SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Asylum and Refugee Law - HP1611
Title: Azylové a uprchlické právo
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0025
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3704
Is incompatible with: HV3704
Is pre-requisite for: HV2016, HV3822, HV1610
In complex pre-requisite: HM0901, HM2701
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout jeho posluchačům vhled do právních aspektů problematiky azylu a uprchlictví v kontextu obecnějšího pojmu migrace. Získaná hluboká znalost azylového a uprchlického práva umožní studentům pochopit jak samotnou problematiku, tak i společenské debaty, které se kolem ní dějí a jimž právní základ chybí. Právní úprava je probírána na úrovni práva mezinárodního, evropského a vnitrostátního. Ve dvanácti přednáškách předmět představuje problematiku azylu, systém mezinárodní ochrany uprchlíků, regionální evropskou úpravu azylu a uprchlictví, a na konkrétním příkladu i vnitrostátní úpravu ČR. Nedílnou součástí kursu je důraz na propojení dané oblasti s problematikou migrace obecně (environmentální migrace, nelegální/neregulérní migrace). Ke každé přednášce si student dopředu načítá podklady či se jinak připravuje, obvykle v rozsahu jedné, max. dvou hodin týdně. Předmět je veden formou kombinace interaktivních přednášek a diskuzí nad fiktivními i reálnými případy z praxe. Podíl na výuce mají též hosté zabývající se problematikou azylu a uprchlictví ve své každodenní praxi, a to ve veřejné správě (Ministerstvo vnitra) či správním soudnictví.

Student získá absolvováním předmětu důkladné teoretické znalosti v oblasti právní úpravy azylového a uprchlického práva, které může uplatnit jak ve svém budoucím zaměstnání, tak i v průběhu studia v odborných praxích v dané problematice. Teoretické znalosti budou doplněny o praktické aspekty, byť méně – na dovednosti se více soustřeďují navazující odborné praxe. I tak ale studium předmětu rozvíjí řadu právních dovedností, mezi jinými:

- schopnost orientace v mezinárodním, evropském i vnitrostátním právu,

- schopnost interpretace a aplikace určité právní normy na konkrétní případ,

- schopnost vyhledání a analýzy judikatury,

- schopnost analýzy konkrétních právních problémů,

- schopnost věcně diskutovat o problematice uprchlictví a nucené migrace v širším kontextu neustále se měnícího světa, kupříkladu o nových otázkách jako jsou například tzv. „klimatičtí uprchlíci“.

Dovednosti budou získávány zejména v průběhu práce na přednáškách.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Teaching methods - Czech

Informace o způsobu případné bezkontaktní výuky:

- Komunikační kanál: Moodle.
- V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.
- Budou Vám předem zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle, používám techniku převrácené třídy (flipped clasroom), příprava je pro účast na semináři nutná, protože tam látku již jen procvičujeme.
- Klasifikovaný zápočet bude v případě nemožnosti jeho konání kontaktně probíhat bezkontaktně v Moodle.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (22.09.2021)
Requirements to the exam - Czech
  1. Hodnocení celkového výkonu studenta je následující (musí být splněno celkově 75 %):

    a) 50 % tvoří docházka a průběžná aktivita v Moodle a v hodinách,

    b) 50 % písemná práce a její obhajoba v debatě anebo účast na alespoň třech aktivitách nad rámec standardní práce v předmětu dle nabídky v Moodle.

Písemná práce: týden před příslušným termínem je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 8-12 normostran (rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.) emailem dr. Věře Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz). Práci je nutno zaslat vždy, i při opakovaném skládání kontroly studia. Písemná práce musí splňovat standardní parametry vědecké práce. Její téma je nutno konzultovat s dr. Honuskovou po některé zpřednášek. K práci získají studenti zpětnou vazbu od některého z vyučujících předmětu. Při zpracovávání písemné práce je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. Obhajoba práce probíhá v debatě: podle zaměření práce budou sestaveny skupiny studentů (tak, aby se pokud možno ve skupinách sešli vždy ti, kteří si zvolili stejný tematický okruh) a texty poslouží také jako zdroj konkrétních otázek do následné diskuze. Té se bude účastnit vždy více studentů najednou. Namísto klasického modelu, kdy se učitel ptá (přímo či prostřednictvím otázek, které si student losuje) a student odpovídá, na této zkoušce povedou studenti společně debatu o zvoleném tématu. Během ní bude na studentech, aby ukázali, jak zvolenému tematickému okruhu porozuměli, jakou literaturu nastudovali a co z ní jsou schopni v debatě použít, jak dokáží navázat na promluvy ostatních studentů.  

