SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forensic Psychology - HP0471
Title: Soudní psychologie
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0117
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět seznamuje studenty se základními psychologickými poznatky o motivaci trestné činnosti, o kognitivních a emocionálních charakteristikách různých typů pachatelů, o jejich reakcích na obvinění.

Student získá rovněž poznatky o deliktově specifických modelech kriminální osobnosti. Dále soudní psychologie prezentuje psychologické poznatky o obětech trestných činů a zásadách komunikace s obětí v průběhu trestního řízení. Objasňuje možnosti využívání psychologie při vyšetřování trestných činů v tématech psychologické profilování neznámého pachatele, psychologie výslechu, orientační odhad osobnosti vyslýchaného, posuzování věrohodnosti výpovědi, rozpoznávání lži, psychologické základy fyziodetekce, psychologické aspekty soudcovského rozhodování.

Předmět náleží do nabídky forenzních disciplín na katedře trestního práva. Soudní psychologie je koncipována jako psychologická aplikace zaměřující se na psychologické jevy vznikající v procesech uplatňování trestního práva. Obsah předmětu je koncipován tak, že zdůrazňuje praktickou využitelnost prezentovaných poznatků, teoretických koncepcí i modelů forenzní psychologie pro právníky směřující do oblasti trestního práva.

K základním obsahovým komponentům patří následující tematické okruhy:
- současná podoba forenzní psychologie jako vědy i služby
- psychologie osobnosti aplikovaná na široké spektrum pachatelů, obětí i svědků trestných činů
- psychologické zkoumání kriminální motivace a modely kriminálního jednání
- psychologické studium závažných jevů trestné činnosti, jako je např. kriminální násilí a extrémní podoby agrese, sexuální agrese, násilí v rodině, tzv. hate crimes atd.
- psychologické postupy a metody uplatňované při vyšetřování a dokazování trestných činů.

Teaching methods - Czech
Last update: Martina Bárová (24.10.2022)

V tomto akademickém roce se přednášky PVP nestreamují.

Odkaz na přednášky z ak. roku 2021/2022:

https://youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TRpSpQvzn0itHy454RRvzr8

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících.

2.      Při písemné zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

3.      V rámci písemné zkoušky jsou testovány poznatky z přednášek a ze studia základní povinné literatury, především pak z následujících tematických okruhů:

1.      Forenzní psychologie – předmět, metody, hlavní tematické okruhy

2.      Vývoj forenzní psychologie

3.      Psychologické přístupy ke zkoumání osobnosti pachatele

4.      Psychologické teorie o zdrojích kriminálního jednání

5.      Nebezpečnost pachatele

6.      Viktimologie / psychologie oběti

7.      Procesy viktimizace

8.      Stalking

9.      Domácí násilí

10.   Sexuální zneužívání

11.   Soudně znalecká psychologická činnost

12.   Psychologické profilování, forenzní psycholingvistika

13.   Věrohodnost obecná a specifická 

14.   Psychologie výslechu

15.   Forenzně psychologická charakteristika vybraného deliktu

16.   Forenzní význam základních skupin duševních poruch

17.   Zkoumání motivace trestného činu – kriminální motivace

18.   Psychologická charakteristika pachatelů násilné trestné činnosti

19.   Psychologická charakteristika pachatelů hospodářské a finanční kriminality

20.   Psychologická charakteristika pachatelů sexuálních deliktů

21.   Predikce ve forenzní psychologii (nebezpečnost pachatele, hodnocení hrozby)

22.   Využívání psychologie při vyšetřování trestné činnosti (konzultační činnost)

23.   Dopad trestného činu na oběť

24.   Posttraumatická stresová porucha – PTSD, viktimizace a traumatizace

25.   Aktuální fenomény agrese – „amokové“ zločiny

26.   Hate crimes

27.   Fyziodetekce

28.   Psychologie výpovědi

29.   Psychologie výslechu dětí

30.   Postupy zaměřené na "osvěžování" paměti

31.   Syndrom falešné viktimizace

32.   Zásady jednání s obětí trestného činu

33.   Mladistvý pachatel (psychologické profily, poznatky vývojové kriminologie)

34.   Reviktimizace a vulnerabilní oběti

35.   Bystander – fenomén (poskytování pomoci v situaci tísně)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do soudní psychologie, ilustrace: stalking a kybernásilí z pohledu forenzní psychologie

