SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
International Criminal Law - HP1481
Title: Mezinárodní právo trestní
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0024
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Class: trestní právo
mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM0601, HM2601
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se dvěma hlavními okruhy problémů. Prvním je definování a stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, zločiny proti míru), zejm. s ohledem na mezinárodní tribunály OSN (pro bývalou Jugoslávii a Rwandu) a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Pozornost je věnována i tzv. smíšeným trestním tribunálům. Druhou oblast představují konvencionální trestné činy, kde rovněž dochází k přijímání nových smluv s cílem účinnější spolupráce mezi státy v boji proti terorismu, nadnárodnímu organizovanému zločinu a korupci. V obou oblastech bude kladen důraz nejen na mezinárodněprávní úpravu, ale i na její implementaci v českém právním řádu.
V posledním desetiletí došlo k nebývalému rozvoji materiálních i procesních pravidel mezinárodního práva trestního. Jde nejenom o obohacení zejména smluvní úpravy, ale i o zkušenosti s praktickým uplatňováním těchto norem zvláště v činnosti mezinárodních trestních tribunálů.

Předmět navazuje na znalosti osvědčené zkouškou povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné II a současně předpokládá již i základní znalosti z probíhající výuky povinného předmětu Trestní právo I. Obsahem bude jak výklad mezinárodněprávní úpravy kriminalizace a stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (obecného) a činů, k jejichž postihu zavazují mezinárodní smlouvy, tak i její implementace v českém trestním právu.

Studenti po absolvování předmětu získají přehled o vývoji právní úpravy v oblasti mezinárodního trestního práva, včetně přínosu statutů a judikatury ad hoc tribunálů OSN a Mezinárodního trestního soudu. V případě Římského statutu MTS se blíže seznámí s materiálními i procesními pravidly ke stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Kromě toho by měli být schopni vyhledávání a práce s dokumenty a judikaturou. V druhé části předmětu pak získají přehled o nejdůležitějších mnohostranných smlouvách, zejména proti terorismu a nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Zkouška ověří průřezově znalosti z celého učiva a sestává z kombinace výběrových a otevřených otázek. (15 výběrových a 3 otevřené)

2.      Hranice bodů: 53 až 60 – výborně, 44 až 52 – velmi dobře, 36 až 43 – dobře a do 35 – neprospěl

3.      Podmínkou možnosti absolvovat zkoušku je aktivní účast studenta na výuce v rozsahu 65 %.

4.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)

V rámci výuky je pozornost věnována těmto tématům:

1.      Úvodní informace. Pojem mezinárodní trestní právo

2.      Zločiny podle mezinárodního práva (materiální právo)

3.      Zločiny podle mezinárodního práva v českém trestním právu

4.      Mezinárodní trestní tribunály ad hoc, smíšené trestní tribunály

5.      Univerzální jurisdikce, aut dedere aut judicare, imunity

6.      Mezinárodní trestní soud I.

7.      Mezinárodní trestní soud II.

8.      Nové zločiny a problémy MTS

9.      Mezinárodní instrumenty proti organizovanému zločinu

10.   Mezinárodní instrumenty proti korupci. Pirátství

11.   Boj proti mezinárodnímu terorismu

12.   Vnitrostátní postih činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Extradice a právní pomoc v trestních věcech

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)

Základní literatura:

1.      Šturma, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2002.

2.      Šturma, P., Nováková, J., Bílková, V. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. C. H. Beck. Praha. 2003.

Ostatní literatura:

1.      Šturma, P. a kol. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. 1. Praha: PF UK. 2014. ISBN 978-80-87975-16-9.

2.      Šturma, P. (ed.). The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary. Achievements and Perspectives. 1. Leiden/Boston: Brill. 2019. 978-90-04-37939-8.

3.      Šturma, P., Lipovský, M. (eds.). The Crime of genocide: Then and Now. 1. Leiden/Boston. Brill. 2022. 978-90-04-51931-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html