SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Administrative Law IV - HP0805
Title: Správní právo IV.
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 70
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Class: správní právo
Classification: Law > Administrative Law
Co-requisite : HP0703
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0012
Files Comments Added by
download KLP č. 1 ze dne 23.4.2021 - zadání a řešení.docx KLP č. 1 - 23.4.2021 Eva Preclíková
download KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).pdf Eva Preclíková
download KLP 3_- 18.6.2021 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 4 - 26.6.2020 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
download KLP 5 - 11.9. 2020 zadání + řešení.docx Eva Preclíková
download KLP_3_2020_zadani_a_reseni.pdf Eva Preclíková
download KPL 1-2020.pdf KLP č. 1/2020 - 30.4.2020 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
download Přednášky pro SP IV - 2021.docx Eva Preclíková
Annotation - Czech
Last update: Eva Preclíková (10.02.2020)

Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literature - Czech
Last update: Eva Preclíková (30.09.2020)
Obligatory:
  • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C. H. Beck. 2016.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (04.02.2022)

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci v akademickém roce 2021/22

 (1) Klauzurní práce (dále jen „KLP“) se v akademickém roce 2021/22 budou konat prezenčně, v případě že prezenční forma nebude s ohledem na aktuálně platná opatření možná, budou konány na platformě moodle.

(2) KLP budou konány v termínech, vypsaných v IS na začátku akademického roku. 

(3) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů. Otázky mohou být koncipovány s použitím variability (tj. různé otázky pro různé účastníky jednoho termínu při zachovaní srovnatelné obtížnosti).

(4) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn.v SIS u předmětu Správní právo IV (HP0805).

(5) Každý student pracuje samostatně. Při řešení KLP lze používat právní předpisy.

(6) Pro případ konání KLP na platformě moodle se student konající zkoušku se v úvodním prohlášení v zadání písemné zkoušky zavazuje:“ Čestně prohlašuji, že se při skládání této KLP vyvaruji všeho, co by bylo možné považovat za jednání v rozporu s akademickou etikou nebo co by podrývalo vzájemnou důvěru mezi učiteli a studenty Právnické fakulty UK. Budu pracovat osobně a samostatně, bez pomoci kohokoliv jiného.“

(7) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.

(8) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího konání (viz POS) prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP  a konzultace s učitelem, který KLP hodnotil, se koná nejpozději do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP.

(9) Není-li změněno hodnocení KLP podle odstavce 8, student může do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků KLP podat odůvodněné námitky garantovi studijního předmětu Správní právo IV. Garant studijního předmětu Správní právo IV posoudí důvodnost námitek bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní.

 

Prof. JUDr. Jakub Handrlica

Garant předmětu

Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

Syllabus -
Last update: Eva Preclíková (26.01.2017)

The course explains the fundamental concepts of administrative law as the law of public administration: public administration and administrative law, sources of administrative law and administrative relations. The course further provides a theoretical grounding in the functioning of public administration, its acts (abstract and concrete administrative acts, contracts governed by public law, official directions, coercive measures, etc.). Attention will also be devoted to administrative sanctions, administrative supervision and administrative proceedings. Other issues to be addressed include public use, expropriation and restriction of property rights. The course also deals with the organization of public administration in the Czech Republic, liability of public authorities, control over public administration (through administrative justice), and safeguards. In the light of European integration and our membership of the Council of Europe and the European Union, the basics of European administrative law were added to the course. The seminars and lectures also examine the judicial decisions of constitutional and administrative courts, and European courts, and current issues in Czech administrative law.

Learning resources - Czech
Last update: Eva Preclíková (21.09.2022)

Seznam předpisů pro klauzurní práci z předmětu

„Správní právo IV“

(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

 

1.    Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2.    Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

3.    Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s.)

4.    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5.    Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6.    Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

7.    Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

8.    Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

9.    Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

10.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11.  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12.  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

14.       Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html