SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech and Czechoslovak Legal History II - HP0892
Title: České a československé právní dějiny II
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP3056
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
Co-requisite : HP0891
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0890, HP0004, HP0761
Annotation - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Literature - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Obligatory:
  • Kuklík, J. a kol.. Dějiny československého práva 1945 - 1989. Auditorium. Praha. 2011.
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Recommended:
  • ed. Skřejpková. P.. Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1938). Karolinum. Praha. 2009.
  • Maršálek, P.. Pod ochranou hákového kříže. Auditorium. Praha. 2012.
  • Vojáček, L., Schelle, K.. Slovenské právní dějiny. Aleš Čeněk. Praha. 2014.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (30.12.2019)

Způsob zakončení výuky a jejich organizace v předmětech HP0891 České a československé právní dějiny I. a HP0892 České a československé právní dějiny II. pro studenty řádného studia

 

Zimní semestr

HP0891 České a československé právní dějiny I.

A. Výuka je zakončena zápočtem, jehož udělení je vázáno na kumulativní splnění následujících podmínek:

1)      Osobní účast na všech seminářích konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Z této účasti na seminární výuce je povolena maximálně jedna absence. Důvod této absence nemusí student/ka nijak dokládat.

Jednu další absenci může vedoucí příslušného semináře omluvit na základě náhradního plnění spočívajícího a) ve zpracování krátkého eseje, seminární práce či napsání stručného testu z látky probírané na semináři, na němž student/ka chyběl/a anebo b) v přednesení referátu.

a

2)      Zároveň musí student/ka splnit jednu z níže uvedených alternativních povinností:

a)      Úspěšně vykonání testu z látky přednášené v zimním semestru. Test bude připraven, organizován a vyhodnocen učitelem seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Test se uskuteční v zápočtovém týdnu a jeho výsledek se student/ka dozví ze Studijního informačního systému.

nebo

b)      Splnění průběžné aktivity na seminářích té seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému.  Forma a náplň této aktivity musí být přesně specifikovány vyučujícím každé seminární skupiny před zahájením výuky v příslušném zimním semestru.

B. Pokud nesplní student/ka výše uvedené podmínky pro udělení zápočtu od vyučujícího seminární skupiny, v níž je zapsán/a ve studijním informačním systému na semináři, lze jej jako alternativu facultas získat na základě úspěšného vykonání náhradního písemného testu z látky přednášené v zimním semestru. Tyto testy budou organizovány katedrou právních dějin pro všechny studenty daného předmětu. V jiný, než vypsaný termín není možné náhradní test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému, stejně tak i zveřejnění výsledků

Letní semestr

HP0892 České a československé právní dějiny II.

Výuka je zakončena zkouškou skládající se z písemné a ústní části.

A. Předpokladem pro účast na zkoušce je splnění kumulativních podmínek:

1) Udělený zápočet za zimní semestr (předměty I.).

2) Osobní účast na všech seminářích konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Z této účasti na seminární výuce je povolena maximálně jedna absence. Důvod této absence nemusí student/ka nijak dokládat.

Jednu další absenci může vedoucí příslušného semináře omluvit na základě náhradního plnění spočívajícího a) ve zpracování krátkého eseje, seminární práce či napsání stručného testu z látky probírané na semináři, na němž student/ka chyběl/a anebo b) v přednesení referátu.

 

B. Písemná část zkoušky zahrnuje látku přednášenou v letním semestru a má alternativní podobu:

1) Písemný test vykonaný v zápočtovém týdnu na semináři vedoucího konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Tento test může absolvovat pouze student/ka, který/á splní kritérium docházky – viz bod A. 2) V rámci všech skupin bude zachována stejná struktura a způsob hodnocení písemné části zkoušky. Podoba struktury a způsobu hodnocení písemné části zkoušky budou zveřejněny první týden po zahájení letního semestru. Pokud by student/ka neabsolvoval/a úspěšně písemnou část zkoušky v rámci seminární výuky (ať z důvodu absence či neúspěchu u testu), nebude hodnocen/a „neprospěl“, ale bude na něho/ní pohlíženo, jakoby se písemné části zkoušky vůbec neúčastnil/a.

2) Pokud nesplní student/ka shora uvedené podmínky pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky na semináři, lze ji jako alternativu facultas získat na základě úspěšného vykonání náhradního písemného testu z látky přednášené v letním semestru. Tyto testy budou organizovány katedrou právních dějin pro všechny studenty daného předmětu a hodnoceny „prospěl“ či „neprospěl“. V jiný, než vypsaný termín není možné náhradní test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému, stejně tak i zveřejnění výsledků.

 

Pokud student/ka bude v jednom akademickém roce hodnocen/a třikrát „neprospěl“ z písemné části zkoušky, takovýto výsledek způsobí hodnocení „nedostatečně“ ze zkoušky jako celku a další písemné části (a poté ústní část) bude moci student/ka dle omezeného počtu vyhlášených termínů písemné části zkoušky konat již jako první reprobaci (druhý pokus zkoušky).

 

Pokud student/ka v jednom akademickém roce úspěšně složí pouze písemnou část zkoušky, může si nechat tuto písemnou část zkoušky do jiného akademického roku převést (v maximální lhůtě 10 let od jejího složení). Pro převedení písemné části zkoušky je nutné podat žádost (formulář je k disposici v dokumentech katedry a v informačním systému) vedoucímu katedry přímo na sekretariát katedry právních dějin, kde v případě kladného vyjádření vedoucího katedry bude do informačního systému úspěšné složení písemné části zkoušky pro daný akademický rok vloženo.

 

 

C. Ústní část zkoušky je možno konat po úspěšném splnění písemné části. Přihlášení rovněž probíhá prostřednictvím informačního systému. Mezi písemnou a ústní částí zkoušky by měl být dodržen interval pěti dní k opravě písemné části zkoušky. Otázky k ústním zkouškám budou zveřejněny v dokumentech katedry (dokument „Otázky k ústní zkoušce…“) a student si z těchto losuje dvě otázky.

Zkouška ověřuje znalosti z obou semestrů výuky (jak ČČPD I, tak ČČPD II).

 

Projednáno a schváleno na schůzi katedry právních dějin dne 16. září 2019.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

 

Czech and Czechoslovak Legal History forms part of the State Examination taken after the 2nd semester of Master’s programme of study.

The course deals with the development of Czech law, the state and its administration from the earliest Přemyslid period up to the year 1945. The course focuses particularly on the period of the 19th and 20th century with special emphasis on the historical development of modern legal systems and their relationship to the law currently applied, as well as the historical development of the Czech and Czechoslovak statehood.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html