SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of Legal Interpretation - HP0741
Title: Teorie interpretace práva
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0105
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM0101
Annotation - Czech
Předmět je založen na metodě „case law“, tj. analýze teoreticky a prakticky významných případů, řešených zejména v judikatuře Ústavního soudu ČR. Po rekapitulaci stěžejních principů interpretace v oblasti práva a používaných metodologických direktiv se na semináři diskutují jednotlivé předem zadané případy. Vždy jeden ze studentů prezentuje argumenty, kterými podporuje či popírá rozhodnutí v dané věci, vypořádává se s jednotlivými argumenty, o něž se opírá, a ostatní (za moderace garanta předmětu) jej dalšími argumenty podporují či jím navrhovaný názor zpochybňují.

Hlavním cílem předmětu je tedy rozvíjení schopnosti studentů analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Zároveň přispět ke schopnosti identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení. Samozřejmostí je používání právních informačních systémů k vyhledání právních předpisů, judikatury, vnitřních předpisů a základní odborné literatury.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Těžiště je položeno na průběžnou kontrolu, založenou na vyhodnocení aktivní účasti na výuce založené na písemné přípravě pro odbornou rozpravu nad konkrétními tématy.

2.      Při ústní zkoušce se ověřují teoretické znalosti pro interpretační a argumentační postupy při řešení právních případů (kauz) a na vybraném případu, který byl probírán ve výuce, se ověřuje schopnost jejich aplikace.

3.      Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy, je však možné používat znění judikátu, který se k danému případu vztahuje.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Z anotace vyplývá, že garantem předmětu je vždy pro příslušný semestr výuky sestaven aktualizovaný soubor případů, zejména z judikatury ústavního soudu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Gerloch, A.: Teorie práva, 7. vydání, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017

Ostatní literatura:

1.      Gerloch, A., Tryzna J., Wintr J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

 2.     Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha:  Leges, 2012

3.      Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010

4.      Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013

5.      Žák Krzyžanková, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html