Účast alespoň ve třech aktivitách nad rámec práce v předmětu dle nabídky v Moodle.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (02.11.2023)
Syllabus - Czech

Výuka předmětu je členěna do dvou tematických bloků:  

Blok I – mezinárodní a evropské základy problematiky: 

1. Historický rámec právní úpravy a obsah úpravy současné   

Cíl: zasazení do kontextu, uchopení rámce Úmluvy, proč úmluva vznikla, kdo je uprchlík akdo není, kolik je uprchlíků  

2. Aplikace úmluvy v jednotlivých částech světa – včetně ochranných statusů   

Cíl: opustit europocentrický pohled, ukázat na rozmanitost ochranných rámců  

3. Rámec úmluvy – non-refoulement (+ non-refoulement v jiných úmluvách, vč. EÚLP, úvod kFRONTEXu)  

Cíl: pochopit, že existuje jediná povinnost, a to non-refoulement, v čem spočívá, kde všude je 

4. UNHCR jako hráč, OSN jako hráč (role mezinárodních organizací)   

Cíl: pochopit jednotlivé aktéry (mezinárodní organizace, OSN – RB, VS atd.), orientace v systému, pochopení propojení, proč se zrodila a zda je stále ještě relevantní 

 

5.    Evropské právo podrobněji očima států (CEAS, Dublin, EU jako hráč, judikatura SDEU, role judikatury ESLP).   

Cíl: pochopit, který stát nese odpovědnost, kdo rozhodne o žádosti, může si uprchlík vybrat?  

6. Role EU v „uprchlickém“ světě? 

7. Evropské právo podrobněji očima států (přijímací a procedurální atd. směrnice, judikatury SDEU, třetí bezpečné země, bezpečné země původu, první země azylu)    

Cíl: pochopit evropský systém, co tam je za normy, co jsme si v EU vytvořily jako státy 

8. Evropské právo podrobněji očima těch, co hledají ochranu (standardy ochrany, rozdíly vinterpretaci, ochrana nezletilých bez doprovodu, zjišťování věku), individuální x skupinový přístup, integrace (conditio sine qua non?) - diskurs trvalosti jako zdroj očekávání (i jako ohrožení solidarity uvnitř EU)      

Cíl: pochopit vliv evropského práva pro jednotlivce, potažmo jeho vliv na společnost vjednotlivých státech, které přijímají osoby potřebující ochranu, otázky spojené sudržitelností evropské interpretace uprchlického práva 

   

Blok II vnitrostátní právo, včetně práce s případem 

9. Ochranné statusy v ČR (vč. vnitrostátního azylu) + historie, statistiky, přesídlení.

Cíl: pochopit co, a proč bylo vytvořeno, o jakých číslech hovoříme.

10. Řízení před MV ČR - zahajování, pobyt ve středisku, pohovor, letiště, detence, rozhodování (zamítnutí, nepřípustnost...).

Cíl: ukázat, co se děje, když uprchlík přijde na území ČR, jak vypadá cesta od podání žádosti, co se s ním děje, jak MV ČR rozhoduje, práce s informacemi o zemích původu, důkazní nouze, prokazování totožnosti.

11. Řízení před soudy (vč. vnitrostátní judikatury, zejm. NSS a judikatury mezinárodní)    

Cíl: jak rozhodují soudy, jak ovlivňuje judikatura praxi, jak mají argumentovat s použitím judikatury. 

12.  Dočasná ochrana – koncept, použití v minulosti v Evropě a ve světě, dočasná ochrana v roce 2022 jako reakce na příchod osob z Ukrajiny.  

 Cíl: vysvětlit koncept dočasné ochrany v kontextu dalších ochranných statusů.  

 

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (14.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7-17.  

2. Šturma, P., Honusková, V, a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.  

Ostatní literatura: 

1. Honusková, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. Praha. 2012.  

2. Hathaway, J. C. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.  

3. Goodwin-Gill, G.S., McAdam,J. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007.  

4. Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L. Dnes migranti zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. 1. Praha. 2015.  

5. Honusková, V., Scheu, H.Ch., Flídrová, E. Princip nenavracení osob v kontexu ochrany mořské hranice států. 1. Praha. 2016.  

6. Jílek, D. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví. MU. Brno. 1996.  

7. Jílek, D. a kol. Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. MU. Brno, ČR. 2006.  

8. Jílek, D. a kol. Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování. MU. Brno. 2005.  

9. Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010. ISBN 978-80-7357-476-5.  

10. Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. Praha: C. H. Beck. 2010. 4. kapitola. ISBN 978-80-7400-318-9. 

Základní právní předpisy 

1. Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, publ. pod č. 208/1993 Sb.,   

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice),  

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III),  

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice),  

5. zák. č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů,  

Ostatní právní předpisy 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 (přijímací směrnice),  

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publ. pod č. 209/1992 Sb., 

3. Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků,  

4. zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů, 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html