SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forensic Psychiatry and Forensic Sexuology - HP0461
Title: Soudní psychiatrie a soudní sexuologie
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0116
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
Předmět přináší studentům vhled do dvou forenzně lékařských oblastí, s nimiž je spolupracováno při vyšetřování trestné činnosti a zkoumání jejích obětí i pachatelů. Předmět seznamuje studenty se soudní psychiatrií a soudní sexuologií jako aplikovanými vědními disciplínami, přispívajícími ke správné aplikaci práva tím, že poskytují právníkům speciální lékařské poznatky.

V soudně psychiatrické části předmětu se studenti seznamují s nejdůležitějšími právně významnými duševními poruchami, s nimiž se ve své budoucí právní praxi mohou setkat, jako jsou organicky podmíněné psychické poruchy, poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie, afektivní poruchy a další. Probírány jsou též otázky spojené s činností znalce psychologa, a to včetně otázek vyhotovování znaleckého posudku, práce s vyšetřovacím spisem či využívání přístrojových a laboratorních vyšetřovacích metod. Zvláštní pozornost je zaměřena na vliv alkoholu a dalších návykových látek na psychiku osoby. Po absolvování předmětu mají studenti přehled o nejčastějších otázkách psychopatologie.

V části o soudní sexuologii je obsažen výklad o poruchách tělesného pohlavního vývoje a zejména o sexuálních deviacích, jejich druzích, diagnóze, léčbě a o jejich právním a bezpečnostním významu.

Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah soudní psychiatrie a soudní sexuologie. Výuka je proto zaměřena na základy oborů a na zprostředkování takových lékařských poznatků, které jsou zvlášť důležité pro absolventy práv, kteří budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní specialisté. Důležité jsou partie o spolupráci soudního psychiatra a sexuologa s právníkem a o vymezení předmětu expertizy. Z hlediska hodnocení znaleckého posudku je přínosná informace o vyšetřovacích metodách v soudní psychiatrii a sexuologii. Ve výuce jsou zařazeny četné příklady ze soudní praxe.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (04.02.2023)

Přednášky budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Počet studentů účastnících se výuky přímo v přednáškové místnosti není omezen. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících.

2.      V rámci zkoušky jsou testovány poznatky z přednášek a ze studia základní povinné literatury.

3.      Student si losuje dvě otázky z níže uvedeného seznamu, po jedné z každého zkouškového koše. Jeden zkouškový koš je zaměřen na soudní psychiatrii, druhý na soudní sexuologii.

4.      Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály, a to ani v průběhu písemné přípravy.

5.      Seznam zkušebních otázek:

Koš I. - Soudní psychiatrie:

