SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminal Law III - HP0763
Title: Trestní právo III
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0033
Old code: 76
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Co-requisite : HP0761, HP0762
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0006, HP0765
Is pre-requisite for: HP4301, HP4152, HP4151, HP4231
In complex pre-requisite: HV3033
Files Comments Added by
download PODOTÁZKY ke zkouškovým otázkám k postupové zkoušce z trestního práva.pdf Podotázky ke zkouškovým otázkám k postupové zkoušce z trestního práva doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
download Program přednášek TP III (stará akreditace).docx TP III. - program přednášek JUDr. Martin Richter, Ph.D.
download TP III. - program seminářů (stará akreditace).docx TP III. - program seminářů JUDr. Martin Richter, Ph.D.
Annotation - Czech
Povinný předmět Trestní právo III tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Trestní právo I, Trestní právo II a Trestní právo IV.
Předmět Trestní právo III navazuje na předměty Trestní právo I a II, pro plnohodnotné pochopení materie tohoto předmětu je vyžadována znalost doposud probraného učiva trestního práva.
V předmětu Trestní právo III je podán ucelený výklad ke všem klíčovým oblastem trestního práva procesního, počínaje základními zásadami trestního procesu, jejichž respektování je jedním ze základních předpokladů fungování demokratického právního státu. Pozornost je dále věnována základním pojmům a institutům trestního práva procesního. V rámci výuky se probírají rovněž všechna stadia trestního řízení. Studentům je představeno dokazování v trestním řízení, které je zvláštní formou poznání určité objektivní skutečnosti, a na jednotlivá stadia trestního řízení. Důraz je kladen zejména na zásady dokazování, jednotlivé důkazní prostředky, a problematiku hodnocení důkazů, zejména s přihlédnutím k otázce procesní (ne)použitelnosti zajištěných důkazních prostředků. V oblasti stadií trestních řízení jsou předmětem výuky všechna stadia trestního řízení, tedy přípravné řízení včetně rozšířeného a zkráceného přípravného řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, v němž trestně procesní zásady nachází své nejširší uplatnění, řízení o jednotlivých řádných i mimořádných opravných prostředcích, a řízení vykonávací. Ve výuce jsou probrány také jednotlivé druhy rozhodnutí v trestním řízení. V rámci výuky je pamatováno i na tzv. zvláštní způsoby řízení, které kvůli svému praktickému i teoretickému významu zaslouží samostatný výklad, a na oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, která v aplikační praxi nachází čím dál větší uplatnění.
Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek, přičemž studenti při ní získávají i dílčí poznatky z uplatňování trestního práva v praxi.
Po absolvování předmětu Trestní právo III by student měl mít veškeré potřebné znalosti trestního práva, tedy jak trestního práva hmotného, tak také procesního. Měl by být schopen porozumět vzájemné provázanosti hmotného a procesního práva a orientovat se v tom, jakým způsobem trestní řízení probíhá, a jaké podmínky je třeba naplnit při uplatnění jednotlivých procesních postupů a rozhodnutí.
Last update: Gřivna Tomáš, prof. JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2021)
Teaching methods - Czech

Přednášky budou streamovány z učebny na fakultě za přítomnosti studentů ve dnech a časech podle rozvrhu. Počet studentů účastnících se výuky v přednáškové místnosti není omezen.

Ve všech případech budou přednášky nahrány a zpřístupněny studentům na fakultním kanále Youtube, a to nejméně do konce akademického roku. Odkaz na playlist přednášek bude uveřejněn v této sekci níže.

Seminární výuka všech seminárních skupin z předmětu Trestní právo III. bude zahájena kontaktním způsobem.

---

 

Odkaz na playlist:

  

HP0763 - https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOg5UZehAGJxKbuHLO9rr65f


HPOP0033 - https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOjJuaeHf_Qn67HtIoLjWKTa

Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (04.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět Trestní právo III je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu. Předpokladem pro její absolvování je získání zápočtu.

Za absolvování předmětu získá student 6 kreditů.

Zápočet

 • Zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu.
 • Hodnocení tvoří kromě celokatederního testu (60 %. - max. 60 bodů) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 % - max. 20 bodů) a aktivita v jejich průběhu (20 % - max. 20 bodů). Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, za předpokladu dosažení požadované bodové hranice v rámci celokatederního testu.
 • Pro získání zápočtu se vyžaduje dosažení nejméně 50 bodů.

