SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Family Policy - HP1531
Title: Rodinná politika
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:practical
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0054
Old code: 153
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Incompatibility : HPOP0000
In complex pre-requisite: HM1101
Files Comments Added by
download 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.09.2023)
Předmět je věnován rozboru evropských modelů rodinných politik, jejich společným a specifickým rysům, daným historickým vývojem a vazbou na systémy sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována demografickým, sociologickým, ekonomickým a politickým souvislostem relevantním pro rozhodování o prioritách rodinných politik. Kurs se zaměřuje na vývoj a proměny rodinné politiky v naší republice.

Student by měl mít po absolvování předmětu základní přehled o problematice, včetně teoretických a praktických znalostí v dané oblasti, za jejich využití by měl být schopen uvažovat o jednotlivých otázkách a navrhovat pro ně řešení.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.09.2023)

Výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.09.2023)

1. Zkouška je ústní. Zkouška je ústní. Student si vylosuje jednu z níže uvedených otázek. 

2 Studenti, kteří budou mít 70% účast na přednáškách, budou moci složit test v posledním týdnu výuky v semestru. 

 

3. Seznam zkouškových otázek: 

Sociologické názory na změny v současných rodinách 

Proměny v chápání české rodiny a rodičovství 

Kritéria srovnávání rodinných politik 

Modely rodinných politik a jejich kritické zhodnocení 

Rodinná politika EU: instituce, cíle, strategie 

Oblasti zájmu rodinné politiky v letech 2017 – 2020 

Sociálně politické nástroje a způsoby ochrany rodiny 

Rodičovská dovolená a její specifika v evropských státech 

Přídavky na děti a jejich evropská specifika 

Nástroje sladění práce a péče o rodinu 

Daňové nástroje v rodinné politice 

Nová směrnice work-life balance a její smysl 

Rodinná politika ve Velké Británii: základní charakteristiky a priority 

Rodinná politika ve Velké Británii: charakteristika hlavních nástrojů 

Rodinná politika v Německu: základní charakteristiky a priority 

Rodinná politika v Německu: charakteristika hlavních nástrojů 

Rodinná politika ve Švédsku: základní charakteristiky a priority 

Rodinná politika ve Švédsku: charakteristika hlavních nástrojů 

Rodinná politika ve Francii: základní charakteristiky a priority 

Rodinná politika ve Francii: charakteristika hlavních nástrojů 

Rodinná politika v USA: základní charakteristiky a priority 

Rodinná politika v USA: charakteristika hlavních nástrojů 

Rodinná politika a Československo: první republika: charakteristika, nástroje 

Rodinná politika v období socialismu: charakteristika, nástroje 

Rodinná politika po roce 1989: vývoj, priority, nástroje do roku 2 000 

Rodinná politika po roce 2 000: priority, nástroje 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.09.2023)

V předmětu je věnována pozornost těmto tematickým okruhům:  

 1. Problémy vymezení předmětu. Existuje rodinná politika? Sociologický pohled na změny v rodině. Konceptuální definice rodiny a jejich proměny jako předpoklad pro tvorbu rodinných politik.    

2. Aktuální diskuse o zaměření rodinných politik v rámci Evropy. Modely rodinné politiky vsoučasné Evropě a jejich vývoj a kritické zhodnocení. Současné priority rodinných politik vdokumentech EU.  

3. Sociálně politické nástroje a způsoby sociální ochrany rodiny. Podrobněji institut rodičovské dovolené a přídavků na děti – evropské tendence v jejich vývoji. Nástroje sladění práce arodinného života, daňové nástroje v rodinné politice.  

4. Analýza konkrétních sociálně politických modelů vybraných států se zaměřením na sociální politiku ve vztahu k rodině. Anglie: příklad liberálního modelu, vývoj jeho priorit ve vztahu krodině od „thatcherismu“ k „novým labouristům“.  Současné změny a reformy rodinné politiky.  

5. Německo: příklad korporativistického modelu, priority rodinné politiky v Německu a role státu. Explicitní rodinná politika v bývalé NDR a její ztráta. Současná rodinná politika vNěmecku.  

6. Švédsko: příklad sociálně demokratického modelu. Vývoj a specifika rodinné politiky.  

