SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Logic for Lawyers - HP0711
Title: Logika pro právníky
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0018
Old code: 71
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is incompatible with: HV0711
In complex pre-requisite: HM0101
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků formální logiky v právním myšlení. Největší pozornost je věnována postupům aristotelské logiky v právu (zejména tedy výrokové logice a predikátové logice), z modálních logik se probírá logika normativních vět. Dále jsou rozebrány pro právníky významné otázky, které navazují na formálně logické postupy, avšak mají svůj specifický právní charakter. Jde zejména o problematiku právní terminologie, teorii právní argumentace, teorii otázek a odpovědí a o význam logiky pro metodologii právní vědy.

Hodiny sestávají z teoretické části, v jejímž rámci je představena daná problematika, a dále z praktické části, v jejímž rámci jsou na konkrétních příkladech procvičovány nabyté znalosti. Na tuto část navazuje fakultativní domácí příprava, jež slouží k dalšímu prohloubení schopnosti aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Studenti po absolvování předmětu mj. lépe analyzují a interpretují jazykové výpovědi jakéhokoliv obsahu, přičemž tato schopnost je rozvíjena a procvičována po dobu celého kurzu. Dále jsou schopni lépe formulovat a strukturovat svá právní vyjádření vč. právní argumentace, jakož i analyzovat protiargumentaci vč. nalézání chyb v usuzování a odhalování eristických triků.
Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (17.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

1. Pro úspěšné absolvování kolokvia je nezbytná aktivní účast na hodinách, přičemž připouští se dvě absence. Absenci lze nahradit, a to zejména vypracováním úloh, jež byly řešeny v hodině, na které daný student chyběl.  

2. Kromě docházky student musí úspěšně (tj. nad 60 %) napsat závěrečný písemný test.  

3. Při testu studenti mohou využít tabulku pravdivostních hodnot, pravidla syllogismu atransformací výroků, logický čtverec; kromě těchto podkladů nelze při testu používat žádné další studijní materiály ani žádné právní předpisy. 

4. Doba pro vypracování testu činí 60 minut. Test sestává z druhově identických úloh, jež jsou řešeny na hodinách a v rámci domácí přípravy.  

5. Kolokvium zahrnuje také ústní rozbor testu a diskusi nad případnými chybami a dalšími souvisejícími otázkami. 

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (17.02.2023)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Úvod do předmětu (předmět a úloha logiky, druhy logiky, stručný nástin vývoje logického myšlení, základní principy klasické logiky, logika v právním myšlení) 

- Logická sémiotika (jazyk – pojem a jeho dělení; logická syntax – základní syntaktické kategorie jazykových výrazů – názvy, věty, funktory, operátory) 

- Názvy a definice (vztahy mezi denotacemi názvů, mnohoznačnost přirozeného jazyka, definice, klasifikace a explikace) 

- Výroky a výroková logika (výrok, výroková forma, pravdivostní hodnota, teorie pravdy, klasifikace výroků, logické spojky) 

- Výroková logika II. (tautologie, tzv. zkrácená 0,1 metoda a její varianty, přímý důkaz a důkaz sporem, logická pravidla) 

- Logika otázek a odpovědí (struktura a dělení otázek vč. otázek kapciózních a sugestivních) 

- Logický čtverec v modální, deontické a predikátové logice 

- Predikátová logika I. (S-P výroky a jejich dělení; přímé usuzování, transformace, kategorický sylogismus – struktura, pravidla) 

- Predikátová logika II. (odvozování v predikátové logice) 

- Usuzování a odůvodňování tvrzení 

- Neformální logika. Eristika (kvaziargumentace, chybné argumentace) 

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (17.02.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura 

Studenti mají volně k dispozici studijní materiály připravené garantkou předmětu. 

Ostatní literatura (řazeno abecedně): 

1. Knapp, V. – Gerloch, A.: Logika v právním myšlení. Praha: EurolexBohemia, 2000. 

2. Novák, L. - Dvořák, P.: Úvod do logiky aristotelské tradice. 2. vydání. Praha, 2011. 

3. Sousedík, P.: Logika pro studenty humanitních oborů. 3. Vydání. Praha: Vyšehrad, 2008. 

4. Štěpán, J.: Logika a právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 

5. Weinberger, O.: Základy právní logiky. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 

6. Žák Krzyžanková, K.: Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, kapitoly: 4 a 6. 

 

Právní předpisy: 

V průběhu výuky jsou sporadicky využívány tyto právní předpisy:  

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

2.  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.  

Texty zákonů není však nezbytné nosit na hodiny. 

Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (17.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html