-        Problematika osobnosti pachatele v soudní psychologii, mýty o pachatelích, nebezpečnost pachatele

-        Typologické přístupy k pachatelům TČ v soudní psychologii, praktická ukázka: domácí násilí

-        Exkurz do psychopatologie, problém zdravotní a sociální normy, praktická ukázka: masové vraždy

-        Základní skupiny duševních poruch a jejich forenzní význam. Exkurz: pachatelé sexuálního násilí

-        Viktimologie, viktimizace, mýty o obětech, hierarchie obětí a koncept tzv. ideální oběti

-        Viktimologie – psychologie oběti, posttrauma, zvláště zranitelné oběti

-        Viktimologie – kontraintuitivní projevy obětí, sekundární viktimizace, oběti vztahových znásilnění a domácího násilí

-        Věrohodnost (pravda o lži, problematika psychologického posuzování věrohodnosti)

-        Zkoumání příčin a zdrojů kriminality, psychologické přístupy (ilustrace: korporátní psychopaté a tzv. temná triáda; alternativně: chování přístojících (očití svědkové nouze, bystander fenomén)

Learning resources - Czech
Last update: Martina Bárová (12.09.2023)

Základní literatura:

1.      Čírtková, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 446 str. ISBN 978-80-7380-461-9.

2.      Čírtková, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 str. ISBN 978-80-262-0582-1.

3.      Čírtková, Ludmila. Domácí násilí. Plzeň: Aleš Čeněk 2020

4.      Čírtková, Ludmila. Právní psychologie. Praha: Galén, 2023

 

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHOPV0117x01

Groups of students
M.P.OPV
Fri 13.10.2023 8:00 - 9:30 lecture Úvod do soudní psychologie, ilustrace: stalking a tzv. „romantické podvody“ doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 20.10.2023 8:00 - 9:30 lecture Problematika osobnosti pachatele, vývoj názorů na pachatele, mýty o pachatelích, typologické přístupy k pachatelům kriminality doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 27.10.2023 8:00 - 9:30 nothing Děkanský den – zrušena výuka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 03.11.2023 8:00 - 9:30 lecture Poznávání osobnosti pachatele, ilustrativní kasuistiky, posuzování nebezpečnosti pachatele doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 10.11.2023 8:00 - 9:30 lecture Úvod do psychopatologie, normalita/duševní zdraví, problém zdravotní a sociální normy ("mad or bad"), koncept psychopatie doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 17.11.2023 8:00 - 9:30 nothing Státní svátek doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 24.11.2023 8:00 - 9:30 lecture Základní skupiny duševních poruch a jejich forenzní význam. Exkurz: pachatelé sexuálního násilí doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 01.12.2023 8:00 - 9:30 lecture Viktimologie – viktimizace, psychologie oběti, zvláště zranitelné oběti, mýty o obětech, psychotraumatologie - viditelnost traumatu doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 08.12.2023 8:00 - 9:30 lecture Viktimologie – sekundární viktimizace, problematika znevěrohodnění oběti, kontraintuitivní projevy obětí doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 15.12.2023 8:00 - 9:30 lecture Věrohodnost - „pravda o lži“, problematika psychologického posuzování věrohodnosti, pseudovzpomínky a křivá obvinění; psychologie výslechu doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 22.12.2023 8:00 - 9:30 lecture Kam se ubírá forenzní psychologie - soudně znalecká psychologická činnost doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Fri 05.01.2024 8:00 - 9:30 lecture Aktuální témata: domácí násilí a gender based violence, sexualizované násilí očima forenzní psychologie doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html