7. Specifika některých dalších přístupů: Francie: tzv. globální rodinná politika. Její vývoj aaktuální problémy.   

8. USA: krajní příklad liberálního modelu, specifika vývoje soc. státu a dopady na rodinu, podoba rodinné politiky.  

9. Rodinná politika a Československo: první republika – rodina a sociální péče. Vývoj po roce 1948 - explicitní rodinná politika a její důsledky.   

10. Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Spory okoncepci. Pomoc rodinám v rámci systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, v oblasti daňových nástrojů.  

11. Shrnutí hlavních priorit v rodinných politikách v evropských zemích a USA. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (05.09.2023)

Základní literatura:

1.      Alan J.. Koncepce rodinné politiky. Projekt VÚSRaP. 1989.

2.      Beck, U.. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. SLON. 2004.

3.      Giddens. Unikající svět. SLON. 2003.

4.      Sulerottová E.. Krize rodiny. Karolinum. Praha. 1998.

5.      Hantrais,L. . Family Policy Matters. Bristol: Policy Press. 2003.

6.      Leitner,S.. Varieties of familialism.The caring function of the family in comparative perspektive?   European . 2003. Societies 5(4):. 353-375.

7.      Changes in child and family policies in the EU28 in 2017. July 2018.

8.      Murray,Ch,:. Příliš mnoho dobra (Americká sociální politika 1950-80). SLON.

9.      Matějková B., Paloncyová J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. VÚPSV. 2003.

10.   Matějková B., Paloncyová J. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. VUPSV. 2004.

11.   Kuchařová, V. a kol., Česká rodina na počátku 21. století, Životní podmínky, vztahy a potřeby. SLON 2019.

12.   Munková G., Rodinná politika ve vztahu k EU. AUC Iuridica 1. Praha. 2000.

13.   Munková G. Nové trendy evropské rodinné politiky. AUC Iuridica 1-2. Praha. 2004.

14.   vybrané výzkumné zprávy VÚPSV (budou průběžně doporučovány a jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí)

15.   Nešporová, O. Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. VÚPSV. 2005.

16.   Kuchařová, Ettlerová, Nešporová, Svobodová. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. VÚPSV. Praha. 2006.

17.   Kuchařová, Svobodová. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. VÚPSV. Praha. 2006.

18.   Národní zpráva o rodině. 2004.

19.   Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-2009.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

Látka vyžaduje základní znalost oblasti systémů sociálního zabezpečení a jeho nástrojů: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, hmotné zabezpečení v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, a další.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday12.10.2022Problémy vymezení předmětu. Existuje rodinná politika? Sociologický pohled na změny v rodině. Konceptuální definice rodiny a jejich proměny jako předpoklad pro tvorbu rodinných politik.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday19.10.2022Aktuální diskuse o zaměření rodinných politik v rámci Evropy. Modely rodinné politiky v současné Evropě a jejich vývoj a kritické zhodnocení. Současné priority rodinných politik v dokumentech EU.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday26.10.2022Sociálně politické nástroje a způsoby sociální ochrany rodiny. Podrobněji institut rodičovské dovolené a přídavků na děti - evropské tendence v jejich vývoji. Nástroje sladění práce a rodinného života, daňové nástroje v rodinné politice.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday02.11.2022Analýza konkrétních sociálně politických modelů vybraných států se zaměřením na sociální politiku ve vztahu k rodině. Anglie: příklad liberálního modelu, vývoj jeho priorit ve vztahu k rodině od "thatcherismu" k "novým labouristům". Současné změny a reformy rodinné politiky.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday09.11.2022Německo: příklad korporativistického modelu, priority rodinné politiky v Německu a role státu. Explicitní rodinná politika v bývalé NDR a její ztráta. Současná rodinná politika v Německu.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday16.11.2022Švédsko: příklad sociálně demokratického modelu. Vývoj a specifika rodinné politiky.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday23.11.2022Specifika některých dalších přístupů: Francie: tzv. globální rodinná politika. Její vývoj a aktuální problémy.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday30.11.2022USA: krajní příklad liberálního modelu, specifika vývoje soc. státu a dopady na rodinu, podoba rodinné politiky.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday07.12.2022Rodinná politika a Československo: první republika - rodina a sociální péče. Vývoj po roce 1948 - explicitní rodinná politika a její důsledky.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday14.12.2022Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Spory o koncepci. Pomoc rodinám v rámci systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, v oblasti daňových nástrojů.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Wednesday21.12.2022Shrnutí výsledků komparace rodinných politik vybraných států.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html