SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Employment Policy and Personnel Management - HP0781
Title: Politika zaměstnanosti a personální řízení
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0051
Old code: 78
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1001
Files Comments Added by
download 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Předmět je doporučen jako doplňková forma studia pro studenty skládající zkoušku z předmětu Pracovní právo II, případně z předmětu Právo sociálního zabezpečení II (tj. studenty 3. a vyššího ročníku studia).

Absolventi kurzu získají teoretické a praktické znalosti, které jim pomohou při vlastním výběrovém řízení, vedení a řízení zaměstnanců, jakož i např. při výkonu práce v oblasti politiky zaměstnanosti.

Názornou formou s právní úpravou zaměstnanosti a personálním řízením zaměstnanců. Jednotlivá dílčí témata předmětu pokrývají (a vysvětlují) zejména: právní úpravu politiky zaměstnanosti, vývoj této právní úpravy a význam, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí, postavení uchazeče o zaměstnání, výběrová řízení na volná pracovní místa (nábor zaměstnanců), vznik, změnu a skončení pracovního poměru, hodnocení a motivaci zaměstnanců, výchovu a vzdělávání zaměstnanců, shromažďování osobních údajů o zaměstnancích (uchazečích o zaměstnání), nové formy elektronické komunikace s orgány veřejné správy a personální audit.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. Tým lektorů připravuje novou studijní pomůcku, která bude připravena k použití v průběhu semestru.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. (06.09.2023)

Výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

1.     Podmínkou konání zkoušky je účast na výuce rozsahu alespoň 80% účasti na přednáškách, nepřítomnost nelze omluvit.

2.     Zkouška spočívá ve výběru z více možností a řešení jednoho příkladu s nepředdefinovanými možnostmi odpovědi.

3.     Nejvýše prvních 20 studentů může požádat o nahrazení písemného testu zpracováním písemné rešerše o rozsahu min. 15 normostran na garantem zadané téma. Zápis studentů proběhne u garanta předmětu na přednášce. Výjimku může povolit garant předmětu z důvodu zvláštního zřetele hodných.

4.     U zkoušky není povoleno používat právní předpisy ani jiné materiály.

5.     Politika zaměstnanosti (tematické zkouškové okruhy)                                                           

1.      Politika zaměstnanosti, úkoly a cíle

2.      Vývoj právního a institucionálního zabezpečení zaměstnanosti

3.      Aktivní politika zaměstnanosti

4.      Pasivní politika zaměstnanosti

5.      Nástroje politiky zaměstnanosti

6.      Trh práce a jeho vývoj

7.      Nezaměstnanost, ekonomické a sociální souvislosti

8.      Druhy nezaměstnanosti

9.      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10.   Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti

11.   Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa

12.   Právo na zaměstnání

13.   Uchazeč o zaměstnání

14.   Zájemce o zaměstnání

15.   Agenturní zaměstnávání

16.   Podpora v nezaměstnanosti

17.   Podpora při rekvalifikaci

18.   Zaměstnávání cizinců

19.   Povolení k zaměstnání

20.   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

6.     Personální řízení (tematické zkouškové okruhy)

1.     Personální řízení

2.     Stanovení potřeby zaměstnanců

3.     Přijímací pohovor

4.     Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace

5.     Organizace práce, normování práce a popis práce

6.     Vznik pracovního poměru

7.     Pracovní smlouva

8.     Vedení zaměstnanců

9.     Osobní spis zaměstnance

10. Ochrana osobních údajů zaměstnanců

11.  Hodnocení zaměstnanců

12. Motivace zaměstnanců

13. Personální audit

14. Vzdělávání, trénink a personální rozvoj

15. Skončení pracovního poměru

16. Pracovní smlouva a jmenování

17. Výpověď z pracovního poměru

18. Okamžité zrušení pracovního poměru

19. Pracovní posudek

20. Zápočtový list

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tyto tematické okruhy výuky:

1.      Politika zaměstnanosti, její úprava a význam, personalistika, koncepce předmětu, právní úprava zaměstnanosti v České republice, demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí.

2.      Historické aspekty vývoje politiky zaměstnanosti   

3.      Zákon o zaměstnanosti, koncepce a cíle; působnost Úřadu práce ČR a MPSV ČR, agentury práce, uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce, součinnost uchazečů s úřady práce, rovné zacházení s uchazeči v rámci výběrového řízení

4.      Zaměstnávání cizinců

5.      Stanovení potřeby zaměstnanců, popis pozice, personální marketing, nábor a výběr nových zaměstnanců z hlediska personalisty. Vedení pohovorů s uchazeči. Odborné a osobnostní testy. Headhunting. Ochrana osobnosti v rámci výběrového řízení, žaloby na ochranu osobnosti nevybraných uchazečů.

6.      Koncipování pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru.

7.      Adaptace, odborný a osobnostní rozvoj zaměstnanců, motivace. Zaměstnanecké benefity. Systémy hodnocení zaměstnanců. Vedení hodnotícího rozhovoru. Firemní kultura.

8.      Ochrana osobních údajů zaměstnanců, sledování zaměstnanců (kamerové systémy, monitorování pošty nebo telefonních hovorů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích třetím osobám, evidence o zaměstnancích (osobní spis).

9.      Motivace zaměstnanců. Personální audit. Firemní kultura, tvorba klíčových dokumentů a pravidel (hodnoty, vize, mise, strategie, hodnotící kritéria, etický kodex), vedení zaměstnanců. Rizika nezvládnuté komunikace.                 

10.   Skončení pracovního poměru. Jednání s propouštěným zaměstnancem, jeho nadřízeným a se zbytkem týmu. Rizika nezvládnuté komunikace. Hromadné propouštění.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura:

1.         Šlapák, T.; Štefko, M.: Praktický personální marketing. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2015. 146. 978-80-87439-19-7.

2.         Kotous, Jan; Munková, Gabriela; Štefko, Martin: Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2013. 169. 978-80-87439-08-1.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday12.10.2023Politika zaměstnanosti, její úprava a význam, personalistika, koncepce předmětu, právní úprava zaměstnanosti v České republice, demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday19.10.2023Sjednávání pracovní smlouvy. Jednání se zaměstnancem před a při skončení pracovního poměru.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Thursday26.10.2023Vysílání zaměstnanců k nadnárodnímu poskytování služeb.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday02.11.2023Interní vyšetřování.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Thursday09.11.2023Historické aspekty vývoje politiky zaměstnanosti. (JUDr. Matejka)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday16.11.2023Motivace zaměstnanců. (Ing. Tim Šlapák/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday23.11.2023Headhunting v oblasti právních služeb.Mgr. Ing. Patrik Stonjek 
Thursday30.11.2023Adaptace, odborný a osobnostní rozvoj zaměstnanců, motivace. Zaměstnanecké benefity. (Mgr. M. Rousová/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday07.12.2023Systémy hodnocení zaměstnanců. Vedení hodnotícího rozhovoru. Firemní kultura. (Mgr. M. Rousová/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday14.12.2023Ochrana osobních údajů zaměstnanců, sledování zaměstnanců (kamerové systémy, monitorování pošty nebo telefonních hovorů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích třetím osobám, evidence o zaměstnancích - osobní spis).(JUDr. J. Matejka/doc. Štefko)doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Thursday21.12.2023Vliv rodinné politiky na zaměstnanost, propojení osobního a pracovního života.JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 
Thursday04.01.2024Opakování a příprava na zkoušku.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html