SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of Legal Informatics (Legal Research) - HP0971
Title: Základy právní informatiky
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0004
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is incompatible with: HV0971
Annotation - Czech
Právní informatika je oborem založeným prof. V. Knappem v polovině 60. let 20. století. Žáci prof. Knappa (Cvrček, Novák) začali vyučovat tento obor od počátku 90. let. Dnes se právní informatika vyučuje na všech právnických fakultách ČR. Základním pracovištěm koncentrujícím výzkum v tomto oboru je Ústav státu a práva AV ČR (ÚSP). Pracovníci ÚSP tak mohou studenty seznámit s nejnovějšími výsledky výzkumu a poskytnout jim originální systémy v ÚSP vyvinuté. ÚSP dlouhodobě spolupracuje s Fakultou informatiky MU, s Českým národním korpusem a dalšími pracovišti v rámci Centra pro výzkum právního jazyka v ÚSP. Výzkumné projekty výše uvedených institucí byly podpořeny GAČR, Grantovou agenturou AV ČR, MŠ, Evropskou komisí (LOIS), Strategií21 AV ČR (viz ASEP).

Cílem předmětu je seznámit studenty s posledními výsledky výzkumu a umožnit jim získat praktické dovednosti ve vyhledávání právních informací v právních informačních systémech našich i zahraničních. Vzhledem k probíhajícímu programu Elektronizace výuky práva by měl každý student práva mít možnost osvojit si základní strategie vyhledávání a chápat změny, které elektronizace do výuky samé přinese. Koncepce předmětu je založena na prolínání teoretických základů oboru a jejich praktického využití. Studenti jsou aktivně zapojeni do výuky a všechny postupy si průběžně ověřují na konkrétních informačních systémech.

Všechny používané systémy jsou k dispozici na síti PF UK nebo na WEB. Systém AcaemicLex a manuál k němu si mohou studenti stáhnout pro individuální použití (předpoklad distančního studia).
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá v řešení tří základních úloh, v jejichž rámci má student vyhledat konkrétní právní informace. Otázky jsou odstupňovány podle míry složitosti a tomu odpovídá i škála hodnocení. Doplňující otázky směřují k ověření pochopení teoretických základů oboru. 

2.      Kolokvium má ověřit, zda student zvládl základní strategie plnotextového vyhledávání s podporou struktur, hypertextového vyhledávání, vyhledávání v doktrinálních slovnících a učebnicích, analýzu právních korpusů a základní orientaci v zahraničních právních informačních systémech.

3.      Při řešení úloh je již z povahy kontroly studia možné používat právní předpisy, které s ohledem na charakter předmětu nelze přesněji vymezit. Při řešení úloh není možné používat jiné studijní materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-        Obor právní informatika

-        Vymezení informace a právní informatiky

-        Co právní informatika není

-        Předmět výzkumu v oboru, jazyk, IS, právní řád, analytické programy, doktrína

-        Historie právní informatiky v ČR (Knapp, Výživné, Tezaurus, Legislativní inflace, AcademikcLex, LOIS, PES, Elektronizace výuky práva

-        Přehled kurzu a metoda výuky

-        Kvantitativní popis právního řádu ČR

-        Přehled oficiálních sbírek od Mar. Ter.

-        Rozsah publikovaných právních textů – předpisy, judikatura, věstníky atd.

-        Popis vývoje právního řádu ČR

-        Srovnání PŘ ČR, Rakouska a V4

-        Legislativní inflace?

-        Hlavní problémy právního řádu ČR

-        Právní informační systém – konstrukce

-        Jak se připravují data (pohled za oponu)

-        Popis postupu: OCR, Word, Morfpp – slovník, lemma, Kmen – sémantika,  

-        Struktura – Word, Wordperfect, tiskové značky nebo fragmenty

-        Automatické rozpoznávání struktur vyžaduje syntax (legislativní pravidla)

-        Obohacení textu – hypertext, fráze, termíny, rubriky

-        Analytické programy, kontext, lingvistika, právo

-        Parametry IS a Index (Rejstřík)

-        Index a Texty (součásti, data a programy)

-        Názvy předpisů – metadata

-        Klasifikace podle typů, autorů, věcné a odvětvového řazení

-        Způsoby hledání pomocí Indexu

-        Problém času (platnost, účinnost, stroj času)

-        Relace mezi předpisy (změny, zmocnění, derogace)

-        Plnotextové vyhledávání

-        Právní slovník, FIX, TVAR, LEMMA, GRUPA (právní jazyk jako množina)

-        Mapa právních textů

-        Rozpoznávání struktur (rubriky, paragrafy, právní věty judikátů, Stephanus)

-        Metoda plnotextového vyhledávání

-        Plnotextové vyhledávání s podporou struktur

-        Kombinace Index, Plnotextové vyhledávaní a struktury

-        Hypertext a redukční archiv

-        Koncepce hypertextu

-        Formální odkazy (změna, derogace, zmocnění, citace)

-        Ověřování účinnosti předpisu

-        Funkce redukce (metoda vyhledávání, odvětvový systém, tvorba vlastní báze)

-        Rekonstrukce znění předpisu v čase

-        Doktrinální slovníky PES

-        Normativní slovníky a kontextové slovníky

-        Struktura Hesla

-        Struktura slovníku (ontologie)

-        Korpusy (lingvistická analýza textů)

-        Bonito – SketchEngine (funkce)

-        Vyhledávání v zahraničních systémech

-        Vyhledání oficiální báze dané země

-        Systémy EU

-        Systém Rady Evropy

-        Trendy v EU

-        Očekávané pokroky v oboru

-        Podpůrné systémy po právníky (e_Sbírka, e_Legislativa, editory, vzory, MegaWord)

-        Problémy AI v právu

-        Výzkum v AV ČR

-        Elektronizace výuky práva (jak se učit právo, nové učebnice, nakladatelství)

-        Analytické programy nad právními texty

-        Podpora legislativy

-        E_Legislativa a E_Sbírka v ČR

-        Koncepce a výsledky

-        Praktická cvičení

-        Praktická cvičení se prolínají s výkladem na úrovni příkladů.

-        Cílem je naučit studenty rutinně pracovat s výše uvedenými programy tak, aby je mohli běžně využívat při výuce teoreticko-historických oborů, pozitivních oborů a legislativě.

-        Smyslem je získat dovednosti a schopnost volit strategie vyhledávání obecně, nezávisející na konkrétních informačních systémech

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

CVRČEK, F., Právní informatika, Praha: 2010, zejména kapitola 13 a 14., a literatura obsažená v programech AcademicLex a PES.

Ostatní literatura:

1.      CVRČEK, F. Právnický elektronický slovník (PES). Právník. Roč. 154, č. 3 (2015), s. 247-260. ISSN 0231-6625

2.      CVRČEK, F Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku. Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012 - (Jermanová, H.; Cvrček, F.), s. 17-27. ISBN 978-80-87439-06-7.

3.      CVRČEK, F. Manuál systému AcaemicLex, Plzeň 2020, studenti jej mají k dispozici v elektronické formě.

4.      a dále literatura uvedená v ASEP (F. Cvrček)

Právní předpisy:

Studenti pracují s komplexním právním řádem ČR od roku 1918, evropskými předpisy, judikaturou RE, předpisy jednotlivých států (Francie, Rakousko, Německo atd.).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html