Celokatederní test

 • První termín celokatederního testu se koná vzápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.
 • Při vypracování celokatederního testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, například právní předpisy, učebnice, komentáře nebo poznámky z výuky.
 • Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.
 • Celokatederní test se skládá z 30 uzavřených otázek. Za každou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.

Osobní účast studentů na seminářích:

Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %. Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast naseminářích nezískává.

Aktivita na seminářích:

 • Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.
 • Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.
 • Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů z trestního práva hmotného a procesního.
 • Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými i praktickými problémy materie kriticky uvažovat.

Ústní zkouška

 1. Předmětem ústní zkoušky je ověření znalostí studentů, které by měli mít osvojeny na základě studia předmětů Trestní právo I, II a III.
 2. Jednotlivé tematické okruhy tedy budou zahrnovat zkušební otázky z oblasti obecné části trestního práva hmotného včetně oblasti sankcionování, dále z oblasti zvláštní části trestního práva hmotného a z oblasti trestního práva procesního.
 3. Při zkoušce není dovoleno používat žádné pomocné materiály, například právní předpisy, učebnice, komentáře nebo poznámky z výuky.
 4. Ústní zkouška se skládá ze tří otázek, které si student vylosuje. Losuje po jedné otázce z každého okruhu otázek: trestní právo hmotné – obecná část, trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní právo procesní. Každý okruh obsahuje 31 otázek.
 5. Pro úspěšné absolvování ústní zkoušky jsou nezbytné alespoň základní znalosti z každé vylosované otázky.

Otázky k postupové zkoušce z trestního práva (platné od akademického roku 2020/2021)

Otázky z trestního práva hmotného – obecná část

1.      Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady

2.      Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie

3.      Internacionalizace a europeizace trestního práva

4.      Působnost trestních zákonů

5.      Pojem trestného činu a jeho znaky

6.      Skutková podstata trestného činu

7.      Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající

8.      Objekt trestného činu

9.      Objektivní stránka trestného činu

10.    Pachatel trestného činu (fyzická osoba)

11.    Příčetnost

12.    Základy trestní odpovědnost mladistvých

13.    Základy trestní odpovědnosti právnických osob 

14.    Subjektivní stránka trestného činu

15.    Omyl v trestním právu

16.    Okolnosti vylučující protiprávnost

17.    Vývojová stadia trestné činnosti

18.    Trestná součinnost a účastenství

19.    Nepřímý pachatel, spolupachatelství

20.    Souběh trestných činů a recidiva

21.    Zánik trestní odpovědnosti

22.    Pojem a účel trestu, systém trestů

23.    Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení

24.    Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem

25.    Nepodmíněný trest odnětí svobody

26.    Zásady ukládání trestů dospělým

27.    Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu

28.    Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení

29.    Ochranná opatření

30.    Sankcionování mladistvých

31.    Sankcionování právnických osob

Otázky z trestního práva hmotného – zvláštní část

1.      Trestné činy proti životu

2.      Trestné činy proti zdraví

3.      Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví

4.      Trestné činy proti těhotenství ženy

5.      Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, svěření dítěte do moci jiného, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, zavlečení

6.      Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy

7.      Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání

8.      Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

9.      Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

10.    Trestné činy proti rodině a dětem

11.    Trestné činy proti majetku I: obohacovací – krádež a zpronevěra

12.    Trestné činy proti majetku II: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání

13.    Trestné činy proti majetku III: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek

14,    Trestné činy proti majetku IV: tzv. poškozovací trestné činy

15.    Trestné činy proti majetku V: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) a legalizace výnosů z trestné činnosti

16.    Trestné činy hospodářské I: trestné činy proti měně a platebním prostředkům

17.    Trestné činy hospodářské II: trestné činy daňové a poplatkové

18.    Trestné činy hospodářské III: trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a trestné činy proti právům duševního vlastnictví

19.    Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy

20.    Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty

21.    Trestné činy proti životnímu prostředí

22.    Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

23.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných I: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob

24.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných II: úplatkářství

25.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných III.: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci

26.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných IV: trestné činy narušující soužití lidí

27.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných V: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku

28.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných VI: opilství

29.    Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných VII: organizovaná zločinecká skupina a některé další formy trestné součinnosti

30.    Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské

31.    Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Otázky z trestního práva procesního

1.      Trestněprocesní zákony a jejich výklad, ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení, koncepce spravedlivého trestního procesu

