ti, kteří si zvolili stejný tematický okruh) a texty poslouží také jako zdroj konkrétních otázek do následné diskuze. Té se bude účastnit vždy více studentů najednou. Namísto klasického modelu, kdy se učitel ptá (přímo či prostřednictvím otázek, které si student losuje) a student odpovídá, na této zkoušce povedou studenti společně debatu o zvoleném tématu. Během ní bude na studentech, aby ukázali, jak zvolenému tematickému okruhu porozuměli, jakou literaturu nastudovali a co z ní jsou schopni v debatě použít, jak dokáží navázat na promluvy ostatních studentů.  

Účast alespoň ve dvou aktivitách nad rámec práce v předmětu: přednáška, workshop (možnosti budou upřesněny).

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (19.01.2023)
Syllabus - Czech

V rámci výuky je pozornost věnována těmto tématům: 

- Řízení o udělení víza a povolení ke vstupu. 

- Řízení o udělení dlouhodobého pobytu. 

- Řízení o udělení přechodného pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. 

- Řízení o udělení trvalého pobytu. 

- Řízení o vyhoštění. 

- Řízení o zajištění. 

- Organizace státní správy na úseku pobytu cizinců, soudy. 

- Řízení o udělení státního občanství v ČR. 

- Integrace cizince do společnost. 

- Mezinárodněprávní a evropské základy migračního práva. 

- Ústavní a filosofická dimenze migračního práva. 

- Historie migračního práva.  

Příslušná judikatura vnitrostátních i mezinárodních soudů, resp. kontrolních mechanismů, bude vždy probrána u jednotlivých témat. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. MADLEŇÁKOVÁ, L. Pobyt cizinců. In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2011. 

2. KOSAŘ, David; LUPAČOVÁ, Hana. Migration Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012. 

3. HŘEBÍKOVÁ, I., KURŽEJA, J. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: PA ČR, 2006. 

Ostatní literatura: 

1. ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha: Linde Praha, 2012. 

2. JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010. 

3. JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis, visum? K poctě JUDr. Otakara Motejla. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 16. června 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010. 

4. Jílek, D.; Pořízek, P. (eds.) Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv - "Návratová" směrnice (2008/115/ES): rok první. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012. 

5. JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014. 

6. LAŠTOVKA, Karel. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. Praha: Melantrich, 1936. 

7. PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část 2. Nástin zvláštní části práva správního. Praha: Jednota právnická, 1906. 

Základní právní předpisy 

1. zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů,  

2. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 

3. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších předpisů. 

Ostatní právní předpisy 

1. zák. č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů, 

2. zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ve znění pozdějších předpisů. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html