SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
International Law: A Comparative Perspective - HP1563
Title: Postavení mezinárodního práva v srovnávací perspektivě
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Pre-requisite : HP0851
Is incompatible with: HV1563
In complex pre-requisite: HM0601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)
Předmět analyzuje vývoj postavení mezinárodního práva v zemích, jejichž právní řád měl či stále má transformační charakter. Vychází z hypotézy, že mezinárodní právo má v těchto zemích značný vliv na formulaci mnohých oblastí vnitrostátního práva, v neposlední řadě jako reakce na striktně dualistický režim v minulosti. Kromě teoretického základu se zajímá se o to, jak tyto země s mezinárodním právem zacházejí v praxi - jak dodržují normy mezinárodního práva, jak respektují rozhodnutí mezinárodních soudních či quasi-soudních institucí, jak jejich státní orgány přistupují k ratifikaci mezinárodních smluv.
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Cílem předmětu je analyzovat nejprve oblasti právního řádu transformačních zemí, které úzce souvisejí s mezinárodním právem - katalogy lidských práv, proces schvalovaní mezinárodních smluv, prameny práva a kompetence ústavních soudů. Zároveň zkoumá mezinárodní a integrační struktury, do nichž jsou země zapojeny, jejich právní základ, jakož i právní povahu a obsah jejich rozhodnutí. Pozornost je věnována zejména relevantním rozhodnutím MSD a ESLP.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)
Obligatory:
  • Pavlíček, Václav et al.. Transformace ústavních systému zemí střední a východní Evropy I-III. Právnická fakulta UK Praha. 1999, 2000, 2001.
Recommended:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
  • Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6.. Doplněk Plzeň, 2014.
  • Albi, Anneli. EU enlargement and the constitutions of Central and Eastern Europe. Cambridge Univ. Press . 2005.
  • Hofmann, Mahulena. Von der Transformation zur Kooperationsoffenheit? . Berlin, Heidelberg . 2009.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Předmět je vyučován koncentrovaným způsobem dle možností vyučující. Výuka probíhá za pomocí powerpointové prezentace a na základě bezprostředního studia pramenů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (06.05.2016)

Zkoušku je možno vykonat buď písemně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na diskusi.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Sylabus je k dispozici přihlášeným studentům vždy na začátku semestru, termíny přednášek jsou v blokové výuce.

Entry requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (06.05.2016)

Znalost obecného mezinárodniho práva, ústavního práva a znalost angličtiny na úrovni alespoň B2.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (25.04.2015)

Zkoušku je možno vykonat buď ústně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na diskusi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html