2.      Předmět trestního řízení, předběžné otázky

3.      Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady

4.      Subjekty trestního řízení a strany

5.      Soudy

6.      Podezřelý a obviněný

7.      Obhájce

8.      Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení

9.      Státní zástupce v trestním řízení, policejní orgán

10.    Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů

11.    Jednotlivé důkazní prostředky – výpověď obviněného a obžalovaného, výpověď svědka

12.    Jednotlivé důkazní prostředky – zvláštní způsoby dokazování, odborné vyjádření a znalecký posudek, ohledání osoby a věci, listinný důkaz, operativně pátrací prostředky

13.    Procesní úkony 

14.    Zajištění osob v trestním řízení

15.    Zajištění věcí v trestním řízení

16.    Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání

17.    Přípravné řízení, rozhodnutí v přípravném řízení

18.    Zkrácené přípravné řízení

19.    Přezkoumání a předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání

20.    Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost

21.    Hlavní líčení

22.    Zvláštní způsoby řízení, odklony

23.    Trestní řízení ve věcech mladistvých

24.    Trestní řízení proti právnickým osobám

25.    Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení

26.    Stížnost, odpor

27.    Odvolání

28.    Dovolání

29.    Stížnost pro porušení zákona, obnova řízení

30.    Vykonávací řízení

31.    Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Last update: Gřivna Tomáš, prof. JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2021)
Syllabus - Czech

Obsahem předmětu Trestní právo III je trestní právo procesní. Výuka tak navazuje na předměty Trestní právo I a Trestní právo II, neboť pro úspěšné absolvování předmětu jsou nezbytné znalosti z trestního práva hmotného. Na začátku se výuka věnuje pojmu a předmětu trestního řízení, a dále např. problematice předběžných otázek. V úvodu je pozornost věnována rovněž právu na spravedlivý proces, které tvoří jeden ze základních pilířů demokratického právního státu a jeho význam odráží tendenci konstitucionalizace trestního řízení. Zvláštní význam je proto přikládán i zásadám trestního řízení. Poté se výuka věnuje základním subjektům vystupujícím v rámci trestního řízení, zejména jejich významu a rolím v trestním procesu, a dále zajišťovacím prostředkům se zaměřením na institut vazby. Samostatná pozornost je pak věnována problematice dokazování v trestním řízení, které je zvláštní formou poznání určité objektivní skutečnosti. Poté následují výklady o všech stadiích trestního řízení. V rámci výuky je pamatováno i na tzv. zvláštní způsoby řízení, které kvůli svému praktickému i teoretickému významu zaslouží samostatný výklad.

Last update: Gřivna Tomáš, prof. JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět Trestní právo III je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu. Předpokladem pro její absolvování je získání zápočtu.

Last update: Gřivna Tomáš, prof. JUDr. Bc., Ph.D. (22.09.2021)
Learning resources - Czech

  Základní literatura:

  1. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.
  2. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019.
  3. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
  4. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018.
  5. Gřivna, T., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného aprocesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

  Poznámka:

  Učebnice trestního práva hmotného uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně. Učebnice trestního práva procesního uvedené pod body 3 a 4 lze použít alternativně.

  Ostatní literatura:

  1. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.
  2. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
  3. Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
  4. Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání. Praha: Leges, 2016.

  Základní právní předpisy:

  1. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).
  2. Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.
  3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění.
  4. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
  5. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
  6. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.
  7. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
  8. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), v platném znění.
  9. Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění.
  10. Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

  Ostatní právní předpisy:

  1. Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
  2. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
  3. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
  Last update: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (20.02.2022)
  Schedule by date
  Day Date Description Teacher Files Note
  Tuesday03.10.2023Úvodní přednáška – zopakování institutů z minulého semestru doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
  Tuesday10.10.2023Subjekty trestního řízení – obviněný, obhájceprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday17.10.2023Subjekty trestního řízení – poškozený, zúčastněná osoba JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 
  Tuesday24.10.2023Zajištění osob důležitých pro trestní řízení I., zejména vazba prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday31.10.2023Zajištění osob důležitých pro trestní řízení II. a zajištění věcí prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday07.11.2023Dokazování v trestním řízení Iprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
  Tuesday14.11.2023Dokazování v trestním řízení IIprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
  Tuesday21.11.2023Stadia trestního řízení – obecně, přípravné řízeníprof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday28.11.2023Stadia trestního řízení – předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday05.12.2023Opravné prostředky obecně, řádné opravné prostředky prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
  Tuesday12.12.2023Mimořádné opravné prostředkyJUDr. František Púry, Ph.D. 
  Tuesday19.12.2023Zvláštní způsoby řízení (řízení proti právnickým osobám, konsensuální řešení trestních věcí a odklony doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html