SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Medical Law I - HP1821
Title: Zdravotnické právo I
Guaranteed by: Centre for Medical Law (22-CZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0187
Old code: 182
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0801
Is pre-requisite for: HV3912, HV2040
In complex pre-requisite: HM2001
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)
Obecně povinně volitelný předmět Zdravotnické právo I tvoří z hlediska svého obsahu celek s obecně povinně volitelným předmětem Zdravotnické právo II.

V rámci výuky předmětu Zdravotnické právo I je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví. Důraz je kladen na interdisciplinaritu zdravotnického práva a jeho provázanost s občanským, správním a trestním právem.

Předmět Zdravotnické právo I se zabývá především základními aspekty práv pacientů a povinností zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče, včetně jejich disciplinární a trestněprávní odpovědnosti. V souvislosti s novou legislativou ve zdravotnictví a ratifikací mezinárodních Úmluv, které se týkají ochrany lidských práv, především v souvislosti s biomedicínou, jsou v rámci tohoto předmětu pojednány aktuální a pro praxi velmi významné otázky poskytování zdravotních služeb, jako je např. povinnost respektu vůle pacienta, teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, dále pak ochrana důstojnosti, soukromí a osobních údajů pacienta, zdravotnická dokumentace atd.

Pro zápis předmětu Zdravotnické právo I se vyžaduje, aby měl student absolvován předmět Občanské právo hmotné II. V průběhu výuky a při zkoušce mají vyučující za to, že student příslušné znalosti má.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Teaching methods - Czech
Last update: Renata Říhová (02.10.2021)

Přednášky povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. budou probíhat distančně.

Přednášky budou vysílány v reálném čase, tedy podle rozvrhu uveřejněného v SIS, na Youtube kanále nebo budou probíhat v reálném čase, tedy podle rozvrhu uveřejněného v SIS, na platformě MS Teams.

Všechny přednášky budou následně umístěny na YouTube.

Studentům budou e-mailem rozeslány a na nástěnce Centra zdravotnického práva zpřístupněny prezentace a další výukové materiály.

 

V pondělí 25. října a 1. listopadu 2021 proběhne přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. od 12:00 hod. prostřednictvím systému YouTube. Komunikace s přednášejícím může probíhat skrze chat.

V pondělí 18. října, 8., 15. a 29. listopadu, 6., 13. a 20. prosince 2021 proběhne přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. od 12:00 hod. na platformě MS Teams. Prosíme o připojení s vypnutým mikrofonem a vypnutou kamerou, tak aby nedocházelo k rušení přednášejícího v průběhu přednášky. Komunikace s přednášejícím může probíhat skrze chat, který je součástí aplikace, případně po domluvě s přednášejícím ústně se zapnutím mikrofonu, pouze pro jednotlivé vstupy do diskuse.

Přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. v pondělí 11. října a 22. listopadu 2021 bude předtočena a zpřístupněna na YouTube.

 

Kontrola studia bude probíhat podle aktuálních opatření kontaktně nebo on-line prostřednictvím systému MS Teams.

 

 

 

Program přednášek z povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I.

Úvod do studia zdravotnického práva, legislativní přehled, právní vztahy ve zdravotnictví

Práva pacientů

Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví 

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Profesní komory       

Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví             

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků

Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře; riziko a experiment

Zdravotnická dokumentace

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

1.     Předmět Zdravotnické právo I. je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.     Za úspěšné absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.     Ústní zkouška spočívá v zodpovězení jedné otázky, kterou student losuje z níže uvedeného seznamu.

4.     Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

 

5.     Seznam zkušebních otázek:

1.     Výklad základních pojmů

2.     Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře

3.     Vztah lékař – pacient

4.     Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace

5.     Povinnost mlčenlivost ve zdravotnictví

6.     Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

7.     Etický kodex lékařské komory

8.     Etický kodex české lékárnické komory

9.     Práva pacientů v ČR

10.   Zákon o zdravotních službách

11.   Informovaný souhlas pacienta

12.   Ochrana osobních údajů

13.   Profesní komory

14.   Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví

15.   Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

16.   Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

V předmětu Zdravotnické právo I je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví, obzvláště

-       aspektům vztahu pacient – lékař – poskytovatel zdravotních služeb – zdravotní pojišťovna,

-       právům pacienta a povinnostem lékaře při poskytování zdravotní péče,

-       otázkám vztahu pacienta a dalších zdravotnických profesí,

-       profesním komorám ve zdravotnictví apod.

Probírány jsou i další, velmi aktuální, aspekty poskytování zdravotních služeb mající význam pro praxi, jako je povinná mlčenlivost zdravotníka, ochrana osobních dat atd.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Základní literatura:

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.        

Ostatní literatura:

1.     CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.

2.     CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4.

3.     HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.

4.     HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

5.     KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4.

6.     KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.

7.     PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.

8.     SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.

9.     ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.     Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)

2.     Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

3.     Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.);

3.     Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.);

4.     Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.);

5.     Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;

6.     Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod;

7.     Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

8.     Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře;

9.     Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;

10.   Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky;

11.   Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách;

12.   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;

13.   Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

14.   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

15.   Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů;

16.   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;

17.   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů;

18.   Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů;

19.   Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

20.   Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;

21.   Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;

22.   Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

23.   Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;

24.   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

25.   Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

26.   Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním;

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.     Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

2.     Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem;

3.     Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce;

4.     Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků;

5.     Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče;

6.     Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;

7.     Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb;

8.     Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče;

9.     Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky;

10.   Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html