SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminal Law IV - HP0765
Title: Trestní právo IV.
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, CT [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0034
Old code: 76
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Co-requisite : HP0763
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0006
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (22.09.2021)
Povinný předmět Trestní právo IV tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Trestní právo I, Trestní právo II a Trestní právo III.
Předmět Trestní právo IV navazuje na předmět Trestní právo III (zakončený ústní zkouškou z trestního práva). V rámci předmětu Trestní právo IV studenti rozvíjejí a prohlubují své znalosti nabyté v předešlých povinných předmětech trestního práva. Cílem předmětu je výuka a následné ověření schopnosti studentů komplexní aplikace osvojených znalostí trestního práva na konkrétní případ a vyřešení tohoto případu jak po stránce hmotněprávní, tak také po stránce procesní. Studenti jsou připravováni zejména na úspěšné napsání klauzurní práce. Pozornost je věnována formálním i obsahovým náležitostem klauzurní práce. Za tímto účelem je v průběhu výuky studentům zadána cvičná klauzurní práce, na níž si mohou vyzkoušet postup jejího řešení. Správné řešení této cvičné klauzurní práce je následně zveřejněno a studentům poskytnuta možnost konzultace k výsledkům i způsobu vypracování. Předmětem přednášek jsou další témata navazující na předchozí povinné předměty trestního práva. Jedná se o témata, která odpovídají otázkám trestního práva hmotného a procesního, a v závislosti na aktuální situaci budou konkretizována před zahájením výuky.
Předmět Trestní právo IV je vyučován formou přednášek a je ukončen písemnou klauzurní prací.
Po absolvování předmětu Trestní právo IV by student měl mít veškeré potřebné znalosti trestního práva, tedy jak trestního práva hmotného, tak také procesního. Měl by být schopen nejenom zvládat materii trestního práva teoreticky a chápat provázanosti hmotného a procesního práva, ale rovněž řešit případy, s nimiž se bude setkávat v trestní praxi jako obhájce, soudce nebo státní zástupce.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (20.12.2023)

Přednášky z předmětu Trestní právo IV. budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Počet studentů účastnících se výuky přímo v přednáškové místnosti není omezen.

Veškeré přednášky budou současně živě streamovány prostřednictvím fakultního kanálu YouTube a následně též zpětně studentům přístupné pod níže uvedeným odkazem, a to nejméně do konce akademického roku.

 

ODKAZ na playlist přednášek: 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (05.02.2024)

1.      Na vypracování klauzurní práce mají studenti 2 hodiny.

2.      Klauzurní práce je psána výhradně na počítači v programu Moodle. Klauzurní práce je nakonfigurována tak, aby mohla být řešena pouze v prostředí Safe Exam Browser.

3.      Při vypracování klauzurní práce je možno používat předepsané právní předpisy, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím serveru zakonyprolidi.cz (bez užití nadstandardní placené verze PLUS). Není dovoleno používat žádné jiné pomocné materiály, například tištěné předpisy, učebnice, komentáře, judikáty, tabulky, schémata nebo poznámky z výuky.

4.      Zadání klauzurní práce představuje jeden případ, na který navazuje 6 praktických otázek a 8 teoretických otázek z oblasti trestního práva hmotného a procesního.

5.      Za správnou odpověď na praktickou otázku student získá 2 body. Za správnou odpověď na teoretickou otázku student získá 1 bod.

6.      Student za každou otázku získá buď maximální nebo nižší celý počet bodů, anebo 0 bodů.

7.    Pro absolvování klauzurní práce je nutné získat minimální počet bodů, který je stanoven na 12 bodů. V případě, že se daného termínu klauzurní práce účastní alespoň 50 studentů, absolvuje tuto studijní povinnost také ten, kdo získá alespoň 60 % bodů studenta, který dosáhl 95. percentilu – v takovém případě minimální počet bodů odpovídá počtu bodů studenta, který získal alespoň 60 % bodů studenta, který dosáhl 95. percentilu.

8.      Klauzurní práce se hodnotí jako celek.

9.      Studující, kteří chtějí psát klauzurní práci na fakultním počítači, se přihlašují v SIS na termín s explicitním uvedením učebny 408/017. Studenti s vlastním notebookem se přihlásí na termín bez uvedení místnosti, přičemž rozdělení studujících do učeben bude zveřejněno odpoledne přede dnem konání na elektronické nástěnce v SIS.

10.   V případě, že studující zvolí vypracování klauzurní práce na vlastním zařízení:

a) Je jeho odpovědností, že zařízení vydrží nabité a funkční – ze strany katedry nemůže být v průběhu zpracování zajištěn zdroj napájení a z organizačních důvodů není možné činit v průběhu psaní přesuny v rámci učeben.

b) Je nutné, aby si předem stáhnul nejaktuálnější verzi programu Safe Exam Browser a předem si ho otestoval na počítači, na kterém bude klauzurní práci zpracovávat.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (22.09.2021)

Předmět Trestní právo IV je zakončen klauzurní prací, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (20.02.2022)

Základní literatura:

 1. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.
 2. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019.
 3. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018.
 4. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
 5. Gřivna, T., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. rozšířené vydání. Praha: Leges, 2021.

Pozn.: Učebnice trestního práva hmotného uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně. Učebnice trestního práva procesního uvedené pod body 3 a 4 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

 1. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.
 2. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
 3. Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
 4. Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání. Praha: Leges, 2016.
 5. Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 4. vydání. Praha: Leges, 2018.

Základní právní předpisy:

 1. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).
 2. Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.
 3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění.
 4. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
 5. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
 6. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.
 7. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
 8. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), v platném znění.
 9. Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění.
 10. Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Ostatní právní předpisy:

 1. Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
 2. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
 3. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Klauzurní práce, jejich smysl a charakteristika. Metodika zpracování klauzurních prací. JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Monday26.02.2024Časté chyby při řešení klauzurní práce.JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Monday04.03.2024Řešení domácí klauzurní práce.JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Monday11.03.2024Vypracování cvičné klauzurní práce prezenčně.JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Monday18.03.2024Aktuální změny v trestním zákonodárstvídoc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Monday25.03.2024Řešení cvičné klauzurní práce. Problémové aspekty při řešení klauzurních prací. JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html