1.      Akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení

2.      Neurotické stavy – fobické a jiné úzkostné poruchy, neurastenie, depersonalizace

3.      Disociativní a somatoformní poruchy

4.      Vazbová psychóza, pseudodemence, Ganserův syndrom

5.      Depresivní syndrom, reaktivní deprese, rekurentní (periodická) deprese

6.      Bipolární afektivní porucha, manická fáze

7.      Generační psychické změny a poruchy (puberta, menstruace, porod, šestinedělí, klimakterium, involuce, stáří)

8.      Syndrom demence, amnestický syndrom

9.      Psychické změny při organickém postižení mozku (nádory, infekce, otravy, úrazy) - forenzní význam.

10.   Vaskulární (arteriosklerotická) demence – forenzně významné projevy a komplikace

11.   Alzheimerova choroba – klinické formy s časným a pozdním začátkem

12.   Mentální retardace

13.   Mrákotný stav, epilepsie

14.   Delirium

15.   Schizofrenie – základní projevy á klinické formy, forenzní význam

16.   Trvalé poruchy s bludy (paranoický vývoj, paranoia)

17.   Specifické poruchy osobnosti – obecná charakteristika

18.   Specifická porucha osobnosti paranoidní, schizoidní, histrionská

19.   Specifická porucha osobnosti disociální – kriminalita, posuzování

20.   Kombinace duševních poruch

21.   Alkohol – prostá, komplikovaná a patická opilost, alkoholemie

22.   Alkoholismus – vývoj, klinické formy (škodlivé užívání, závislost)

23.   Alkoholismus – povahové změny, psychotické komplikace

24.   Alkoholismus – léčení

25.   Nealkoholové psychoaktivní látky – přehled, charakteristika závislosti

26.   Opioidy – akutní intoxikace, závislost, posuzování

27.   Psychostimulancia – akutní intoxikace, závislost, posuzování

28.   Kanabinoidy, halucinogeny, organická rozpustidla – akutní intoxikace, závislost, posuzování

29.   Závislost na psychoaktivních látkách (kromě alkoholu) Léčebné možnosti, posuzování

30.   Ochranné léčení u psychických poruch

31.   Návykové a impulzivní stavy

32.   Specifická etnická kriminalita, zvláštnosti posuzování

33.   Simulace, agravace, bagatelizace, disimulace

34.   Náležitosti a forma znaleckého posudku

35.   Znalec psycholog – možnosti psychologického vyšetření, vyšetřovací metody

36.   Důvody vyžádání znaleckého posudku z oboru psychiatrie

37.   Znalecká problematika svěřování dětí do péče. Syndrom týraného dítěte

38.   Vyšetřovací spis – získávání informací, interpretace

39.   Forenzní pedopsychiatrie (poruchy chování, šikana, vandalismus aj.)

40.   Přístrojové a laboratorní vyšetřovací metody, znalci konzultanti z jiných oborů

Koš II. - Soudní sexuologie:

1.      Obor sexuologie a kompetence ke zpracování znaleckých posudků v oboru

2.      Co je sexuální deviace

3.      Sexuálně deviantní chování nedeviantů

4.      Falometrické vyšetřovací metody, jejich diagnostický význam

5.      Sexuální deviace v objektu

6.      Sexuální deviace v aktivitě

7.      Transsexualismus a změna pohlaví

8.      Homosexualita

9.      Transvestismus

10.   Pedofilie

11.   Gerontofilie

12.   Incest

13.   Fetišismus

14.   Nekrofilie

15.   Exhibicionismus

16.   Sadomasochismus

17.   Patologická sexuální agresivita

18.   Atypická expozice genitálu

19.   Pyromanie jako sexuální deviace

20.   Kombinované sexuální deviace

21.   Ochranná léčba sexuologická a její účinnost

22.   Kastrace sexuálních deviantů

23.   Sexuální nesoulad

24.   Role neporuchového partnera při vzniku a léčbě sexuálních disfunkcí

25.         Andrologické vyšetření a jeho hodnota v paternitních sporech

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Obecná psychopatologie

-        Psychiatrická diagnostika – duševní choroby (psychózy)

-        Duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami

-        Organicky podmíněné duševní poruchy. Neurotické poruchy. Poruchy osobnosti.

-        Forenzní psychiatrické posuzování, znalecký posudek

-        Úvod do medicinské koncepce sexuologie

-        Forenzní sexuologické posuzování, znalecký posudek

-        Sexuální deviace (parafilie). Sexuologická diagnostika.

-        Sexuální dysfunkce, vztahová problematika.

-        Sexuální dysfunkce, normalita a poruchy sexuálního vztahu

Learning resources - Czech
Last update: Martina Bárová (09.02.2024)

Základní literatura:

1.      Pavlovský, Pavel. Soudní psychiatrie pro právníky. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2010. 80 str. ISBN 978-80-87146-36-1.

2.      Brzek, Antonín. Sexuologie pro právníky. Praha: Karolinum, 1999. 70 str. ISBN 978- 80-7184-383-0.

Ostatní literatura:

Pavlovský, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada, 2012. 232 str. ISBN 978-80-247-4332-5.

Weiss Petr a kol.: Sexuologie, Praha, Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Obecná psychopatologie doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 
Monday26.02.2024Psychiatrická diagnostika - duševní choroby (psychózy)doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 
Monday04.03.2024Duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkamidoc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 
Monday11.03.2024Výuka se nekoná 
Monday18.03.2024Úvod do medicinské koncepce sexuologieMUDr. Jan Zbytovský 
Monday25.03.2024Forenzní psychiatrické posuzování, znalecký posudek doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 
Monday01.04.2024Velikonoce - výuka se nekoná 
Monday08.04.2024Znalecké ústavy, ústavní revizní posudky, superrevizedoc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 
Monday15.04.2024Sexuální dysfunkce, normalita a poruchy sexuálního chováníMUDr. Jan Zbytovský 
Monday22.04.2024Sexuální deviace (parafilie), sexuologická diagnostikaMUDr. Jan Zbytovský 
Monday29.04.2024Forenzní sexuologické posuzování, znalecký sexuologický posudekMUDr. Jan Zbytovský 
Monday06.05.2024Možnosti terapie sexuální parafilií, ochranné léčení. Nové trendy v sexuologii, společná diskuze.MUDr. Jan Zbytovský 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html