SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Judgments in Criminal Cases - HP0691
Title: Rozhodnutí ve věcech trestních
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0177
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět je určen zejména pro studenty s hlubším zájmem o trestní právo, zejména pak ty, kteří po ukončení studia hodlají pracovat v soudnictví, na státním zastupitelství nebo v advokacii. Předmět je úzce zaměřen na praxi v oblasti činnosti orgánů činných v trestním řízení a obhájců v trestním řízení.
Výuka je kombinací přednášek zaměřených na teoretické znalosti z oblasti trestního práva a samostatné tvůrčí činnosti studentů. Zejména tato kombinace je nejlepší přípravou studentů pro jejich budoucí praxi, a to jak státních zástupců a soudců, tak obhájců, popřípadě legislativců. Součástí výuky je mimo jiné práce se spisem v trestní věci, postup v konkrétních trestních věcech, sepsání obžaloby a rozsudku na základě reálných případů.

Studenti si prohlubují především znalosti v oblasti trestního práva procesního. Výuka se věnuje např. otázkám spravedlivého procesu a práva na obhajobu, jednotlivým stadiím trestního řízení a rozhodnutím v trestních věcech. Předmět umožňuje poznávat studentům některé praktické stránky výkonu právnických profesí a pomáhá formovat představu posluchačů o jejich budoucím profesionálním působení. Během výuky také získávají základní praktické dovednosti a návyky potřebné pro výkon specifických právnických povolání. Studenti v rámci předmětu zjišťují meze obhajoby v trestních věcech a seznamují se s technikou hlavního líčení podle českého trestního řádu.

Počet studentů je omezen zejména proto, aby bylo možné věnovat se individuálně jejich písemným pracím, které vyhodnocují odbornicí z justiční praxe. Účast na předmětu vyžaduje časovou flexibilitu, neboť jeho součástí jsou již zmíněné praktické činnosti přesahující rámec dvou vyučovacích hodin.

Součástí výuky je také návštěva v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v rámci které mají studenti jedinečnou příležitost seznámit se s režimem a fungováním ústavu a specifiky výkonu zabezpečovací detence.

Předmět je pro studenty vysoce přínosný zejména vzhledem k jeho praktickému zaměření. Díky tomu se mohou studenti rozvíjet nejen ve svém ústním, ale i v písemném a tvůrčím projevu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Kombinovaná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (akademickém roce).

Písemná část

2.      Písemná část zkoušky spočívá ve vypracování konceptu obžaloby a konceptu rozsudku na základě cvičného trestního spisu. Na vypracování každého zadání je časová dotace 4 hodiny.

3.      V průběhu písemné části zkoušky (tj. vypracování obžaloby a rozsudku) je možné používat veškeré právní předpisy a literaturu.

4.      Vypracování každého zadání je klasifikováno známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3) nebo „neprospěl/a“ (4). Hodnocení písemné části je stanoveno jako průměr známek vypracovaných úkonů a tvoří 30 % výsledné známky.

5.      Písemná část zkoušky se ani v případě hodnocení známkou „neprospěl/a“ neopakuje.

 

Ústní část

6.      Ústní část probíhá formou ústní zkoušky. Student odpovídá na jednu vylosovanou otázku z následujícího seznamu:

1.   Pojem tzv. spravedlivého trestního procesu a jeho atributy.

2.   Procesní práva obviněného v Evropské úmluvě o lidských právech a základních  svobodách.

3.   Základní zásady trestního řízení a jejich význam pro rozhodnutí ve věcech trestních.

4.   Právo na obhajobu v trestním řízení – meze trestní obhajoby.

5.   Jednání obhájce ve prospěch nebo na újmu klienta.

6.   Přípravné řízení (charakteristika, úkoly, průběh přípravného řízení ve všech jeho                    formách, zahájení trestního stíhání a jeho význam).

7.   Rozhodnutí v přípravném řízení, zejména postoupení věci, zastavení trestního stíhání,          přerušení trestního stíhání.

8.   Obžaloba, návrh na potrestání.

9.   Dohoda o vině a trestu jako typ konsensuálního trestního řízení.

10. Projednání věci v hlavním líčení – průběh hlavního líčení.

11. Podklad pro rozhodnutí v hlavním líčení – jednota a totožnost skutku.

12. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení.

13. Rozsudek v trestních věcech a jeho význam.

14. Náležitosti písemného vyhotovení rozsudku soudu 1. stupně.

15. Trestní příkaz.

16. Rozhodnutí o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.

7.      Při ústní části zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály, a to ani v průběhu písemné přípravy.

8.      Zkoušející ústní části kombinované zkoušky stanoví celkovou známku na základě klasifikace písemné (30 % známky) a ústní části (70 % známky) kombinované zkoušky.

9.      V případě klasifikace známkou „neprospěl/a“ (4) z ústní části zkoušky student v daném úseku studia (akademickém roce) opakuje pouze ústní část zkoušky.

 


Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

–       Rozhodnutí ve věcech trestních – pojem a druhy rozhodnutí

–       Otázky spravedlivého procesu v trestním řízení

–       Problematika trestního příkazu

–       Meze trestní obhajoby

–       Vybrané otázky přípravného řízení, vč. zahájení trestního stíhání

–       Obžaloba

–       Poškozený – aktuální otázky

–       Samostatné vypracování obžaloby a rozsudku ve věci trestní

 

Learning resources - Czech
Last update: Martina Bárová (06.02.2023)

Základní literatura:

1.      JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-302-5.

2.      JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 9. vydání. Praha: Leges, 2022.

Ostatní literatura:

1.      Jelínek, Jiří, UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-88-2.

Základní právní předpisy:

1.      Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).

2.      Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění

3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění

4.     zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

5.     zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění

6.   zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění

Ostatní právní předpisy:

1.      zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění

2.      zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, v platném znění

3.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění

4.      zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday20.02.2024Rozhodnutí ve věcech trestních. Spravedlivý proces. Aktuální otázky trestního práva procesního prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Tuesday27.02.2024Meze trestní obhajoby. doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Tuesday05.03.2024Přípravné řízení a obžaloba.JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 
Tuesday12.03.2024Vypracování obžaloby. 14:00 – 16:00 hod. 16:00 – 18:00 hod. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Marta Fleková prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Tuesday19.03.2024Vybrané otázky rekodifikace trestního práva procesního.doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Tuesday26.03.2024Celkové vyhodnocení vypracovaných obžalob.JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 
Tuesday02.04.2024Rozsudek soudu I. stupně.prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Tuesday09.04.2024Vypracování rozsudku ve věci trestní. 14:00 – 16:00 hod. 16:00 – 18:00 hod. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Marta Flekováprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Tuesday16.04.2024Poškozený v trestním řízení.prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Tuesday23.04.2024Celkové vyhodnocení vypracovaných rozsudků. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html