Social Law of the EU - HP0433
Title: Sociální právo EU
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Class: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Classification: Law > Labour Law and Social Security
Co-requisite : HP1312, HP1323
In complex pre-requisite: HM1101
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Jitka Bělorová (19.02.2008)
Výběrový předmět studentům zprostředkuje ucelenou a prohloubenou informaci o předpisech práva ES v oblasti sociální ochrany, včetně předpisů týkajících se rovnosti a zákazu diskriminace. Jedná se o velmi aktuální problematiku, se kterou se bude většina absolventů PF UK setkávat v praxi a bude potřebovat se v dané oblasti orientovat. Zároveň lze předpokládat, že sociální aspekt práva ES se bude i nadále vyvíjet a pro budoucího právníka je důležité tento vývoj sledovat, a to především ve vztahu k vývoji národní legislativy. Výběrový předmět studenty seznámí nejen s problematikou platných předpisů sociálního práva ES, ale i s některými důležitými oblastmi sociální politiky EU, jež předznamenávají určitý společný vývoj v členských státech.
Literature - Czech
Last update: Jitka Bělorová (19.02.2008)
Obligatory:
 • Tomeš, I., Koldinská, K.. Sociální právo Evropské unie. C.H. Beck, Praha . 2003.
Syllabus - Czech
Last update: MORAJ4AJ (08.09.2014) 1. Pojem a evropské kořeny sociálního práva ES
 2. Vznik a historický vývoj komunitárního sociálního práva
 3. Sociální politika EU a její současné nástroje
 4. Zajištění rovnosti a zákaz diskriminace v právu ES
 5. Rovné příležitosti mužů a žen v právu ES
 6. Právo na vzdělání a jeho uplatnění v právu ES
 7. Pracovněprávní ochrana v právu ES
 8. Politika zaměstnanosti a její zabezpečování v ES
 9. Politika udržitelných důchodů v EU
 10. Sjednocování politiky v oblasti zdravotnictví v EU
 11. Boj proti sociálnímu vyloučení v politice EU
 12. Rozhodovací činnost Evropského soudního dvora v sociální oblasti