SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Banking Law - HP1841
Title: Bankovní právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0008
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1801
Files Comments Added by
download LS 2020 Bankovní právo (HP 1841).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je mezioborovým úvodem do právní, ekonomické a finančně-technické problematiky bank. Zabývá se základními prvky vzniku a fungování bank, jakožto vůdčích institucí kapitálového a peněžního trhu, a zaměřuje se rovněž na ekonomickou a právní analýzu bankovních činností. V rámci výuky předmětu je důraz kladen na regulaci bank a jejich činností v rámci komplexu pravidel označovaných jako bankovní právo veřejné.

Studenti absolvováním předmětu získají základní přehled o postavení a činnosti komerčních bank včetně jejich vstupu a výstupu ze specifického oboru podnikání, jakým je bankovnictví. Ke znalostem právních pravidel dotýkajících se bank a jejich činnosti získají rovněž dovednosti vyhledávat tato pravidla v systému národního i evropského práva, orientovat se v nich, syntetizovat tato pravidla v komplexních modelových situacích a aplikovat je na každodenní činnosti banky. Studenti se rovněž naučí základní orientaci v bankovní rozvaze a vyhledávání v ní i v dalších informačních zdrojích ukazatelů vypovídajících o finančním stavu banky.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      V rámci kontroly studia se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

Písemná zkouška

2.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře.

3.      Při zkoušce není možné používat žádné právní předpisy ani jiné materiály (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů informační a sdělovací techniky).

4.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 30 minut.

5.      Písemná zkouška se skládá formou testu obsahujícího 18 uzavřených otázek. Ke každé z nich jsou nabídnuty čtyři odpovědi, které student označí za pravdivé nebo nepravdivé.

6.      Každá studentem správně označená odpověď je hodnocena jedním bodem. Za aktivitu při výuce a docházku na přednášky se přičítá bodová bonifikace. Za účast na přednáškách v rozsahu větším než 50 % se přičítají 2 body za přednášku. Maximálně je možno získat 72 bodů.

Hodnocení zkoušky

7.      Zkouška je hodnocena takto:

Minimální počet bodů

Klasifikace

65

výborně

57

velmi dobře

48

dobře

0

neprospěl/a

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Syllabus - Czech

Obsah vyučovaného předmětu zahrnuje následující okruhy přednášených témat:

-        úvod do bankovního práva,

-        bankovní licence,

-        pravidla organizace a činnosti bank,

-        bankovní úvěr a jeho specifika,

-        aktivní a pasivní bankovní obchody,

-        ochrana spotřebitele v bankovních službách,

-        zajištění a vymáhání bankovních pohledávek,

-        investiční bankovnictví,

-        ozdravné postupy a řešení krize v bankách,

-        bankovní dohled,

-        platební styk a zúčtování.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Prezentace z přednášek distribuované elektronicky

2.      Bakeš/Karfíková/Kotáb/Marková a kol.; Finanční právo; 6. vydání; Praha; C.H. Beck; 2012, ISBN 978-80-7400-440-7

-     Kapitola V. Státní dozor a finanční kontrola

-     Kapitola XVIII. Měna a peněžní oběh

-     Kapitola XX. Zahraniční platební operace

-     Kapitola XXI. Finanční trh a jeho instrumenty

-     Kapitola XXII. Subjekty finančního trhu

3.      Dvořák, Petr; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. vydání, Praha; Linde Praha; 2005, ISBN 80-7201-515-X

4.      Karfíková, Marie a kol.; Teorie finančního práva a finanční vědy; Praha; Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7552-935-0

-     Část B. Kapitola 3.1

5.      Liška, Petr; Dřevínek, Karel; Elek, Štefan; Kotáb, Petr; Rýdl, Tomáš; Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha; 2016, ISBN 978-80-7552-385-3

Ostatní literatura:

1.      Jílek, Josef; Peníze a měnová politika; Grada Publishing, Praha; 2004;

2.      Juřík, Pavel; Platební karty – Velká encyklopedie 1870–2006; Grada Publishing, Praha; 2006

3.      Musílek, Petr; Finanční trhy a investiční bankovnictví; ETC Publishing, Praha; 1999

4.      Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.; Základní principy bankovnictví; Karolinum, Praha; 2008

5.      Smutný, A., Pihera, V., Sýkora, P., Cuník, T.: Zákon o bankách – komentář, 2. vydání; C.H.Beck, Praha; 2019

6.      Půlpánová, Stanislava; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha; 2007

7.      Revenda, Zbyněk a kol.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. vydání, Management Press; Praha; 2011

8.      Revenda, Zbyněk; Centrální bankovnictví; 3. vydání, Management Press, Praha; 2011.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

4.      zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících

5.      zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

6.      zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

7.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2.      zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

3.      zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

4.      zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

5.      zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

6.      zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

7.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

8.      zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

9.      zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

10.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

11.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV)

12.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (směrnice BRRD)

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (01.02.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday10.10.2023Úvod do bankovního právaJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday17.10.2023Bankovní licenceJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday24.10.2023Pravidla činnosti bank IJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday31.10.2023Pravidla činnosti bank IIJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Tuesday07.11.2023Bankovní úvěr a zajištění bankovních pohledávekIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday14.11.2023Aktivní a pasivní bankovní obchody, ochrana spotřebiteleIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday21.11.2023Investiční bankovnictvíIng. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 
Tuesday28.11.2023Ozdravné postupy a řešení krize v bankáchJUDr. Mgr. Tomáš Ryza 
Tuesday05.12.2023Bankovní dohledJUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
Tuesday12.12.2023Pravidla činnosti bank IIIJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday19.12.2023Platební styk a zúčtováníJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Tuesday02.01.2024RezervaJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html